Lag (2000:193) om Sjätte AP-fonden

SFS nr
2000:193
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:709

1 kap. Inledande bestämmelser

Förvaltade medel

1 § I denna lag finns bestämmelser om den statliga myndigheten
Sjätte AP-fonden.

Sjätte AP-fonden förvaltar de medel som den mottagit enligt
punkterna 2 och 3 i övergångsbestämmelserna till lagen
(1996:697) om ändring i lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden.

Sjätte AP-fonden förvaltar också avkastningen av de medel som
fonden förvaltar.

Kostnader för verksamheten

2 § Sjätte AP-fonden skall med de medel som den förvaltar
betala kostnaderna för sin verksamhet och för revision av sin
förvaltning.

2 kap. Fondens ledning

Styrelsen

1 § För Sjätte AP-fonden skall det finnas en styrelse.
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter, som förordnas av
regeringen. Av ledamöterna utses en till ordförande och en till
vice ordförande.

Ledamöterna skall vara bosatta i Sverige och får inte vara
underåriga, i konkurs, ha näringsförbud eller ha förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.

Mandattid

2 § En styrelseledamot utses för tiden till dess balansräkning
har fastställts under tredje året efter det då ledamoten
utsågs.

Regeringen får entlediga en ledamot i förtid.

Om en ledamot entledigas eller om hans uppdrag av annat skäl
upphör i förtid, skall en ny ledamot utses enligt 1 § för den
återstående tiden.

Sammanträden och beslut

3 § Fondens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden.
Styrelsen skall också kallas samman om en ledamot begär det.

Styrelsen är beslutför om fler än hälften av antalet ledamöter
är närva-rande. Ett ärende får dock inte tas upp till
behandling om inte såvitt möjligt samtliga ledamöter har fått
tillfälle att delta i ärendets behandling.

Som styrelsens beslut gäller den mening som de flesta förenar
sig om. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid styrelsesammanträden skall protokoll föras. Om någon
ledamot i samband med beslutet anmäler skiljaktig mening, skall
denna antecknas i protokollet.

Jäv

4 § En styrelseledamot får inte handlägga en fråga om

1. avtal mellan styrelseledamoten och fonden, eller

2. avtal mellan fonden och tredje man, om styrelseledamoten i
frågan har ett väsentligt intresse som kan strida mot fondens.

Med avtal jämställs rättegång och annan talan.

Uppdrag att handla på styrelsens vägnar

5 § Fondens styrelse får uppdra åt enskilda ledamöter eller
tjänstemän hos fonden att var för sig eller två eller flera i
förening avgöra ärenden som annars ankommer på styrelsens egen
prövning. Styrelsen skall meddela föreskrifter om den
befogenhet som ett sådant uppdrag medför. Om uppdraget avser
beviljande av lån, skall grunderna för långivningen
fastställas.

Uppdrag enligt första stycket får när som helst återkallas
eller inskränkas. Utan hinder av sådant uppdrag får styrelsen
själv avgöra ärenden av varje slag.

Ersättning m.m.

6 § Fonden får anställa den personal som behövs samt bestämma
deras löner och övriga anställningsvillkor.

7 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till
ledamöterna i fondens styrelse.

3 kap. Medelsförvaltningen

Mål för placeringsverksamheten

1 § Sjätte AP-fonden skall, inom ramen för vad som är till
nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension,
förvalta anförtrodda medel genom placeringar på
riskkapitalmarknaden.

Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög
avkastning och tillfredsställande riskspridning tillgodoses.

Fonden skall fastställa närmare mål för sin
placeringsverksamhet.

Placering av fondmedel

2 § Sjätte AP-fonden får placera de medel som styrelsen
förvaltar

1. i aktier i svenska och utländska aktiebolag,

2. i sådana konvertibler eller teckningsoptioner som har
utfärdats av svenska och utländska aktiebolag,

3. som riskkapital i svenska och utländska ekonomiska
föreningar samt

4. i andelar i svenska och utländska kommanditbolag.

Fonden får inte förvärva så många aktier som är upptagna till
handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet att dessa uppgår
till 30 procent eller mer av samtliga aktier i ett aktiebolag
eller, om aktierna har olika röstvärde, att röstetalet för
aktierna uppgår till 30 procent eller mer av röstetalet för
samtliga aktier i bolaget. Detta gäller inte förvärv av aktier
i ett svenskt eller utländskt riskkapitalbolag.

Av fondens tillgångar, värderade till marknadsvärdet, får högst
tio procent vara utsatt för valutakursrisk.

Fonden får inte vara komplementär i ett kommanditbolag.
Lag (2007:709).

3 § Har upphävts lag (2007:709).

4 § Fonden får handla med optioner och terminer eller andra
likartade finansiella instrument för att effektivisera
förvaltningen av fondens tillgångar eller för att skydda
fondens tillgångar mot valutakursförluster eller andra risker.

5 § Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap
eller för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning,
får fondmedel placeras hos Riksbanken, en bank eller ett
kreditmarknadsföretag. I samma syfte får fondmedel placeras i
statsskuldväxlar, skattkammarväxlar, bankcertifikat,
företagscertifikat samt andra värdepapper med hög likviditet,
avsedda för den allmänna marknaden. Lag (2007:556).

6 § Om det är uppenbart att Sjätte AP-fonden annars skulle lida
en avsevärd förlust får fonden, i avsikt att skydda en fordran,
på offentlig auktion eller på en reglerad marknad eller en
motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt
för fordran eller överta egendom som betalning för fordran.
Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart
det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.
Lag (2007:556).

Fast egendom m.m.

7 § Fonden får förvärva fast egendom, tomträtt eller
bostadsrätt för att skaffa lokaler som behövs för verksamheten
eller för att bereda bostad åt någon som är anställd hos
fonden.

Krediter

8 § För att tillgodose ett tillfälligt penningbehov får Sjätte
AP-fonden ta upp kredit hos en kreditinrättning eller hos
Första-Fjärde AP-fonderna.

Förvaltningsuppdrag

9 § Sjätte AP-fonden får uppdra åt värdepappersinstitut eller
annan kapitalförvaltare att förvalta vissa fondmedel.

4 kap. Redovisning och revision m.m.

Räkenskapsår

1 § Fondens räkenskapsår är kalenderår.

Årsredovisning

2 § Fonden skall före den 15 februari varje år lämna
årsredovisning. Denna består av resultaträkning och
balansräkning samt förvaltningsberättelse. Årsredovisningen
skall upprättas i enlighet med god redovisningssed.

I årsredovisningen skall placeringstillgångarna
marknadsvärderas.

Resultatuppföljning

3 § Fonden skall samtidigt med att årsredovisning och
revisionsberättelse överlämnas till regeringen enligt 8 § också
överlämna en egen utvärdering av styrelsens förvaltning av
fondmedlen (resultatuppföljning) med utgångspunkt i de närmare
mål för placeringsverksamheten som fastställts enligt 3 kap. 1
§ tredje stycket.

Revisorer

4 § Regeringen skall utse två revisorer att granska Sjätte AP-
fondens förvaltning. Minst en av revisorerna skall vara
auktoriserad.

En av de auktoriserade revisorer som utses enligt första
stycket eller en av de revisorer som regeringen enligt 6 kap. 5
§ första stycket lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder) skall utse för Första-Fjärde och Sjunde AP-fonderna
skall vara gemensam för Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-
fonderna.

Den revisor som är gemensam skall samordna revisionen av
förvalt-ningen hos Första-Fjärde, Sjätte och Sjunde AP-
fonderna.

Revisorerna får vid fullgörandet av sitt uppdrag anlita
biträde.

5 § Revisorerna förordnas för tiden till dess balansräkning har
fastställts nästa gång.

Regeringen får entlediga en revisor i förtid.

Om en revisor entledigas eller om hans uppdrag av annat skäl
upphör i förtid, skall för den återstående tiden en ny revisor
förordnas i hans ställe.

6 § Regeringen bestämmer arvoden och andra ersättningar till
revisorerna.

Revisionsberättelse

7 § För varje kalenderår skall revisorerna lämna en
revisionsberättelse, som skall överlämnas till fonden inom
fjorton dagar efter det att årsredovisningen har kommit
revisorerna till handa.

Revisionsberättelsen skall innehålla en redogörelse för
omfattningen och resultatet av revisorernas granskning och
inventering av de under fondens förvaltning stående
tillgångarna samt uppgift om huruvida det finns någon
anmärkning mot årsredovisningen, fondens bokföring eller i
övrigt mot fondens förvaltning. Om det finns anledning till
anmärkning skall den anges i revisionsberättelsen. Revisorerna
får också framställa de erinringar i berättelsen som de anser
påkallade.

En revisor som är av skiljaktig mening eller i övrigt finner
ett särskilt uttalande påkallat får ange detta i
revisionsberättelsen, om han inte lämnar en särskild sådan
berättelse.

Fastställelse av resultaträkning och balansräkning

8 § Sedan revisionsberättelsen har kommit fonden till handa,
skall styrelsen genast överlämna årsredovisningen och
revisionsberättelsen till regeringen, som senast den 1 juni
samma år skall fastställa resultaträkningen och
balansräkningen.

5 kap. Övriga bestämmelser

Regeringens sammanställning och utvärdering

1 § Bestämmelserna i 7 kap. 1 § lagen (2000:192) om allmänna
pensions-fonder (AP-fonder) om sammanställning av
årsredovisningar och utvärdering av förvaltningen av fondmedlen
skall tillämpas även på Sjätte AP-fondens årsredovisning och
förvaltning.

Anmälningsskyldighet

2 § Ledamöter i Sjätte AP-fondens styrelse, revisorerna för
fonden samt de arbetstagare och uppdragstagare hos fonden som
styrelsen i fonden bestämmer skall skriftligen anmäla sitt
innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som
anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument.

Styrelsen bestämmer hur anmälan enligt första stycket skall
ske.

Övergångsbestämmelser

2000:193

Föreskrifter om ikraftträdande av denna lag meddelas i lagen
(2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna
pensionsfonder.