Förordning (2000:4) om ansökan om stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder inom jordbruket m.m.

SFS nr
2000:4
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2000-01-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:136

1 § Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om ansökan
om stöd och ansökan om utbetalning av stöd samt om kontroll av
stöd för miljö- och landsbygdsutvecklingsåtgärder enligt det
förslag till miljö- och landsbygdsprogram som regeringen den 2
december 1999 har beslutat överlämna till Europeiska
gemenskapernas kommission enligt rådets förordning (EG) nr
1257/1999 av den 17 maj 1999 om stöd från Europeiska
utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) till
utveckling av landsbygden och om ändring och upphävande av
vissa förordningar1.

Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela
föreskrifter om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och
om det underlag som krävs för utbetalning av stöd.

2 § I fråga om sådant stöd som avses i 1 § utövar
Jordbruksverket den centrala tillsynen och kontrollen.

Länsstyrelsen utövar den närmare tillsynen och kontrollen inom
länet.

Jordbruksverket får föreskriva att det skall tas ut en avgift
för tillsynen samt bestämma avgiftens storlek.
Förordning (2000:136).