Förordning (2000:282) om småföretagsstöd

SFS nr
2000:282
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2000-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1262
Upphävd
2002-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:1146

Allmänna bestämmelser

Syfte och allmänna förutsättningar för småföretagsstödet

1 § För att främja sysselsättningsskapande investeringar och
inomregional balans får i den utsträckning det finns medel
småföretagsstöd lämnas enligt denna förordning. Stöd får endast
lämnas om och i den omfattning Europeiska gemenskapernas
kommission godkänt den ordning som gäller för stödet.

2 § I lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad
regional ansvarsfördelning finns bestämmelser om att i vissa
särskilt angivna län ett regionalt självstyrelseorgan skall
besluta om användningen av regionalpolitiska och andra
utvecklingsmedel. I län med ett regionalt självstyrelseorgan
skall vad som sägs om länsstyrelsen i 13 § första stycket, 21-
25, 27, 28 och 32 §§ i stället gälla det regionala
självstyrelseorganet.

3 § Stöd kan lämnas som bidrag till investeringar som beräknas
leda till långsiktig sysselsättning under förutsättning att
stödet inte bidrar till

1. åtgärder som innebär att en verksamhet flyttas från ett län
till ett annat, eller

2. att en verksamhet rekonstrueras eller stödet avser
verksamhet som nyligen har varit föremål för en rekonstruktion.

Stöd lämnas endast om det totala godkända kapitalbehovet i
samband med den investering som ligger till grund för
ansökningen uppgår till högst 20 miljoner kronor.

4 § Minst 40 procent av de arbetstillfällen som tillkommer till
följd av stödet skall förbehållas vartdera könet. Om det finns
särskilda skäl, får undantag helt eller delvis medges från
denna bestämmelse av den som beviljar stödet. I ärenden om
undantag från denna bestämmelse skall länsarbetsnämnden höras.

5 § Storleken av ett småföretagsstöd skall bestämmas med hänsyn
till den totala investeringskostnaden inklusive kostnader för
inkörning och liknande åtgärder som är nödvändiga för
igångsättningen av verksamheten.

Stödets storlek skall bestämmas med hänsyn till investeringens
storlek och ändamål, konkurrensförhållandena på den marknad där
verksamheten skall bedrivas samt med hänsyn till hur viktigt
det är för samhället att investeringen genomförs.

Stödet får inte vara större än vad som behövs för att
investeringen skall kunna komma till stånd.

Stödmottagare

6 § Småföretagsstöd kan lämnas i hela landet till företag som

1. har färre än 50 anställda,

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 7 miljoner
euro eller har en balansomslutning som motsvarar högst 5
miljoner euro, och

3. inte alls eller med en andel som understiger 25 procent ägs
av företag som inte uppfyller villkoren i 1-2.

Villkoret i första stycket 3 gäller inte om ägaren är ett
offentligt investeringsföretag, ett riskkapitalföretag eller en
institutionell investerare, under förutsättning att de inte har
ett bestämmande inflytande över företaget vare sig individuellt
eller gemensamt.

Verksamheter till vilka stöd får lämnas

7 § Småföretagsstöd får lämnas till industriell och
industriliknande verksamhet, industriserviceverksamhet,
partihandel med väsentlig betydelse för näringslivets
utveckling inom regionen, tjänste- och serviceverksamhet samt
turistverksamhet.

Stöd till turistverksamhet får lämnas även till verksamhet med
anknytning till turistverksamhet, om den med hänsyn till sin
karaktär, omfattning och målgrupp förbättrar förutsättningarna
för turistverksamheten genom att förlänga turistsäsongen. Stöd
till en turistanläggning får lämnas även om driften av
anläggningen skall arrenderas ut.

Tjänste- och serviceverksamhet skall vara inriktad på en större
marknad än en lokal eller regional marknad för att stöd skall
kunna lämnas.

Allmänna krav på verksamheten

8 § Stöd kan lämnas endast till en verksamhet som bedöms få en
tillfredsställande lönsamhet och ge de anställda en varaktig
sysselsättning och som utövas eller skall utövas i en ort med
tillfredsställande förutsättningar för verksamheten. Därvid
skall även beaktas vikten av att de anställda tillförsäkras en
tillfredsställande arbetsmiljö.

För att stöd skall kunna lämnas skall verksamheten också
tillförsäkra en tillfredsställande yttre miljö och vara
förenlig med en ekologiskt hållbar utveckling.

9 § Stöd får beviljas endast om stödmottagaren visar att de
anställdas lön och andra anställningsförmåner är minst
likvärdiga med vad som följer av tillämpligt kollektivavtal.

Förbud mot stöd i vissa fall

10 § Småföretagsstöd får inte lämnas till

1. jordbruksverksamhet som avser produkter som anges i bilaga 1
till Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen eller
fiskeriverksamhet,

2. transportverksamhet,

3. verksamhet inom kol- och stålindustri som omfattas av
Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och
stålgemenskapen,

4. varvsindustri,

5. syntetfiberindustri.

Ändamål för vilka stöd får lämnas

11 § Småföretagsstöd får lämnas till

1. ny-, till- eller ombyggnad av byggnader eller anordnande av
markanläggningar,

2. maskiner eller andra inventarier med en beräknad
avskrivningstid av mer än tre år,

3. markberedning för torvproduktion, dock endast om det finns
särskilda skäl, och

4. patent, licenser, utbildning eller liknande.

Stöd får lämnas med högst 15 procent av den del av de totala
utgifterna i samband med en investering som avses i första
stycket.

Inom områden som omfattas av EG:s strukturfondsprogram får stöd
lämnas till ombyggnad och restaurering av lokaler för
uthyrning, om medel från EG:s strukturfonder lämnas för samma
investering. Det totala stöd som lämnas för en sådan
investering får uppgå till högst 15 procent av
investeringskostnaden.

12 § När kostnader som berättigar till småföretagsstöd helt
eller delvis också berättigar till stöd enligt andra
stödprogram, skall de kostnader som är gemensamma omfattas av
den fördelaktigaste maximala nivå som gäller för dessa program.

Förfarandet i ärenden om småföretagsstöd

Ansökan

13 § Länsstyrelsen skall avgöra ärenden om småföretagsstöd. En
ansökan om stöd skall ges in till länsstyrelsen i det län där
verksamheten skall bedrivas.

Länsstyrelsen meddelar föreskrifter om när en ansökan om stöd
senast skall vara inlämnad.

14 § Stöd får inte lämnas för en åtgärd som utan särskilt
medgivande har påbörjats innan frågan om stöd har avgjorts. Ett
sådant medgivande får lämnas endast innan åtgärden har
påbörjats. Medgivandet får lämnas endast om det finns särskilda
skäl. Medgivandet kan lämnas av den som skall avgöra ärendet om
stöd.

15 § har upphävts genom förordning (2000:1146).

Förhandsbesked

16 § Efter ansökan lämnar Verket för näringslivsutveckling
förhandsbesked om en viss verksamhet är av sådan art att stöd
kan lämnas. Ansökningshandlingarna skall innehålla en
beskrivning av den verksamhet som ansökan avser.

Om ansökan om stöd görs inom ett år från dagen för beskedet och
de förhållanden som låg till grund för beskedet inte har
ändrats är förhandsbeskedet bindande för frågan om verksamheten
är av sådan art att stöd kan lämnas till verksamheten.
Förordning (2000:1146).

Stödets storlek

17 § När ett småföretagsstöd beviljas, bestäms stödets storlek
preliminärt i avvaktan på att de sammanlagda godkända
utgifterna kan beräknas med säkerhet. När så kan ske
fastställer den myndighet som beviljat stödet dess storlek
slutligt.

Utbetalning

18 § Ett småföretagsstöd betalas ut i rater vartefter
redovisning lämnas för genomförda åtgärder. Stödet får även
betalas ut i sin helhet om den investering eller åtgärd för
vilken stödet beviljats har avslutats och redovisats eller
ändamålet med stödet på något annat sätt har uppfyllts.

Säkerhet för småföretagsstöd

19 § Stödet får inte betalas ut förrän stödmottagaren har
lämnat föreskriven säkerhet samt uppfyllt eventuella övriga
villkor för utbetalning.

20 § För eventuella återkrav enligt 25-28 §§ skall den säkerhet
ställas som behövs med hänsyn till stödets storlek och
mottagarens ekonomiska ställning samt till övriga
omständigheter. Vid bedömningen av om säkerhet behövs skall
mottagarens sammanlagda skulder vägas in i fråga om stöd enligt
denna förordning, förordningen (2000:283) om landsbygdsstöd
samt förordningen (2000:279) om regionalt utvecklingsbidrag.

Om det inte finns särskilda skäl, skall full eller begränsad
borgen ställas av den som direkt eller indirekt har ett
väsentligt ägarinflytande över företaget. Behovet av sådan
borgen skall bedömas med hänsyn till storleken av ägarnas
kapitalinsats, andra säkerheter och övriga omständigheter.

Tillsyn och uppföljning

21 § Den länsstyrelse som beviljat ett småföretagsstöd skall
utöva tillsyn över att detta utnyttjas för avsett ändamål och i
överensstämmelse med föreskrivna villkor. Länsstyrelsen skall
också svara för uppföljningen av ärendet.

Vid beredning av uppföljningsärenden skall länsstyrelsen
samråda med berörd länsarbetsnämnd och kronofogdemyndighet, om
inte tidsskäl eller frågans art talar emot detta.

22 § Länsstyrelsen får medge ändring av villkor för
småföretagsstöd.

23 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter
bevaka statens rätt mot stödmottagaren. Länsstyrelsen får
därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka
statens rätt.

Återkrav

24 § Länsstyrelsen kan återkräva ett småföretagsstöd helt eller
delvis inom tio år från den dag det helt utbetalats, om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga
uppgifter har föranlett att stödet beviljades, eller

2. stödet utan tillstånd använts för något annat ändamål än som
avsetts.

25 § Länsstyrelsen kan återkräva ett småföretagsstöd eller en
del av det under en tid av fem år från den dag stödets storlek
har bestämts slutligt, om

1. syftet med stödet inte uppnås; detta gäller dock inte om
stödmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för att
syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten eller förfoganderätten till rörelsen eller till
sådana tillgångar i rörelsen som är av betydelse för
verksamheten,

3. stödmottagaren i något annat fall bryter mot villkor eller
föreskrifter som gäller för stödet,

4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

5. något annat inträffar som föranleder att stödmottagaren med
hänsyn till syftet med stödet uppenbarligen inte längre bör få
behålla det.

26 § Möjligheten till återkrav enligt 25 § upphör successivt
under femårsperioden på så sätt att den del av ett
småföretagsstöd som kan krävas åter varje år minskar med 30,
25, 20, 15 respektive 10 procent av det ursprungliga
stödbeloppet.

Den som beviljar stödet får samtidigt besluta att minskningen
skall ske på ett annat sätt om det finns särskilda skäl för
det.

27 § Minskningen enligt 26 § av den del av stödbeloppet som kan
krävas åter sker årligen, om inte länsstyrelsen beslutar att
minskning ett visst år skall vägras. Om minskning vägras, kan
den del av stödbeloppet som alltjämt kan krävas åter helt eller
delvis omvandlas till ett lån med villkor som anges i beslutet.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader
efter det att länsstyrelsen genom redovisning enligt 29 § eller
på annat sätt fått kännedom om förhållanden som kan föranleda
att minskning skall vägras.

28 § Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring
i äganderätten till den rörelse för vilken småföretagsstöd har
beviljats, skall länsstyrelsen ompröva stödfrågan.
Länsstyrelsen kan därvid

1. medge att stödet övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren om denne styrker att syftet med stödet inte förfelas
genom ändringen,

2. helt eller delvis omvandla den del av stödet som vid
tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 25-27 §§ till
ett lån med villkor som anges i beslutet, eller

3. helt eller delvis kräva åter den del av stödet som kan
återkrävas.

Informationsskyldighet

29 § Om ett stöd helt eller delvis kan krävas åter enligt 25-28 §§
skall den som har beviljats småföretagsstöd göra följande:

1. Lämna en skriftlig redovisning för verksamheten för varje
redovisningsår eller för den kortare tidsperiod som bestäms i
ett särskilt fall av den som beviljat stödet. Av redovisningen
skall det särskilt framgå hur sysselsättningen i företaget
utvecklas. Redovisningen skall lämnas senast sex månader efter
redovisningsperiodens utgång till länsstyrelsen i det län där
verksamheten bedrivs.

2. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om
överlåtelse av någon betydande del av företagets
anläggningstillgångar, licenser, patent eller liknande
tillgångar, om belåning i betydande utsträckning av egendom som
kan omfattas av en företagsinteckning, om nedläggning av
verksamheten helt eller delvis eller om andra åtgärder av
motsvarande betydelse.

3. Skriftligen underrätta länsstyrelsen innan beslut fattas om
någon åtgärd som medför en väsentlig ändring direkt eller
indirekt i äganderätten till det företag som har beviljats
stödet.

4. Ge Verket för näringslivsutveckling och länsstyrelsen
eller den någon av dem utser möjlighet att granska verksamheten
och lämna de uppgifter om verksamheten som begärs.
Förordning (2000:1146).

30 § Redovisningen enligt 29 § skall innehålla uppgifter som
visar hur företaget utvecklas och att villkoren för
småföretagsstöd har uppfyllts. Uppgifterna skall granskas och
bestyrkas av företagets revisor. Av redovisningen skall framgå
att de fackliga organisationerna vid företaget har getts
möjlighet att yttra sig över uppgifterna.

31 § Beslut om småföretagsstöd skall innehålla upplysningar om
bestämmelserna i 25-29 §§.

Överklagande

32 § Länsstyrelsens beslut i ärenden om stöd enligt denna
förordning får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

33 § Verket för näringslivsutveckling får meddela de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna
förordning. Förordning (2000:1146).

Övergångsbestämmelser

2001:1262

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ansökningar som har kommit in till länsstyrelsen eller det
regionala självstyrelseorganet före den 1 januari 2002.