Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

SFS nr
2000:1383
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Ändring införd
t.o.m. 2013:866

1 § Varje kommun ska med riktlinjer planera för
bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med planeringen ska
vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i
goda bostäder och för att främja att ändamålsenliga åtgärder
för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda
med berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar
för regionalt tillväxtarbete i länet och andra regionala
organ tillfälle att yttra sig.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras
förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya
riktlinjer upprättas och antas av kommunfullmäktige.
Lag (2013:866).

2 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst
innehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet,

2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och

3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella
och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen.

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den
demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder,
bostadsbehovet för särskilda grupper och
marknadsförutsättningar. Lag (2013:866).

3 § Länsstyrelsen ska lämna kommunerna i länet råd,
information och underlag för deras planering av
bostadsförsörjningen. Länsstyrelsen ska uppmärksamma
kommunerna på behovet av samordning mellan kommuner i frågor
om bostadsförsörjning och verka för att sådan samordning
kommer till stånd. Lag (2013:866).

4 § Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska vara
vägledande vid tillämpningen av 2 kap. 3 § 5 plan- och
bygglagen (2010:900). Lag (2013:866).

5 § En kommun ska lämna regeringen de uppgifter om kommunens
bostadsförsörjningsplanering som regeringen begär.
Lag (2013:866).

6 § Om kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen saknar
någon sådan uppgift som avses i 2 § första stycket 3, får
regeringen förelägga kommunen att anta nya riktlinjer.
Lag (2013:866).

7 § Om det behövs för att främja bostadsförsörjningen ska en
kommun anordna bostadsförmedling. Om två eller flera kommuner
behöver gemensam bostadsförmedling, ska dessa kommuner
anordna sådan bostadsförmedling.

Regeringen får förelägga en kommun att anordna kommunal
bostadsförmedling enligt första stycket. Lag (2013:866).

8 § En kommunal bostadsförmedling som förmedlar lägenheter i
turordning efter kötid får, utöver sådan
förmedlingsersättning som får tas ut vid yrkesmässig
bostadsförmedling enligt 12 kap. 65 a § jordabalken, ta ut en
avgift för rätten att stå i kö (köavgift) av den
hyressökande. Kravet på förmedling efter kötid ska inte
hindra att ett begränsat antal lägenheter som är tillgängliga
för kön fördelas enligt ett förturssystem.

Köavgiften får tas ut för högst ett år i taget. Kommunen får
bestämma avgiften och grunderna för hur den ska tas ut.
Lag (2013:866).

Övergångsbestämmelser

2013:866

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för riktlinjer för
bostadsförsörjning som antagits före den 1 januari 2014.