Förordning (2000:1389) om statligt investeringsbidrag som främjar ekologisk hållbarhet vid bostadsbyggande

SFS nr
2000:1389
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2000-12-14
Författningen har upphävts genom
SFS 2002:1122
Upphävd
2003-02-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:766

Allmänna bestämmelser

1 § Enligt denna förordning får statligt investeringsbidrag
lämnas för merkostnader för investeringar som främjar ekologisk
hållbarhet vid ny- eller ombyggnad av hyres- och
bostadsrättshus i sammanhållna bostadsområden.

2 § Bidrag får lämnas endast i den utsträckning som det finns
medel.

Om de sökta bidragen beräknas komma att överstiga tillgången på
medel, lämnas bidrag i första hand till dem som erbjuder de
förmånligaste villkoren för de boende samt med beaktande av hur
mycket projektet minskar belastningen på miljön.

Förutsättningar för bidrag

3 § Som förutsättning för att bidrag skall lämnas gäller att

1. projektet genomförs med stöd enligt förordningen (1992:986)
om statlig bostadsbyggnadssubvention,

2. projektet inte påbörjats före den 1 januari 2001,

3. projektet påbörjas senast vid den tidpunkt som anges i
beslutet om bidrag,

4. projektet färdigställs inom två år från dagen för
påbörjandet,

5. projektet inte får annat statligt investeringsbidrag för
samma ändamål,

6. sökanden visar hur en konsekvent kostnadskontroll av
projektet avses bli genomförd i syfte att långsiktigt sänka
kostnaden för de boende, varvid kostnaden för de boende inte
skall överstiga kostnaden för likvärdiga bostäder på orten
eller på andra jämförbara orter,

7. den eller de som utför bygguppdraget har F-skattebevis
eller, i fråga om utländska företagare eller företag, visar upp
intyg eller en annan handling som visar att företagaren eller
företaget i sitt hemland genom registrering eller på annat sätt
genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter
som den som här i landet har F-skattebevis,

8. det för projektet finns en plan för uppföljning och
utvärdering.

4 § För bedömningen av när ett projekt skall anses påbörjat och
färdigställt skall bestämmelserna i förordningen (1992:986) om
statlig bostadsbyggnadssubvention samt de föreskrifter som
meddelas med stöd av den förordningen tillämpas.

Bidragsgrundande åtgärder

5 § Bidrag får lämnas till åtgärder som syftar till att minska
belastningen på miljön såsom att

1. minska eller effektivisera användningen av energi och andra
naturresurser,

2. öka möjligheten till återbruk, återanvändning och
återvinning,

3. minska total mängd avfall, eller

4. minska total mängd avloppsvatten.

Bidragets storlek

6 § Bidrag lämnas med högst 2 000 kronor per kvadratmeter
uppvärmd bruksarea för bostadsändamål ovan mark, dock för högst
35 kvadratmeter per bostadslägenhet.

Förfarandet i bidragsärenden

7 § Ansökan om bidrag skall lämnas in till Boverket senast sex
månader från det att projektet påbörjades. Ansökningarna bereds
av ett inom Boverket inrättat Byggkostnadsforum som skall
redovisa förslag till regeringen tre gånger om året, senast den
15 mars, 15 juni och 15 oktober. Tills vidare skall dock inga
åtgärder vidtas beträffande ansökningar som kommit in till
Boverket efter den 5 november 2002.

Regeringen prövar frågor om bidrag efter förslag från
Byggkostnadsforum. Förordning (2002:766).

Återrapportering

8 § Senast två år efter det att ett projekt färdigställts skall
bidragsmottagaren lämna uppgifter till Boverket om effekterna
av de utförda åtgärderna.

Återkallelse av beslut om bidrag

9 § Regeringen skall återkalla beslut om bidrag helt eller
delvis om projektet inte uppfyller de krav som uppställts för
bidraget.

Utbetalning av bidrag

10 § Bidrag betalas ut av Boverket efter särskild ansökan sedan
projektet har färdigställts. Ansökan görs på särskild blankett
som Boverket tillhandahåller och skall ha kommit in till
Boverket senast sex månader efter färdigställandet.

Bidraget skall betalas ut till den som i fastighetsregistrets
inskrivningsdel är antecknad som fastighetsägare eller
tomträttshavare vid tidpunkten för utbetalningen. Om bidraget
har beviljats för åtgärder vid ny- eller ombyggnad av hus som
inte ägs av fastighetsägaren, betalas bidraget ut till den som
vid utbetalningstidpunkten äger huset. Den som ansökt om bidrag
skall anses som ägare om inte annat visas.

11 § Mottagaren av bidraget skall förbinda sig att under en
period av fem år, räknat från dagen för utbetalningen, inte
göra sådana ingrepp i de bidragsgrundande åtgärderna att deras
avsedda effekt påverkas negativt. Vidare skall mottagaren
förbinda sig att under samma tid inte överlåta det eller de hus
som omfattas av de bidragsgrundande åtgärderna till någon som
avser att göra sådana ingrepp i åtgärderna att deras avsedda
effekt påverkas negativt.

Återkrav av bidrag

12 § Regeringen får besluta om återkrav av utbetalt bidrag helt
eller delvis om

1. den som sökt eller mottagit bidraget genom oriktiga
uppgifter eller på annat sätt förorsakat att bidraget lämnats
felaktigt eller lämnats med ett för högt belopp,

2. bidrag i något annat fall lämnats felaktigt eller med ett
för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta,
eller

3. mottagaren av bidraget brutit mot villkor i 8 eller 11 §.

Om den som mottagit bidraget har överlåtit huset eller husen
och det därefter görs sådana ingrepp i de bidragsgrundande
åtgärderna att deras avsedda effekt påverkas negativt, skall
bidraget dock återkrävas endast om bidragsmottagaren insett
eller borde ha insett att sådana ingrepp skulle göras.

13 § Regeringen får helt eller delvis befria bidragsmottagaren
från återbetalningsskyldighet om det finns särskilda skäl.

Överklagande

14 § Regeringens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2002:1122

Den upphävda förordningen gäller dock i ärenden i vilka ansökan
om bidrag kommit in till Boverket före den 6 november 2002.