Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag

SFS nr
2000:35
Departement/myndighet
Finansdepartementet FPM
Utfärdad
2000-02-10
Ändring införd
t.o.m. 2014:978

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag innehåller bestämmelser för finansiella företag
om byte av redovisningsvaluta enligt 4 kap. 6 § bokföringslagen
(1999:1078). Lagen gäller dock inte när en filial byter valuta
i sin redovisning i fall som avses i fjärde stycket nämnda
paragraf.

Definitioner

2 § I denna lag avses med

1. försäkringsföretag: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt
försäkringsbolag och försäkringsförening som omfattas av
försäkringsrörelselagen (2010:2043),

2. kreditinstitut: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank
samt kreditmarknadsföretag enligt 1 kap. 5 § 14 lagen
(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

3. finansiellt företag: de företag som anges i 1 och 2 samt

a) värdepappersbolag enligt 1 kap. 5 § 26 lagen (2007:528)
om värdepappersmarknaden,

b) fondbolag enligt 1 kap. 1 § första stycket 8 lagen
(2004:46) om värdepappersfonder,

c) börs enligt 1 kap. 5 § 3 lagen om värdepappersmarknaden,

d) svensk clearingorganisation enligt 1 kap. 5 § 5 lagen om
värdepappersmarknaden,

e) central värdepappersförvarare enligt 1 kap. 3 § lagen
(1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, och

f) AIF-förvaltare som har tillstånd enligt 3 kap. 1 § lagen
(2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

4. koncern: detsamma som i 1 kap. 11 och 12 §§
aktiebolagslagen (2005:551), varvid vad som sägs om
moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än
aktiebolag. Lag (2014:978).

3 § Med stadgar avses

1. bolagsordning i ett aktiebolag, ett försäkringsaktiebolag
eller ett ömsesidigt försäkringsbolag,

2. reglemente i en sparbank eller

3. stadgar i en medlemsbank, en försäkringsförening eller en
ekonomisk förening. Lag (2010:2065).

Särskild redogörelse

4 § Ett finansiellt företag som avser att byta
redovisningsvaluta ska upprätta en särskild redogörelse över
konsekvenserna av bytet för företaget samt för den koncern
och grupp som företaget ingår i. Ett försäkringsföretag ska
även redogöra för konsekvenserna av bytet för
försäkringstagare och andra ersättningsberättigade på grund
av en försäkring.

Av redogörelsen ska det framgå vilka risker som är förenade
med en redovisning i den nya valutan och de åtgärder som har
vidtagits för att hantera dessa. Det ska också framgå om
bytet är förenligt med de bestämmelser som gäller för
verksamheten.

Ett fondbolag ska ge in redogörelsen till Finansinspektionen
senast sex månader före ingången av det första räkenskapsåret
med redovisning i den nya valutan. Lag (2014:978).

5 § En ändring av stadgarna som innebär byte av
redovisningsvaluta får stadfästas eller godkännas endast om en
redogörelse som avses i 4 § första stycket har upprättats.

Särskilda bestämmelser för kreditinstitut och värdepappersbolag

6 § Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt
redovisningsvaluta, skall kapitalbasen, omräknad till den nya
redovisningsvalutan, minst motsvara det krav på lägsta
kapitalbas som gällde före bytet. Omräkningen skall göras
enligt den växelkurs som avses i 2 kap. 6 § andra stycket
årsredovisningslagen (1995:1554).

Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag har bytt till
en valuta som företaget tidigare haft sin redovisning i, skall
dock kapitalbasen alltid minst motsvara det krav på lägsta
kapitalbas som senast gällde vid redovisning i den valutan.

7 § Ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag, som har
bytt till redovisning i euro, skall vid ingången av det första
räkenskapsåret med redovisning i den nya valutan ha ett bundet
eget kapital som motsvarar minst det kapital som krävs för att
påbörja verksamheten.

Särskilda bestämmelser för försäkringsföretag

8 § Ett försäkringsföretag som har bytt redovisningsvaluta, ska
vid beräkning av premieindex eller skadeindex enligt 7 kap. 8
och 9 §§ försäkringsrörelselagen (2010:2043) räkna om belopp
och kostnader bestämda i den tidigare redovisningsvalutan till
den nya valutan. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som
avses i 2 kap. 6 § andra stycket årsredovisningslagen
(1995:1554). Om motsvarande kurs vid beräkningstillfället ger
en högre solvensmarginal, ska i stället den kursen användas.

Finansinspektionen får medge att ett försäkringsföretag, vid
beräkning av premieindex eller skadeindex, i stället för vad
som sägs i första stycket, får räkna om belopp och kostnader
till den nya redovisningsvalutan enligt samma principer som
bolaget får tillämpa i årsredovisningen. Lag (2010:2065).

Bemyndiganden

9 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om

1. vad en redogörelse enligt 4 § ska innehålla och

2. beräkning av premieindex eller skadeindex i
försäkringsföretag som har fått tillstånd enligt 8 § andra
stycket. Lag (2010:2065).

Överklagande

10 § Finansinspektionens beslut enligt 8 § andra stycket får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätt.

Övergångsbestämmelser

2004:67

1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2004.

2. Vad som sägs i 2 § 4 b om fondbolag skall också gälla sådant
fondbolag som med stöd av 3 § lagen (2004:47) om införande av
lagen (2004:46) om investeringsfonder driver verksamhet enligt
lagen (1990:1114) om värdepappersfonder.