Förordning (2000:209) om ledamöter i styrelserna för Första-Fjärde AP-fonderna

SFS nr
2000:209
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:527

1 § Förslag på ledamöter i Första-Fjärde AP-fondernas styrelser
enligt 3 kap. 3 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder
(AP-fonder) lämnas av följande organisationer.

Organisationer Antal
ledamöter

Landsorganisationen i Sverige 4
Tjänstemännens Centralorganisation 3
Sveriges Akademikers Centralorganisation 1
Svenskt Näringsliv 4
Organisationer som företräder arbetsgivare
som inte är anslutna till Svenskt
Näringsliv, enligt vad regeringen särskilt
beslutar 1
Sveriges Kommuner och Landsting 3
Förordning (2007:527).

2 § En organisation som föreslår fler än en ledamot bör
eftersträva en jämn könsfördelning.

3 § Om en ledamot som utsetts efter förslag från en
organisation entledigas eller ledamotens uppdrag annars upphör
i förtid, skall den som föreslagit ledamoten lämna ett nytt
förslag.