Lag (2000:140) om inspektioner enligt internationella avtal om förhindrande av spridning av kärnvapen

SFS nr
2000:140
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2000-03-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:714

1 § Denna lag gäller inspektioner som avses i avtal som Sverige
har ingått med Internationella atomenergiorganet för kontroll
enligt Förenta nationernas fördrag om förhindrande av spridning
av kärnvapen.

Bestämmelserna i denna lag gäller inspektioner som inte kan
genomföras med stöd av lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet.

2 § Om Internationella atomenergiorganet gör anmälan om en
inspektion som avses i 1 §, skall regeringen fatta beslut om
inspektionens genomförande och närmare ange vilka åtgärder som
får vidtas enligt 4 §. Regeringen skall utse en myndighet som
vid behov skall närvara vid inspektionen och bistå en
inspektionsgrupp. Om inspektionens omfattning föranleder det,
får flera myndigheter utses.

Om inspektionen kan komma att röra en enskilds rätt, skall den
enskilde ges tillfälle att yttra sig innan regeringen fattar
beslut om inspektionens genomförande. Den enskilde behöver dock
inte höras, om den tid som står till förfogande inte medger det
eller om ett hörande allvarligt skulle försvåra inspektionens
genomförande.

3 § En myndighet som regeringen utsett att närvara vid
inspektionen får besluta i frågor som avser verkställighet av
regeringens beslut. Myndigheten skall hänskjuta frågor av
särskild vikt till regeringen. En enskild har rätt att få en
fråga som rör hans rätt hänskjuten till regeringen.

4 § En inspektion får innefatta

1. att en internationell inspektionsgrupp och observatörer
tillsammans med representanter för en svensk myndighet ges
tillträde till områden, anläggningar eller byggnader,

2. att inspektörer tillåts att ta med sig och använda
mätapparatur och annan teknisk utrustning för att mäta
strålning eller för att i övrigt samla in och registrera
uppgifter,

3. att mätningar utförs, att prover tas och att poster av
kärnämne räknas,

4. att sigill eller annan identifikationsmärkning eller
anordningar placeras på objekt för att påvisa intrång eller
annan manipulation,

5. att dokument som har betydelse för kontrollen granskas,

6. andra tekniskt beprövade åtgärder som är godkända av
Internationella atomenergiorganets styrelse,

7. att prover och uppgifter förs ut ur landet för undersökning
och analys.

En inspektion får inte innefatta tillträde till ett utrymme som
utgör någons bostad.

5 § Vid en inspektion får inspektörerna inte vidta åtgärder som
äventyrar säkerheten eller skyddet för människors hälsa eller
för miljön. Inspektörerna får inte heller vidta åtgärder som
innebär att den verksamhet som bedrivs på platsen hindras, om
inte detta är nödvändigt för att uppnå syftet med inspektionen.

6 § Om det behövs för att ett beslut enligt denna lag ska
kunna verkställas, får regeringen eller en myndighet som
avses i 2 § första stycket begära biträde av
Polismyndigheten. En sådan begäran ska ange vilka åtgärder
som behövs. Polismyndigheten ska lämna det biträde som
behövs. Lag (2014:714).