Förordning (2000:216) om statsbidrag till organisationer som främjar integration

SFS nr
2000:216
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet IU
Utfärdad
2000-04-19
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:63
Upphävd
2008-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:505

Allmän bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till organisationer som främjar integration.

Syftet med statsbidraget är att underlätta och stödja sådan
verksamhet.

Bidragsformer

2 § Statsbidrag lämnas i form av

1. organisationsbidrag,

2. verksamhetsbidrag, och

3. projektbidrag.

Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag

3 § Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får lämnas till
en organisation som

1. till övervägande del har medlemmar med invandrarbakgrund,

2. bedriver sin verksamhet i Sverige,

3. har en riksomfattande organisation med tillfredsställande
geografisk spridning i förhållande till dem som utgör
organisationens medlemsunderlag,

4. har minst 1 000 betalande medlemmar,

5. själv bekostar en del av sin verksamhet,

6. är demokratiskt uppbyggd,

7. har bedrivit verksamhet som främjar integration under minst
två år, och

8. har formulerat en plan där det beskrivs hur organisationen
planerar att främja integration under de närmaste tre åren.

Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får även lämnas till
samarbetsorgan för organisationer som avses i första stycket.
Förordning (2001:1007).

4 § Organisationsbidrag och verksamhetsbidrag får under en tre
år lång etableringsperiod lämnas även till organisationer som
avses i 3 § första stycket men som inte uppfyller de villkor
som anges i 3 § första stycket 3, 4 och 7.
Förordning (2001:1007).

Organisationsbidrag

5 § Organisationsbidrag får lämnas för att täcka kostnader för
central administration.

6 § För organisationer som avses i 3 § första stycket skall
organisationsbidraget fastställas på grundval av antalet
betalande medlemmar i organisationen. Vid bedömningen av
organisationsbidragets storlek skall hänsyn tas till om
organisationen får annat statsbidrag till central
administration. Förordning (2001:1007).

Verksamhetsbidrag

7 § Verksamhetsbidrag får lämnas till verksamhet som främjar
integration.

Bedömning av verksamhetsbidraget skall göras med utgångspunkt
från de mål som regeringen anger i regleringsbrev för
Ungdomsstyrelsen. Förordning (2007:505).

Projektbidrag

8 § Projektbidrag får lämnas till organisationer som främjar
integration. Om det finns särskilda skäl får projektbidrag även
lämnas till kommuner och myndigheter.

9 § Projektbidrag får lämnas för att stödja projekt som syftar
till att stimulera integration i samhället eller till att
förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och
rasism.

Projekten skall vara klart avgränsade och får inte ingå i den
bidragssökandes ordinarie verksamhet.

10 § Bedömning av projektbidraget skall göras med utgångspunkt
från de mål och prioriteringar som regeringen anger i
regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen. Förordning (2007:505).

Beslutande myndighet

11 § Beslut om statsbidrag enligt denna förordning fattas av
Ungdomsstyrelsen. Förordning (2007:505).

Villkor och redovisning

12 § Statsbidrag beviljas för ett år i sänder och betalas ut
kvartalsvis i förskott. Bidrag för andra halvåret 2007 betalas
ut senast den 30 juni 2007.

För projektbidrag kan dock Ungdomsstyrelsen besluta om andra
utbetalningsperioder. Förordning (2007:505).

13 § En organisation som fått statsbidrag enligt denna
förordning skall lämna Ungdomsstyrelsen de
redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra
uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer.
Förordning (2007:505).

14 § Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat bidrag inte
skall betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats
på grund av felaktiga uppgifter.

Ungdomsstyrelsen får besluta att bidrag skall betalas tillbaka,

1. om det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,

2. om det inte har använts för det ändamål det beviljats för,
eller

3. om organisationen inte lämnar sådana handlingar och andra
uppgifter som avses i 13 §. Förordning (2007:505).

15 § Ungdomsstyrelsen skall senast den 15 april varje år lämna
en samlad redovisning till regeringen om statsbidragets
användning i förhållande till bidragets syfte och de mål som
angetts i Ungdomsstyrelsens regleringsbrev.
Förordning (2007:505).

Överklagande

16 § Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2007:505).

Bemyndigande

17 § Ungdomsstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2007:505).