Tillkännagivande (2000:383) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

SFS nr
2000:383
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:852
Upphävd
2001-12-04

Avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten

Allmänna bestämmelser

1. Detta avtal gäller mellan Systembolaget Aktiebolag – nedan
kallat Bolaget – och staten.

2. Bolaget skall vara det i 5 kap. 1 § alkohollagen (1994:1738)
föreskrivna detaljhandelsbolaget.

3. Bolaget får vara medlem i bostadsrättsförening eller vara
delägare i fastighet eller fastighetsbolag för att erhålla
lokaler som behövs för verksamheten. I övrigt får Bolaget inte
utan regeringens medgivande förvärva aktier eller annan
delaktighet i annat företag eller i annan näringsverksamhet.

Produkturval

4. Bolagets produkturval skall vara sådant att ingen
favorisering sker av inhemska produkter. Urvalet får endast
grundas på en bedömning av produktens kvalitet, särskilda
risker för skadeverkningar av produkten, kundernas efterfrågan
och andra affärsmässiga hänsyn.

På begäran av leverantör av produkt vilken avvisats från eller
avförts ur Bolagets sortiment skall Bolaget skriftligen
redogöra för de skäl som föranlett dess ställningstagande.
Leverantören skall upplysas om sin rätt att få beslutet
överprövat av Alkoholsortimentsnämnden.

Med sortiment avses i detta avtal det sortiment som finns
upptaget i Bolagets ordinarie prislista.

5. Bolaget skall utan dröjsmål verkställa beslut av
Alkoholsortimentsnämnden.

Vid prövning av ärende hos nämnden skall bolaget tillhandahålla
nämnden det material och de upplysningar som begärs.

6. Bolagets handelsmarginal skall sättas efter objektiva
kriterier, som gäller lika för inhemska och importerade
produkter.

Marknadsföring och produktinformation

7. Bolagets åtgärder för marknadsföring och produktinformation
skall vara opartiska och oberoende av produkternas
ursprungsland. Bolaget skall, med beaktande av i lag angivna
begränsningar för marknadsföring av alkoholdrycker, verka för
att nya produkter blir kända för kunderna.

Detaljhandel

8. Det åligger Bolaget att bedriva detaljhandel på sätt som
förutsätts i alkohollagen. Verksamheten skall bedrivas
rationellt och kunderna ges god service.

Verksamheten skall utövas i egen drift.

9. En övergripande målsättning för Bolaget vid förläggning av
försäljningsställen skall vara att i princip varje kommun som
gör framställning om det skall få ett försäljningsställe
(systembutik).

Beslut om att etablera eller lägga ned en systembutik skall
fattas av Bolagets styrelse. Beslutet skall grundas på en
samlad bedömning utifrån företagsekonomiska och servicemässiga
överväganden.

10. Innan beslut fattas om etablering eller flyttning av
systembutik skall Bolaget inhämta yttrande från
kommunfullmäktige och polismyndigheten. Innan beslut fattas om
nedläggning av systembutik skall Bolaget inhämta yttrande från
kommunfullmäktige.

11. Bolaget beslutar om tider för öppethållande i
systembutikerna enligt de riktlinjer som har beslutats av
riksdagen.

12. Bolaget skall årligen till regeringen redovisa vilka beslut
om etablering eller nedläggning av systembutik som har fattats
under närmast föregående kalenderår och lämna uppgift om vilka
etableringar eller nedläggningar som har genomförts under året.
Dessutom skall redovisas de framställningar om etablering av
systembutik som ännu inte har lett till åtgärd.

13. På begäran av köpare i ort där systembutik saknas skall
Bolaget ombesörja att försäljning kan ske genom försändning på
rekvisition. För sådan försändning får Bolaget anlita särskilt
ombud. Saknas förutsättningar för att anlita särskilt ombud
skall varan sändas med post eller allmänt kommunikationsmedel
till lämplig hållplats eller station. Försändningskostnad skall
betalas av Bolaget.

Partihandel

14. Bedriver Bolaget sådan partihandel som avses i 5 kap. 1 §
tredje stycket alkohollagen, är Bolaget skyldigt att se till
att partihandeln får bära sina egna kostnader.

Bolagets handelsvillkor skall vara opartiska och stå i
överensstämmelse med de villkor som i övrigt tillämpas inom
branschen.

Giltighetstid

15. Detta avtal träder i kraft den 15 maj 2000. Avtalet
ersätter parternas avtal den 22 december 1994, som upphör att
gälla samma dag.

Det nu träffade avtalet gäller tills vidare, med sex månaders
ömsesidig uppsägningstid. Om det är nödvändigt med anledning av
beslut av riksdagen kan avtalet sägas upp med den kortare
uppsägningstid, som ett sådant riksdagsbeslut kan föranleda.

Ändringar och tillägg

16. Ändringar och tillägg till detta avtal skall för att bli
gällande vara skriftliga och undertecknade av båda parter.