Lag (2000:466) om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

SFS nr
2000:466
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2000-06-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1403

1 § Skatt skall betalas till staten enligt denna lag på den
termiska effekten i en kärnkraftsreaktor. Med termisk effekt
avses i denna lag kärnkraftsreaktorns värmeproduktionsförmåga.

2 § Skatt ska betalas för varje kalendermånad som tillstånd
finns att inneha och driva en kärnkraftsreaktor. Om
driftstillståndet har löpt ut eller återkallats före slutet på
en kalendermånad, upphör skattskyldigheten vid denna tidpunkt.

Skatten utgör för varje kalendermånad 12 648 kronor per
megawatt av den högsta tillåtna termiska effekten i
kärnkraftsreaktorn. Om den högsta tillåtna termiska effekten
inte har fastställts, får beskattningsmyndigheten beräkna
effekten efter jämförelse med reaktorer för vilka sådan effekt
har fastställts. Lag (2007:1389).

3 § Skattskyldig är den som har tillstånd att inneha och driva
en kärnkraftsreaktor. Lag (2002:430).

4 § Bestämmelser om förfarandet vid uttag av skatten finns i
skatteförfarandelagen (2011:1244). Lag (2011:1403).

5 § Om en kärnkraftsreaktor har varit ur drift under en
sammanhängande period av mer än 90 kalenderdygn, får avdrag med
415 kronor per megawatt av den termiska effekten göras för det
antal kalenderdygn som överstiger 90. Lag (2007:1389).

Övergångsbestämmelser

2000:466

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Genom lagen
upphävs lagen (1983:1104) om särskild skatt för elektrisk kraft
från kärnkraftverk.

2. Den upphävda lagen gäller fortfarande i fråga om
förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet av
den nya lagen.

2002:430

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2005:963

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till
tiden före ikraftträdandet.

2007:1389

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser
gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.