Förordning (2000:606) om myndigheters bokföring

SFS nr
2000:606
Departement/myndighet
Finansdepartementet BA ToT
Utfärdad
2000-05-31
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:99

Inledande bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns bestämmelser i anslutning till 10
kap. 2 § budgetlagen (2011:203).

I arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) finns
bestämmelser om arkivering av räkenskapsinformation.
Förordning (2011:224).

Kretsen av bokföringsskyldiga

2 § Myndigheter som lyder omedelbart under regeringen är
bokföringsskyldiga enligt denna förordning.

Definitioner

3 § I denna förordning betyder

1. bokföringspost: varje enskild notering i bokföringen,

2. ekonomiska händelser: alla förändringar i storleken och
sammansättningen av en myndighets tillgångar, skulder eller
kapital som beror på myndighetens ekonomiska relationer med
omvärlden, såsom in- och utbetalningar samt uppkomna fordringar
och skulder,

3. verifikation: de uppgifter som dokumenterar en ekonomisk
händelse eller en vidtagen justering i bokföringen,

4. räkenskapsinformation:

a) sådana sammanställningar av uppgifter som avses i

– 8 § (grundbokföring och huvudbokföring),

– 11 § (sidoordnad bokföring),

– 13 § (verifikationer),

– 14 § (handling m.m. som en verifikation hänvisar till),

– 18 § (systemdokumentation och behandlingshistorik),

– 19 § (årsredovisning),

– 20 § (specifikation till årsredovisning),

– 21 § (rapportering till statsredovisningen), samt

– 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag (delårsrapport),

b) avtal och andra handlingar av särskild betydelse för att
belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden, samt

c) sådana uppgifter i övrigt som är av betydelse för att det
skall gå att följa och förstå de enskilda bokföringsposternas
behandling i bokföringen.

Räkenskapsår

4 § Räkenskapsåret skall utgöras av kalenderår.

Bokföringsskyldighetens innebörd

Allmänt om vad bokföringsskyldigheten innebär

5 § En myndighet skall

1. löpande bokföra alla ekonomiska händelser enligt
bestämmelserna i 8-12 §§,

2. se till att det finns verifikationer enligt 13-16 §§ för
alla bokföringsposter samt systemdokumentation och
behandlingshistorik enligt 18 §,

3. avsluta den löpande bokföringen enligt bestämmelserna i 19
och 20 §§,

4. bevara all räkenskapsinformation och sådan utrustning och
sådana system som behövs för att presentera
räkenskapsinformationen i den form som anges i arkivlagen
(1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

God redovisningssed

6 § Bokföringsskyldigheten skall fullgöras på ett sätt som
överensstämmer med god redovisningssed. Härvid skall de
särskilda bestämmelser för statlig verksamhet som regeringen
och Ekonomistyrningsverket meddelar iakttas.

Bokföring för flera verksamheter

7 § Om en myndighet bedriver flera verksamheter, skall den ha
en bokföring som omfattar samtliga verksamheter.

Ekonomistyrningsverket får medge undantag från bestämmelsen i
första stycket.

Löpande bokföring och verifikationer

Grundbokföring och huvudbokföring

8 § De ekonomiska händelserna skall bokföras så att de kan
presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i
systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett
sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten
i bokföringsposterna och att överblicka verksamhetens förlopp,
ställning och kapitalförändring.

Tidpunkten för bokföring

9 § Kontanta in- och utbetalningar skall bokföras senast
påföljande arbetsdag. Andra ekonomiska händelser skall bokföras
så snart det kan ske.

Ekonomiska händelser får bokföras senare än som anges i första
stycket, om det finns särskilda skäl och det är förenligt med
god redovisningssed.

Bokslutstransaktioner

10 § I samband med att den löpande bokföringen avslutas skall
sådana poster som är nödvändiga för att bestämma
räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella
ställningen på balansdagen bokföras.

Sidoordnad bokföring

11 § Vid bokföringen skall konton över tillgångar och skulder
specificeras i en sidoordnad bokföring i den utsträckning det
behövs för att ge en tillfredsställande kontroll och överblick.

Rättelse av bokföringspost

12 § Om en bokföringspost rättas, skall det anges när rättelsen
har skett och vem som har gjort den. Sker rättelsen genom en
särskild rättelsepost, skall det samtidigt säkerställas att det
vid en granskning av den rättade bokföringsposten utan
svårighet går att få kännedom om rättelsen.

Verifikationer

13 § För varje ekonomisk händelse skall det finnas en
verifikation. Om myndigheten har tagit emot en uppgift om den
ekonomiska händelsen, skall denna uppgift, i förekommande fall
kompletterad med uppgifter enligt 14 och 15 §§, användas som
verifikation.

Om det behövs med hänsyn till arten av den mottagna
verifikationen, får bokföringen grundas på en särskilt
upprättad hänvisningsverifikation.

Flera likartade ekonomiska händelser får dokumenteras genom en
gemensam verifikation.

14 § Verifikationen skall innefatta uppgift om när den har
sammanställts, när den ekonomiska händelsen har inträffat, vad
denna avser, vilket belopp den gäller och vilken motpart den
berör. I förekommande fall skall verifikationen även innefatta
upplysning om handlingar eller andra uppgifter som har legat
till grund för den ekonomiska händelsen samt var dessa finns
tillgängliga.

I verifikationen skall det ingå ett verifikationsnummer eller
annat identifieringstecken samt sådana övriga uppgifter som är
nödvändiga för att sambandet mellan verifikationen och den
bokförda ekonomiska händelsen utan svårighet skall kunna
fastställas.

15 § Uppgifter enligt 14 § första stycket får utelämnas, om det
är förenat med svårigheter att låta uppgiften ingå i
verifikationen och ett utelämnande är förenligt med god
redovisningssed.

16 § Om en verifikation rättas, skall det anges när rättelsen
har skett och vem som har gjort den.

Andra bokföringsposter än sådana som avser ekonomiska händelser

17 § Vad som föreskrivs i 8-16 §§ gäller även andra
bokföringsposter än sådana som avser ekonomiska händelser.

Systemdokumentation och behandlingshistorik

18 § Myndigheten skall upprätta sådana beskrivningar över
bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för
att ge överblick över systemet (systemdokumentation).
Myndigheten skall också upprätta sådana beskrivningar över
genomförda bearbetningar inom systemet som gör det möjligt att
utan svårighet följa och förstå de enskilda bokföringsposternas
behandling (behandlingshistorik).

Hur den löpande bokföringen avslutas

Årsredovisning

19 § För varje räkenskapsår skall den löpande bokföringen
avslutas med en årsredovisning. Årsredovisningen skall
upprättas enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och
budgetunderlag.

Specifikation till årsredovisning

20 § För varje sammandragen post i den balansräkning som skall
ingå i årsredovisningen skall, om inte postens sammansättning
klart framgår av bokföringen i övrigt, de belopp som ingår i
posten specificeras i en särskild förteckning.

Rapportering till statsredovisningen

21 § Utöver vad som i övrigt följer av bestämmelserna i denna
förordning skall bokföringen vara så ordnad att

1. redovisningen mot statsbudgetens anslag och inkomsttitlar
sker i enlighet med de bestämmelser som generellt reglerar
sådan redovisning,

2. den tillgodoser de specifika krav på redovisningen som anges
i regleringsbrev och övriga bestämmelser,

3. den tillgodoser av Ekonomistyrningsverket specificerade krav
på dels finansstatistisk information, dels information för
upprättande av årsredovisning för staten.

Rapportering till statsredovisningen skall ske i den omfattning
som Ekonomistyrningsverket föreskriver. Förordning (2004:1316).

21 a § Har upphävts genom förordning (2014:99).

21 b § Har upphävts genom förordning (2014:99).

21 c § Har upphävts genom förordning (2014:99).

21 d § Har upphävts genom förordning (2014:99).

21 e § Har upphävts genom förordning (2014:99).

Hantering av fakturor

21 f § En myndighet skall hantera inkommande och utgående
fakturor elektroniskt.

Ekonomistyrningsverket får besluta om undantag från kravet
enligt första stycket om det finns särskilda skäl.
Förordning (2006:1486).

Övrigt

22 § Den bokföringsskyldige ansvarar för att organisation och
rutiner utformas så att en tillförlitlig redovisning främjas
och förvaltade tillgångar skyddas.

Tillämpningsföreskrifter

23 § Ekonomistyrningsverket får meddela de föreskrifter som
behövs för tillämpningen av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2000:606

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001 och
tillämpas första gången för räkenskapsåret 2001.

2. Genom förordningen upphävs bokföringsförordningen
(1979:1212).