Förordning (2000:415) om statlig ersättning till kommuner och landsting för kostnader för vissa utlänningar med tidsbegränsade uppehållstillstånd

SFS nr
2000:415
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2000-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:97
Upphävd
2006-03-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2001:949

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig
ersättning till kommuner och landsting för kostnader som anges
i 2-4 §§ som kommunerna och landstingen haft för medborgare i
Förbundsrepubliken Jugoslavien som kommer från provinsen Kosovo
och som beviljats tidsbegränsade uppehållstillstånd med stöd av
2 kap. 5 b § utlänningslagen (1989:529). Ersättning får inte
ges för en utlänning när han eller hon omfattas av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

2 § Ersättning får ges för insatser enligt socialtjänstlagen
(2001:453) av motsvarande karaktär som anges i 13-19 §§ lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., för sådant stöd
och hjälp i boendet som avses i förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingsmottagande m.m., för sådan vård
i annat hem än barnets eget som avses i 29 § förordningen
(1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m.
samt för tolkersättning. Ersättning för bostad lämnas högst
enligt de grunder som anges i 16 § lagen om mottagande av
asylsökande m.fl., om det inte finns särskilda skäl att
bestämma högre ersättning. Förordning (2001:949).

3 § Ersättning får ges för sådan undervisning som avses i
28 a § förordningen (1990:927) om statlig ersättning för
flyktingmottagande m.m. med motsvarande belopp som där sägs,
samt för undervisning som ges med stöd av 11 kap. 7 §
gymnasieförordningen (1992:394).

4 § Ersättning får ges för sådan hälso- och sjukvård som avses
i 2, 3 och 9 §§ förordningen (1996:1357) om statlig ersättning
för hälso- och sjukvård till asylsökande.

5 § Landsting och kommuner är skyldiga att lämna
Migrationsverket de uppgifter som krävs för bedömningen av
deras rätt till ersättning enligt denna förordning.

6 § Ersättning betalas av Migrationsverket efter ansökan i
efterskott för varje kalenderår. En ansökan om ersättning skall
lämnas in till Migrationsverket senast den 30 juni 2001.

7 § Migrationsverkets beslut om ersättning för kostnader får
inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2000:415

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000 och tillämpas
även när det gäller ersättning för kostnader som uppkommit
dessförinnan.