Lag (2000:224) om fastighetsregister

SFS nr
2000:224
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2000-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1772

Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 2 § skall med hjälp av
automatiserad behandling föras ett register benämnt
fastighetsregistret. Detta skall ge offentlighet åt den
information som ingår i registret (fastighetsanknuten
information).

Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i
personuppgiftslagen (1998:204).

Registerändamål

2 § I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål
att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar
enligt lag eller annan författning och

a) som avser sådan egendom som registreras i
fastighetsregistret,

b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till
fastighetsanknuten information, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,

2. omsättning av sådan egendom som registreras i
fastighetsregistret,

3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller
enskild verksamhet där fastighetsanknuten information utgör
underlag för prövningar eller beslut,

4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande
åtgärd,

5. aktualisering, komplettering eller kontroll av
fastighetsanknuten information som finns i kund- eller
medlemsregister eller liknande register,

6. uttag av urval av personuppgifter för direkt
marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 §
personuppgiftslagen (1998:204), eller

7. fullgörande av informationsansvar eller samarbete enligt
lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation, om en
personuppgift utgörs av en fastighets registerbeteckning eller
adress. Lag (2010:1772).

Registerinnehåll

3 § Den fastighetsanknutna informationen skall vara uppdelad i

1. en allmän del,
2. en inskrivningsdel,
3. en adressdel,
4. en byggnadsdel, och
5. en taxeringsuppgiftsdel.

Registret får även innehålla annan information som har samband
med information som ingår i någon av registrets delar
(tilläggsinformation). Tillläggsinformationen skall redovisas
skild från registrets delar.

Regeringen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de
olika delarna av fastighetsregistret och om
tilläggsinformation.

Behörighet att föra in uppgifter i registret

4 § I 19 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och 19 kap.
jordabalken finns bestämmelser om vem som får föra in och ta
bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del och
inskrivningsdel.

Regeringen meddelar föreskrifter om vem som får föra in och ta
bort uppgifter i fastighetsregistrets övriga delar liksom vem
som får föra in och ta bort tilläggsinformation.

Personuppgiftsansvarig, m.m.

5 § Den statliga lantmäterimyndigheten är
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204)
för fastighetsregistret. Lag (2008:548).

6 § Den statliga lantmäterimyndigheten ska se till att det inte
uppkommer otillbörligt intrång i registrerades personliga
integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa
syften får myndigheten i enskilda fall besluta att ytterligare
villkor ska gälla utöver dem som anges i 7-10 §§.
Lag (2008:548).

Direktåtkomst

7 § Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för
sådana ändamål som anges i 2 § 1–4 och 7.

Direktåtkomst får inte medges så att det är möjligt att
använda namn, personnummer eller del av personnummer som
sökbegrepp.

Direktåtkomst får medges för sökningar endast på en fastighet,
tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget. Om det finns
särskilda skäl, får dock den statliga lantmäterimyndigheten i
enskilda fall medge att sökningar sker på fler än en
fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget.

Begränsningarna i andra och tredje styckena gäller inte för

1. verksamhet där det ingår att föra in uppgifter i registret,

2. verksamhet som avser förrättning enligt
fastighetsbildningslagen (1970:988) eller motsvarande lag.
Lag (2010:1772).

7 a § Trots de begränsningar som anges i 7 § första-tredje
styckena får den som senast har beviljats lagfart på en
fastighet ha direktåtkomst till uppgifter om fastigheten. Om
fastigheten är upplåten med tomträtt, får i stället den som
enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare
ha sådan direktåtkomst. Lag (2006:144).

Urval och bearbetningar

8 § Vid urval och bearbetningar av personuppgifter som den statliga
lantmäterimyndigheten gör för någon annans räkning får
uppgifter om inteckningar inte behandlas. Om urvalet eller
bearbetningen avser utlämnande av uppgifter om personnummer,
får åtgärden vidtas endast för det ändamål som anges i 2 § 5.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om annat följer av
lag eller annan författning.

Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå
vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall
finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

9 § Vid urval eller bearbetningar av personuppgifter som den
statliga lantmäterimyndigheten gör för någon annans räkning för
direkt marknadsföring får uppgifter om personnummer,
födelsetid, civilstånd, utmätning, konkurs eller standardpoäng
inte behandlas.

Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå
vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall
finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

Utlämnande på upptagning för automatiserad behandling

10 § Personuppgifter som avser inteckningar får inte lämnas ut
på upptagning för automatiserad behandling. Uppgifter om
personnummer får lämnas ut på sådan upptagning endast vid
behandlingar enligt 2 § 5.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om annat följer av
lag eller annan författning.

Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå
vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall
finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

Avgifter

11 § Användningen av fastighetsregistret får vara
avgiftsbelagd. Regeringen eller den myndighet regeringen
bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter.

Överklagande

12 § Beslut som den statliga lantmäterimyndigheten eller en
annan myndighet har meddelat enligt denna lag eller enligt
föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av denna lag
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

För överklagande av beslut om avgift för användningen av
fastighetsregistret gäller särskilda bestämmelser.
Lag (2008:548).

Skadestånd

13 § Om personuppgifter i fastighetsregistret har behandlats i
strid med 2 eller 7-10 § denna lag eller föreskrifter som har
meddelats med stöd av denna lag, tillämpas 48 §
personuppgiftslagen (1998:204). Ersättningsskyldigheten får
dock inte jämkas, om felet har berott på någon som enligt lag
eller annan författning har haft rätt att föra in eller på
annat sätt behandla uppgifter i registret.

I 19 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och i 18 och 19
kap. jordabalken finns ytterligare bestämmelser om skadestånd
på grund av fel i fastighetsregistrets allmänna del och i dess
inskrivningsdel.

Rättelse

14 § I fråga om rättelse av personuppgifter i
fastighetsregistrets allmänna del och i dess inskrivningsdel
tillämpas 19 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och 19
kap. jordabalken i stället för 28 § personuppgiftslagen
(1998:204).

I fråga om rättelse av uppgifter i fastighetsregistrets övriga
delar tilllämpas 28 § personuppgiftslagen. Frågor om sådan
rättelse skall prövas av annan än den personuppgiftsansvarige,
om regeringen för viss del av registret eller för vissa
uppgifter har föreskrivit det.