Förordning (2000:704) om internationell rättslig hjälp i brottmål

SFS nr
2000:704
Departement/myndighet
Justitiedepartementet BIRS
Utfärdad
2000-08-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:838

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpning
av lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i
brottmål.

I fråga om rättslig hjälp till Internationella
brottmålsdomstolen finns särskilda bestämmelser.
Förordning (2013:449).

Rättslig hjälp i Sverige

Ansökan genom elektronisk post

2 § Om en ansökan om rättslig hjälp görs genom elektronisk
post, skall den som tar emot ansökan begära att ansökan
översänds skriftligen, om det inte är onödigt med hänsyn till
vilken åtgärd som har begärts.

Underrättelser till den utländska myndigheten

3 § Har en ansökan skickats direkt till åklagare eller domstol
skall den utländska myndigheten underrättas om ansökan
överlämnas till en annan åklagare eller domstol. Detsamma
gäller om ansökan har skickats genom Justitiedepartementet och
den åklagare eller domstol som handlägger ansökan till den
utländska myndigheten har bekräftat att ansökan har tagits
emot.

4 § Har den utländska myndigheten begärt att den åklagare eller
domstol som handlägger ärendet skall bekräfta att ansökan
tagits emot, skall den utländska myndigheten underrättas om

1. namn på den myndighet och, om det är möjligt, den
handläggare som ansvarar för verkställandet av ansökan eller
någon annan person på myndigheten som kan kontaktas,

2. adress, telefon- och telefaxnummer samt, i förekommande
fall, e-postadress, och

3. mål- och ärendenummer.

5 § När en åklagare skall hålla förhör enligt bestämmelserna om
förundersökning i brottmål, när en domstol skall hålla
förhandling enligt 4 kap. 2, 15 eller 16 § lagen (2000:562) om
internationell rättslig hjälp i brottmål, eller när en annan
åtgärd skall vidtas och företrädare för den utländska
myndigheten har rätt att delta, skall den utländska myndigheten
underrättas om tid och plats för förhöret, förhandlingen eller
åtgärden, om myndigheten begärt detta. Förordning (2003:68).

Översändande av protokoll

5 a § Protokollet som upprättas i samband med förhör genom
telefon- eller videokonferens skall översändas till den
utländska myndigheten. Förordning (2005:498).

Begäran om förlängd tidsfrist

5 b § Om beslut om tillstånd i Sverige till gränsöverskridande
hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation enligt 4 kap. 26 a §
lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål
inte kan meddelas inom 96 timmar från det att ansökan kom in,
ska åklagaren begära förlängd tidsfrist från den ansökande
staten med att meddela ett sådant beslut. Förlängd tidsfrist
får begäras med ytterligare högst åtta dagar. Av begäran ska
det framgå vilka omständigheter som motiverar en förlängd
tidsfrist. Förordning (2012:290).

Underrättelser till enskilda och till Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden

5 c § Underrättelseskyldighet som avses i 4 kap. 25 § tredje
stycket, 27 § fjärde stycket eller 28 a § fjärde stycket lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål, ska
fullgöras av den åklagare som handlägger eller har handlagt
ärendet om rättslig hjälp.

När en underrättelse har underlåtits enligt 4 kap. 25 § tredje
stycket lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål på
grund av sekretess, ska den åklagare som handlägger eller har
handlagt ärendet om rättslig hjälp underrätta Säkerhets- och
integritetsskyddsnämnden om detta.

Om den åklagare som avses i denna paragraf inte kan fullgöra
underrättelseskyldigheten enligt första och andra styckena ska
denna i stället fullgöras av en annan åklagare.

I fråga om underrättelser som avses i 4 kap. 26 § fjärde
stycket lagen om internationell rättslig hjälp i brottmål finns
föreskrifter i 14 b § förundersökningskungörelsen (1947:948).
Förordning (2007:1143).

Återkrav av kostnader

6 § Kostnader med anledning av en ansökan om rättslig hjälp
skall stanna på den svenska staten om inte annat anges i 7 och
8 §§.

7 § Följande kostnader ska återkrävas av den ansökande staten:

1. sakkunnigs medverkan i Sverige: ersättning som har betalats
till sakkunnig, dock inte sakkunnig som lämnat yttrande om
verkställd blodundersökning när bevisupptagning gjorts efter
ansökan av myndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge,

2. överförande av en i Sverige frihetsberövad person:
kostnader för transport,

3. förhör genom videokonferens: kostnaderna för driften av
videolänken, arvode till tolkar och ersättning som har
betalats till vittnen och sakkunniga,

4. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig
övervakning av elektronisk kommunikation: myndighets utlägg
för teleoperatörs kostnader för verkställandet av en sådan
åtgärd, och

5. tekniskt bistånd med hemlig avlyssning av elektronisk
kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk
kommunikation: myndighets utlägg för teleoperatörs kostnader
för verkställandet av en sådan åtgärd. Förordning (2012:290).

8 § Extraordinära kostnader får återkrävas. Om det under
handläggningen visar sig att verkställandet av ansökan kommer
att medföra extraordinära kostnader, ska åklagare eller
domstol i samråd med den utländska myndigheten fastställa
vilka kostnader som den myndigheten ska stå för.
Förordning (2013:838).

9 § Den myndighet som haft en sådan kostnad som avses i 7 eller
8 § skall återkräva kostnaden från den utländska myndighet som
begärt åtgärden. Kravet skall ges in till Justitiedepartementet
för vidarebefordran till den utländska myndigheten.

Rättslig hjälp utomlands

Ansökan

10 § En ansökan av en svensk åklagare eller domstol skall
utöver vad som anges i 3 kap. 1 § första stycket lagen
(2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
innehålla uppgift om

1. den domare eller åklagare som handlägger målet eller
ärendet, eller någon annan person på myndigheten som kan
kontaktas,

2. adress, telefon- och telefaxnummer samt, i förekommande
fall, e-postadress, och

3. mål- eller ärendenummer.

När en ansökan görs med stöd av en internationell
överenskommelse som gäller mellan Sverige och den andra staten,
bör detta anges.

11 § När en svensk åklagare eller domstol ansöker om att en
person som är berövad friheten i en annan stat förs över till
Sverige, skall det av ansökan framgå hur lång tid den
frihetsberövade behöver vistas i Sverige.

12 § Den åklagare eller domstol som ansöker om rättslig hjälp
kan begära att myndighet i den andra staten bekräftar att
ansökan tagits emot, om ärendet är brådskande eller om
åklagaren eller domstolen anser att en bekräftelse är nödvändig
mot bakgrund av omständigheterna i målet.

Översättning

13 § Den domstol eller åklagare som skickar en ansökan om
rättslig hjälp direkt till behörig myndighet i den andra
staten ska se till att ansökan översätts till ett språk som
den andra staten godtar. När en ansökan skickas genom
Justitiedepartementet, ska departementet se till att ansökan
översätts.

I bilaga till förordningen framgår vissa staters krav på
vilket språk en ansökan ska vara översatt till. En ansökan
till någon av de tribunaler som anges i lagen (1994:569) om
Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för
brott mot internationell humanitär rätt eller till
Internationella brottmålsdomstolen ska vara översatt till
engelska eller franska. Förordning (2013:449).

14 § Skall bevisupptagning ske i Finland eller Island får den
svenska domstolen begära att protokoll och andra handlingar
över bevisupptagningen översätts till svenska, danska eller
norska.

Kostnader för bevisupptagning utomlands

15 § En misstänkt eller tilltalad som har begärt
bevisupptagning utomlands och som skall betala kostnaden för
detta skall inom den tid som domstolen föreskriver

1. deponera ett belopp hos domstolen motsvarande vad kostnaden
skäligen kan beräknas till, eller

2. till domstolen ge in en skriftlig borgensförbindelse av två
vederhäftiga personer som är bosatta i Sverige och som
solidariskt går i borgen för kostnaden såsom för egen skuld.

16 § Om kostnaden för bevisupptagningen enligt lag skall
betalas av den misstänkte eller tilltalade och inbetalt
förskott inte räcker, skall domstolen när uppgift om samtliga
kostnader kommit in till domstolen vidta de åtgärder som krävs
för att utestående belopp skall betalas in till domstolen.

17 § Domstolen skall översända influtna medel till
Justitiedepartementet eller till behörig myndighet i den andra
staten om ansökan gjorts direkt till den myndigheten.

18 § Om kostnaden för bevisupptagningen skall betalas av
allmänna medel, verkställs betalningen på det sätt som
föreskrivs för ersättning av allmänna medel till vittnen.

Avtal om användningsbegränsningar

19 § Riksåklagaren får ingå avtal med en utländsk myndighet som
innebär begränsningar i möjligheten att använda uppgifter eller
bevisning som den utländska myndigheten lämnar till svensk
åklagare.

Bilaga

Stat Språk

Albanien –

Australien engelska

Belgien –

Bulgarien engelska eller franska

Cypern engelska eller grekiska

Danmark –

Estland engelska

Finland –

Frankrike franska

Georgien engelska eller ryska

Grekland –

Island –

Irland iriska eller engelska

Israel hebreiska, engelska eller franska

Italien franska eller engelska

Japan japanska eller i brådskande fall engelska

Kanada engelska eller franska

Kroatien engelska eller serbokroatiska

Lettland engelska

Liechtenstein tyska

Litauen litauiska, engelska eller franska

Luxemburg franska, tyska eller engelska

Makedonien (FYROM) –

Malta engelska

Moldova moldoviska, franska eller engelska

Nederländerna –

Nederländska
Antillerna och Aruba engelska

Norge –

Polen polska

Portugal portugisiska eller franska

Rumänien franska eller engelska

Ryssland ryska, engelska eller franska

Schweiz franska, tyska eller italienska

Slovakien –

Spanien spanska

Storbritannien och
Nordirland engelska

Tjeckien –

Turkiet –

Tyskland tyska, engelska eller franska

Ukraina engelska eller franska

Ungern ungerska

Österrike tyska, engelska eller franska
Förordning (2011:107).