Lag (2000:194) om införande av ny lagstiftning för allmänna pensionsfonder

SFS nr
2000:194
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-04-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:205

Ikraftträdande m.m.

1 § Lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
träder i kraft den 1 maj 2000 såvitt avser 3 kap. och 5 kap.
6 §, i den del paragrafen hänvisar till 3 kap. Bestämmelsen i 4
kap. 10 § träder också i kraft den 1 maj 2000 såvitt avser
Första och Andra AP-fonderna. Till utgången av år 2000 får dock
den högsta andel av var och en av Första och Andra AP-fondernas
tillgångar som får vara utsatta för valutakursrisk inte
överstiga 10 procent. Lagen om allmänna pensionsfonder (AP-
fonder) i övrigt träder i kraft den 1 januari 2001.

Lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden träder i kraft den 1 maj
2000 såvitt avser 2 kap. och i övrigt den 1 januari 2001.

Denna lag träder i kraft den 30 april 2000.

2 § Genom denna lag upphävs lagen (1983:1092) med reglemente
för Allmänna pensionsfonden, såvitt gäller 4-10, 12 § andra
stycket och 30-33 §§ den 1 maj 2000 och i övrigt den 1 januari
2001.

AP-fondernas namn

3 § Första, andra, fjärde, femte, sjätte och sjunde
fondstyrelserna enligt lagen (1983:1092) med reglemente för
Allmänna pensionsfonden skall från och med den 1 maj 2000 byta
namn enligt följande.

– första fondstyrelsen benämns Första AP-fonden,
– andra fondstyrelsen benämns Andra AP-fonden,
– fjärde fondstyrelsen benämns Fjärde AP-fonden,
– femte fondstyrelsen benämns Tredje AP-fonden,
– sjätte fondstyrelsen benämns Sjätte AP-fonden, och
– sjunde fondstyrelsen benämns Sjunde AP-fonden.

Vad som föreskrivs i fråga om första, andra, fjärde, femte,
sjätte och sjunde fondstyrelserna i nämnda lag skall därefter
gälla Första, Andra, Tredje, Fjärde, Sjätte respektive Sjunde
AP-fonderna.

Upphörande av tredje fondstyrelsens verksamhet

4 § Tredje fondstyrelsen enligt lagen (1983:1092) med
reglemente för Allmänna pensionsfonden skall upphöra med sin
verksamhet vid utgången av april 2000. Tillgångar och
förpliktelser i verksamheten skall då överföras till Första AP-
fonden.

Vad som föreskrivs i fråga om tredje fondstyrelsen i nämnda lag
skall därefter gälla Första AP-fonden.

Överföring av tillgångar till Riksgäldskontoret m.m.

5 § Första och Andra AP-fonderna skall till Riksgäldskontoret
den 1 januari 2001 överföra tillgångar med ett sammanlagt
marknadsvärde av 155 miljarder kronor.

Tillgångarna skall utgöras av

1. svensk eller utländsk valuta,

2. skuldförbindelser utfärdade av staten genom
Riksgäldskontoret eller

3. skuldförbindelser i svenska kronor med en återstående löptid
av högst fem år utfärdade av svenska kreditmarknadsföretag,
vars huvudsakliga verksamhet består i att lämna kredit mot
säkerhet i fast egendom (bostadsobligationer).

Regeringen beslutar efter samråd med Riksgäldskontoret samt
Första-Fjärde AP-fonderna om den närmare sammansättningen av de
tillgångar som skall överföras.

Kostnaderna i samband med överföringen till Riksgäldskontoret
skall betalas med fondmedel, enligt vad regeringen beslutar.

6 § Har upphävts genom lag (2011:205).

7 § Om Riksgäldskontoret erhåller bostadsobligationer enligt
5 §, skall dessa behållas till de förfaller. Riksgäldskontoret
får dock göra omplace-ringar i kontorets innehav av
bostadsobligationer i syfte att bidra till en väl fungerande
marknad för bostadsobligationer. Omplaceringar får dock endast
göras om den genomsnittliga återstående löptiden för samtliga
bostadsobligationer som kontoret innehar inte ökar till följd
av omplaceringarna.

Fördelning av tillgångar mellan AP-fonderna

8 § De tillgångar som vid utgången av år 2000 förvaltas av
Första-Fjärde AP-fonderna enligt lagen (1983:1092) med
reglemente för Allmänna pensionsfonden skall fördelas mellan
fonderna så att de tillförs lika stora värden. Regeringen
beslutar närmare hur tillgångarna skall fördelas.

Första stycket gäller inte de tillgångar som avses i 9 §.
Lag (2000:1100).

9 § Första AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar,
förvalta Första-Fjärde AP-fondernas innehav av fordringsrätter
som inte är utgivna för allmän omsättning, med undantag för de
fordringsrätter som avses i tredje stycket 2.

Till Första AP-fondens särskilda förvaltning skall också föras
Första AP-fondens innehav av aktier i Första AP-fonden Renting
Aktiebolag.

Fjärde AP-fonden skall, avskilt från övriga tillgångar,
förvalta Tredje och Fjärde AP-fondernas innehav av

1. aktier som inte är noterade vid en börs eller någon annan
reglerad marknad och som inte omfattas av undantagen i 4 kap. 5 §
lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), och

2. konvertibla skuldebrev och skuldebrev förenade med
optionsrätt till nyteckning, som inte är utgivna för allmän
omsättning.

Till Fjärde AP-fondens särskilda förvaltning får också föras
Tredje och Fjärde AP-fondernas innehav av aktier och andra
andelar i företag som avses i 4 kap. 5 § 2 lagen om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder).

För de tillgångar som avses i första-fjärde styckena gäller
inte 4 kap. 18 § lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder).
Lag (2000:1100).

10 § De medel som Första och Fjärde AP-fonderna erhåller för de
tillgångar som enligt 9 § förvaltas avskilt från fondernas
övriga tillgångar skall, efter avdrag för kostnaderna för
förvaltningen, varje kvartal fördelas mellan Första-Fjärde AP-
fonderna med en fjärdedel vardera. Lag (2000:1100).

Kostnader

11 § Kostnaderna för upphörandet av tredje fondstyrelsens
verksamhet och omorganisationen av första, andra, fjärde och
femte fondstyrelserna enligt lagen (1983:1092) med reglemente
för Allmänna pensionsfonden till Första-Fjärde AP-fonderna
skall betalas med fondmedel, enligt vad regeringen beslutar.

Övergångsbestämmelser

12 § Utan hinder av kravet i 1 kap. 1 § lagen (2000:192) om
allmänna pensionsfonder (AP-fonder) att AP-fonderna skall vara
från varandra oberoende får var och en av Första-Fjärde AP-
fonderna under år 2001 förvalta fondmedlen gemensamt med någon
eller några av de nämnda AP-fonderna.

13 § Till utgången av år 2005 får den högsta andel av var och
en av Första-Fjärde AP-fondernas tillgångar som enligt 4 kap.
10 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)
får vara utsatta för valutarisk inte överstiga

– 15 procent före utgången av år 2001,
– 20 procent före utgången av år 2002,
– 25 procent före utgången av år 2003,
– 30 procent före utgången av år 2004, och
– 35 procent före utgången av år 2005.

14 § Bestämmelsen i 4 kap. 18 § andra stycket lagen (2000:192)
om all-männa pensionsfonder (AP-fonder) om krav på
förvaltningsuppdrag skall inte tillämpas under år 2001.

15 § Första-Fjärde och Sjunde AP-fonderna skall tillämpa de nya
bestämmelserna om redovisning och revision i 6 kap. lagen
(2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) för
räkenskapsår som inleds efter den 31 december 2000.
Bestämmelser om årsredovisning och revision i 16, 21-25 och
45 §§ i lagen (1983:1092) med reglemente för Allmänna
pensionsfonden skall tillämpas för räkenskapsår som har inletts
dessförinnan.

16 § Bestämmelsen i 2 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna
pensionsfonder (AP-fonder) om pensionsutbetalningar skall till
och med utgången av år 2002 även avse tilläggspension i form av
ålderspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och
folkpension i form av ålderspension enligt 6 kap. samma lag
till personer som har rätt till tilläggspension i form av
ålderspension enligt nämnda lag i bestämmelsernas lydelse före
den 1 januari 2001. Lag (2000:790).