Lag (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan

SFS nr
2000:1440
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-12-18

1 § Genom denna lag inskränks landstingens rätt enligt 3 §
hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) att sluta avtal med någon
annan om att utföra de uppgifter som landstingen ansvarar för
enligt den lagen.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller även kommun som
inte ingår i ett landsting.

2 § Uppgiften att ansvara för driften av ett akutsjukhus får
inte efter upphandling enligt lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling eller på annat sätt överlämnas till den som avser
att driva verksamheten med syfte att skapa vinst åt ägare eller
motsvarande intressent.

Med akutsjukhus förstås vårdinrättning som är inrättad för
sluten vård och som har särskild akutmottagning för den som
behöver omedelbar hälso- och sjukvård.

Övergångsbestämmelser

2000:1440

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001 och gäller till
utgången av år 2002. Lagen gäller inte akutsjukhus som vid
ikraftträdandet drivs enligt avtal med landstinget.