Förordning (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling

SFS nr
2000:283
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2000-05-11
Författningen har upphävts genom
SFS 2015:210
Upphävd
2015-05-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:389

Allmänna bestämmelser

Syfte och allmänna förutsättningar för regionalt bidrag till
företagsutveckling

1 § För att främja en hållbar tillväxt i bidragsföretagen och
därmed en hållbar regional tillväxt får i den utsträckning det
finns medel regionalt bidrag till företagsutveckling lämnas
enligt denna förordning.

Regionalt bidrag till företagsutveckling skall bidra till att
uppfylla de nationella hållbarhetsmålen. Förordning (2005:529).

2 § Regionalt bidrag till företagsutveckling lämnas med de
begränsningar och i enlighet med de handläggningsregler som
följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den
18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av
mindre betydelse, i den ursprungliga lydelsen.
Förordning (2014:389).

3 § Bidraget får inte vara större än vad som behövs med hänsyn
till övriga finansieringsmöjligheter och andra omständigheter
för att den åtgärd som bidraget avser skall kunna genomföras.

Bidrag får inte lämnas till investeringar som utan särskilt
medgivande har påbörjats innan frågan om bidrag har avgjorts.
Förordning (2005:529).

4 § Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas till
samma bidragsmottagare med högst 1 200 000 kronor under en
period av tre beskattningsår. Företag inom vägtransportsektorn
får dock beviljas bidrag med högst 800 000 kronor inom samma
period. Om flera företag samverkar inom ett projekt, enligt
18 § 1, gäller begränsningen varje företag för sig.
Förordning (2007:802).

5 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning
fristående företag och företag som tillsammans med
partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 250 anställda, och

2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50
miljoner euro eller en balansomslutning som motsvarar högst 43
miljoner euro per år. Förordning (2004:1091).

5 a § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med
varandra genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett
eller flera anknutna företag innehar minst 25 procent av
kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller
tillsammans är anknutna företag till det berörda företaget
gäller detta dock inte sådana företag som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,

2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som
regelbundet ägnar sig åt riskkapitalinvesteringar och som
investerar kapital i företag vars aktier inte är upptagna till
handel på en reglerad marknad, förutsatt att dessas sammanlagda
investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningscenter utan vinstsyfte, eller

4. institutionella investerare, inklusive regionala
utvecklingsfonder. Förordning (2007:583).

5 b § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna
eller andelarna i ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet
av ledamöterna i ett annat företags styrelse, ledning eller
tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande
över ett annat företag enligt ett avtal som är slutet med detta
eller enligt en bestämmelse i det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat
företag till följd av en överenskommelse med andra aktieägare
eller delägare i företaget ensamt förfogar över en majoritet av
rösterna för aktierna eller andelarna i det företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som
avses i första stycket 1-4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,

b) de investerare som avses i 5 a § andra stycket, eller

c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i
samverkan, om företagen helt eller delvis bedriver sin
verksamhet på samma eller angränsande marknader. Förordning
(2004:1091).

5 c § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25
procent direkt eller indirekt kontrolleras av ett eller flera
offentliga organ, individuellt eller gemensamt, anses som små
och medelstora företag enligt 5 § endast om de kontrolleras av
offentliga organ som anges i 5 a § andra stycket. Förordning
(2004:1091).

6 § I lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen finns
bestämmelser om att ett samverkansorgan har till uppgift att
besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt
tillväxtarbete. I lagen (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län finns bestämmelser om att ett
landsting som avses i lagen ska besluta om användningen av
vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete.

I län med ett landsting som avses i lagen om regionalt
utvecklingsansvar i vissa län ska det som sägs om länsstyrelsen
i stället gälla det berörda landstinget. I Kalmar län ska det
som sägs om länsstyrelsen i stället gälla samverkansorganet.
Förordning (2010:1757).

Bidragsmottagare

7 § Bidrag får lämnas till

1. små och medelstora företag som bedriver verksamhet på
marknadsmässiga villkor, och

2. företag som gemensamt genomför ett samverkansprojekt för
investeringar enligt 13 §. Bidrag får i detta fall lämnas även
till stora företag under förutsättning att de ingår i ett
samverkansprojekt med små eller medelstora företag, samt till
en organisation om denna administrerar samverkansprojektet.
Förordning (2007:802).

Områden för bidrag

8 § Bidrag får lämnas i hela landet i följande områden:

1. stödområdena A och B enligt förordningen (1999:1382) om
stödområden för vissa regionala företagsstöd,

2. glesbygd,

3. landsbygd, och

4. utanför de områden som anges i 1–3.
Förordning (2014:389).

9 § Med glesbygd avses i denna förordning stora sammanhängande
områden med gles bebyggelse och långa avstånd till större
orter, sysselsättning och service.

10 § Med landsbygd avses i denna förordning områden med
liknande förhållanden som i glesbygd enligt 9 §, men med
kortare avstånd till större orter och service.

11 § Länsstyrelsen skall meddela föreskrifter om vilka områden
inom ett län som enligt denna förordning skall anses som
glesbygd eller landsbygd.

12 § För att främja en enhetlig praxis vid bedömningen av
vilka områden som utgör glesbygd eller landsbygd ska
länsstyrelserna samråda med Tillväxtverket och de angränsande
länens länsstyrelser.

Tillväxtverket ska utöva tillsyn över att länsstyrelsernas
bedömning av vilka områden som ska utgöra glesbygd eller
landsbygd blir enhetlig. Förordning (2009:155).

Ändamål för vilka regionalt bidrag till företagsutveckling får
lämnas

13 § Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas för
utgifter till investeringar i

1. byggnader eller anläggningar som är avsedda för
stadigvarande bruk,

2. maskiner eller andra inventarier, dock ej fordon,

3. båtar som är nödvändiga för drift av företag i skärgården,
och

4. produktutveckling, marknadsföring, kompetensutveckling eller
andra liknande ändamål, under förutsättning att det inte är
fråga om utgifter för företagets normala drift. Förordning
(2005:529).

14 § har upphävts genom förordning (2005:529).

Förbud mot bidrag i vissa fall

15 § Regionalt bidrag till företagsutveckling får inte lämnas
till verksamhet som avser saluföring och bearbetning av
jordbruksprodukter. Förordning (2007:802).

Allmänna villkor för bidrag

16 § När det avgörs om regionalt bidrag till företagsutveckling
kan beviljas skall det särskilt beaktas om

1. verksamheten kan bedömas bli lönsam på sikt,

2. verksamheten kan bedömas ge varaktig sysselsättning, och

3. bidraget kan komma att påverka konkurrensförhållandena på
den marknad där verksamheten skall bedrivas. Förordning
(2005:529).

17 § har upphävts genom förordning (2014:389).

18 § Regionalt bidrag till företagsutveckling får lämnas
högst med ett belopp som motsvarar följande procenttal av de
utgifter som har godkänts för investeringen:

1. 50 procent för åtgärder som ska genomföras i form av ett
samverkansprojekt som omfattar minst tre fristående företag
eller, om det finns särskilda skäl, två fristående företag,
som är begränsat i tiden samt för de deltagande företagen
beräknas skapa ett mervärde som annars inte skulle uppstå,

2. 50 procent för åtgärder som följer av deltagande i projekt
inom regionala tillväxtprogram eller strukturfondsprogram,

3. 50 procent för investering i glesbygd,

4. 40 procent för investering i ett sådant område inom
stödområde A som inte utgör glesbygd,

5. 25 procent för investering i övrigt.
Förordning (2014:389).

19 § Regionalt bidrag till företagsutveckling i form av en
konsultcheck får lämnas med högst 50 procent av de godkända
utgifterna för investeringen. Ett sådant bidrag får inte
överstiga 150 000 kronor. Bidraget får endast avse
investeringar enligt 13 § 4. Förordning (2007:802).

20 § Regionalt bidrag till företagsutveckling i form av
mikrobidrag får lämnas för investeringar för vilka de godkända
utgifterna uppgår till högst 60 000 kronor med ett belopp som
motsvarar 50 procent av utgifterna. Om de godkända utgifterna
för investeringen uppgår till högst 60 000 kronor får vid
bedömningen av om bidrag kan beviljas hänsyn tas, förutom till
förhållandena enligt 16 §, till den sökandes hela
försörjningssituation. Förordning (2005:529).

21 § har upphävts genom förordning (2005:529).

22 § har upphävts genom förordning (2005:529).

23 § har upphävts genom förordning (2005:529).

24 § har upphävts genom förordning (2005:529).

25 § har upphävts genom förordning (2005:529).

26 § har upphävts genom förordning (2005:529).

27 § har upphävts genom förordning (2005:529).

Förfarandet i ärenden om regionalt bidrag till
företagsutveckling

Ansökan

28 § Ansökan om regionalt bidrag till företagsutveckling skall
ges in till och avgöras av länsstyrelsen i det län där
verksamheten skall bedrivas. Förordning (2005:529).

Säkerhet för regionalt bidrag till företagsutveckling

29 § För regionalt bidrag till företagsutveckling enligt 18 §
3-5 skall ställas den säkerhet som behövs med hänsyn till
bidragets storlek, mottagarens ekonomiska ställning och behov
av rimlig ekonomisk rörelsefrihet samt till övriga
omständigheter. Förordning (2005:529).

Tillsyn och uppföljning

30 § Beslut om bidrag ska, förutom de särskilda villkor som
gäller för stöd av mindre betydelse, innehålla de villkor som
kan behövas för tillsyn och uppföljning av hur bidraget
används. Förordning (2007:802).

31 § Länsstyrelsen skall svara för uppföljningen av
bidragsärendet och utöva tillsyn över att bidraget utnyttjas
för avsett ändamål och i överensstämmelse med de föreskrifter
och villkor som gäller för bidraget. Förordning (2005:529).

32 § För uppföljningen av bidragsärenden skall det finnas
rutiner som är anpassade för bidragsformen och som medger en
flexibel tillämpning med utgångspunkt från bidragsbeloppets
storlek. Förordning (2005:529).

33 § I uppföljningsärenden skall länsstyrelsen samråda med
kronofogdemyndigheten och andra berörda organ, om inte tidsskäl
eller frågans art föranleder annat.

34 § Om det uppstår en påtaglig risk för att syftet med
bidraget inte kommer att kunna uppnås eller om risken ökar
avsevärt för staten jämfört med förhållandena vid tidpunkten
för beslutet om bidraget, skall länsstyrelsen vidta de åtgärder
som motiveras av bidragets ändamål och statens intressen som
fordringsägare. Förordning (2005:529).

35 § har upphävts genom förordning (2005:529).

36 § Länsstyrelsen skall vid domstolar och andra myndigheter
bevaka statens rätt mot bidragsmottagaren. Länsstyrelsen får
därvid anta ackordsförslag eller på annat sätt efterskänka
statens rätt. Förordning (2005:741).

Återkrav och uppsägning

37 § har upphävts genom förordning (2005:529).

38 § har upphävts genom förordning (2005:529).

39 § Ett regionalt bidrag till företagsutveckling får av
länsstyrelsen krävas åter helt eller delvis inom tio år från
den dag bidraget helt utbetalats, om

1. bidragsmottagaren genom oriktiga eller ofullständiga
uppgifter har föranlett att bidraget beviljades, eller

2. bidraget utan tillstånd har använts för något annat ändamål
än som avsetts. Förordning (2005:529).

40 § Ett regionalt bidrag till företagsutveckling eller en del
av det får av länsstyrelsen vidare krävas åter under en tid av
fem år från den dag bidragets storlek har bestämts slutligt, om

1. syftet med bidraget inte uppnås; detta gäller dock inte om
bidragsmottagaren har gjort vad som skäligen kan begäras för
att syftet skall uppnås,

2. någon väsentlig del av verksamheten läggs ned eller någon
väsentlig ändring direkt eller indirekt inträffar i
äganderätten till rörelsen eller till sådana tillgångar i
rörelsen som är av betydelse för verksamheten,

3. bidragsmottagaren i något annat fall bryter mot villkor
eller föreskrifter som gäller för bidraget,

4. ställd säkerhet väsentligt försämras, eller

5. något annat inträffar som föranleder att bidragsmottagaren
med hänsyn till syftet med bidraget uppenbarligen inte längre
bör få behålla det. Förordning (2005:529).

41 § Möjligheten till återkrav enligt 40 § upphör successivt
under femårsperioden på så sätt att den del av bidraget som kan
krävas åter varje år minskar med 30, 25, 20, 15 respektive 10
procent av det ursprungliga bidragsbeloppet. Länsstyrelsen får
när bidraget beviljas samtidigt besluta att minskningen skall
ske på annat sätt om det finns särskilda skäl för det.
Förordning (2005:529).

42 § Minskningen enligt 41 § av den del av bidragsbeloppet som
kan krävas åter sker årligen, om inte länsstyrelsen beslutar
att minskning ett visst år skall vägras. Om minskning vägras,
kan den del av bidragsbeloppet som alltjämt kan krävas åter
helt eller delvis omvandlas till ett lån med villkor som anges
i beslutet.

Beslut att vägra minskning skall fattas senast tre månader
efter det att länsstyrelsen fått kännedom om förhållanden som
kan föranleda att minskning skall vägras.

43 § Inträffar direkt eller indirekt någon väsentlig förändring
i äganderätten till den rörelse för vilken bidraget har
beviljats, skall länsstyrelsen ompröva bidragsfrågan.
Länsstyrelsen får därvid

1. medge att bidraget övertas på oförändrade villkor av den nye
ägaren, om denne styrker att syftet med bidraget inte förfelas
genom ändringen,

2. helt eller delvis omvandla den del av bidraget som vid
tidpunkten för förändringen kan återkrävas enligt 40-42 §§ till
ett lån med villkor som anges i beslutet, eller

3. helt eller delvis kräva åter den del av bidraget som kan
återkrävas. Förordning (2005:529).

44 § Beslutet om bidrag skall innehålla upplysningar om
bestämmelserna i 39-43 §§. Förordning (2005:529).

Överklagande

45 § Länsstyrelsens beslut får inte överklagas.

Ytterligare föreskrifter

46 § Tillväxtverket får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning.
Förordning (2009:319).

Övergångsbestämmelser

2000:283

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000, då
förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till
kommersiell service skall upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
ansökningar som kommit in till länsstyrelsen eller det
regionala självstyrelseorganet före den 1 juni 2000.