Förordning (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig upphandling

SFS nr
2000:63
Departement/myndighet
Finansdepartementet RS
Utfärdad
2000-02-10
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1100
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1119

1 § De tröskelvärden som anges i euro i 2-5 kap. lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling skall motsvaras av
följande belopp i svenska kronor.

euro kronor

200 000 1 826 000
400 000 3 653 000
600 000 5 480 000
750 000 6 850 000
5 000 000 45 670 000
Förordning (2005:1119).

2 § De tröskelvärden som anges i särskilda dragningsrätter
(sdr) i 2-5 kap. lagen (1992:1528) om offentlig upphandling
skall motsvaras av följande belopp i svenska kronor.

sdr kronor

130 000 1 253 000
200 000 1 928 000
400 000 3 856 000
5 000 000 48 211 000

Tröskelvärdet 130 000 särskilda dragningsrätter gäller endast
för varu- eller tjänsteupphandling enligt 2 och 5 kap. lagen om
offentlig upphandling som görs av statliga myndigheter.
Förordning (2005:1119).

Övergångsbestämmelser

2000:63

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000, då
förordningen (1996:581) om tröskelvärden enligt lagen
(1992:1528) om offentlig upphandling skall upphöra att gälla.
Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
upphandlingar som har påbörjats före den 1 april 2000.

2004:4

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2004. Äldre
föreskrifter gäller dock fortfarande för upphandlingar som har
påbörjats före den 15 februari 2004.

2005:1119

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2006. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för upphandlingar som har
påbörjats före den 1 januari 2006.