Förordning (2000:806) om gemensamma enheter för allmänna försäkringskassor

SFS nr
2000:806
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2000-10-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2004:882
Upphävd
2005-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:878

1 § Östergötlands läns allmänna försäkringskassa får genomföra
försäkringsmedicinska utredningar och utredningar om
arbetslivsinriktad rehabilitering för alla försäkringskassor
samt bedriva därmed sammanhängande forskning.

2 § Har upphävts genom förordning (2002:785).

3 § Vid Gotlands läns allmänna försäkringskassa skall det
finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för
handläggning av ärenden enligt lagen (2002:125) om överföring
av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska
gemenskaperna. Förordning (2002:133).

4 § Vid Skåne läns allmänna försäkringskassa skall det finnas
en för alla försäkringskassor gemensam enhet för handläggning
av ärenden om tandvårdsförsäkring för försäkrade som under det
år vården ges fyller minst 65 år. Förordning (2002:232).

5 § Vid Norrbottens läns allmänna försäkringskassa skall det
finnas en för alla försäkringskassor gemensam enhet för
handläggning av ärenden enligt lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om
efterlevandepension och efterlevandestöd till barn.

Vad som sägs i första stycket gäller inte ärenden som skall
handläggas enligt bestämmelserna i 5 kap. 5 § andra stycket
socialförsäkringslagen (1999:799). Förordning (2002:878).

Övergångsbestämmelser

2002:232

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002 i fråga om
4 § och i övrigt den 1 januari 2003.

2. Föreskrifterna i 4 § skall inte tillämpas på ärenden som
avser behandlingar som påbörjats före ikraftträdandet.
Förordning (2002:641).

2002:785

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2002. Beslut om
ålderspension som avser tid före den 1 januari 2003 skall dock
fortfarande avgöras av Blekinge läns allmänna försäkringskassa
om inte ärendet enligt 5 kap. 5 § andra stycket
socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöras av Gotlands
läns allmänna försäkringskassa.