Förordning (2001:100) om den officiella statistiken

SFS nr
2001:100
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2001-03-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:946

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller kompletterande föreskrifter
till lagen (2001:99) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 § Vad som är officiell statistik och vilka myndigheter som
ansvarar för den (statistikansvariga myndigheter) framgår av
bilagan.

En statistikansvarig myndighet beslutar om statistikens
innehåll och omfattning inom sitt statistikområde om inte något
annat följer av ett särskilt beslut av regeringen.
Förordning (2001:997).

Talan om förbud mot användning av symbolen m.m.

3 § Statistiska centralbyrån för talan om förbud mot fortsatt
användning av symbolen för officiell statistik eller
beteckningen Sveriges officiella statistik, eller någon symbol
eller beteckning som kan förväxlas därmed, enligt 22 § lagen
(2001:99) om den officiella statistiken.

Uppgiftsskyldighet och insamling av uppgifter

4 § Uppgifter för den officiella statistiken ska samlas in på
ett sådant sätt att uppgiftslämnandet

1. blir så enkelt som möjligt,

2. står i proportion till användarnas behov, och

3. är en rimlig arbetsbörda för uppgiftslämnarna.

De statistikansvariga myndigheterna ska vid framställning av
officiell statistik i så stor utsträckning som möjligt
använda uppgifter ur befintliga register.
Förordning (2013:946).

Näringsidkare

5 § Näringsidkare ska för den officiella statistiken lämna
uppgifter om

1. namn och person- eller organisationsnummer för den som
bedriver verksamheten,

2. produktion av varor och tillhandahållande av tjänster,

3. förbrukning av varor och anlitande av tjänster,

4. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken
samt vakanser,

5. lagerhållning,

6. investeringar,

7. beställningar, köp, försäljningar och leveranser av varor
och tjänster,

8. priser för varor och tjänster,

9. intäkter och kostnader,

10. import och export,

11. energiåtgång,

12. tillgångar och skulder,

13. sparande samt kapital-, kredit- och valutaförhållanden,

14. omfattning av upplåtelse av nyttjanderätt, och

15. miljöskyddskostnader.
Förordning (2013:946).

5 a § Näringsidkare som driver jordbruk, skogsbruk, eller
trädgårdsodling eller som håller djur ska, utöver de
uppgifter som avses i 5 §, för den officiella statistiken
lämna uppgifter om

1. registerbeteckning, areal, markanvändning samt ägar- och
arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller del av
fastighet där verksamheten bedrivs,

2. sysselsättning och tillträdesår för de personer som ingår
i verksamheten, och

3. djurhållning.

Ägare till fastighet där någon annan bedriver sådan
verksamhet som avses i första stycket ska lämna uppgift om
namn och adress för den som bedriver verksamheten samt
uppgift om den areal som används i verksamheten.
Förordning (2013:946).

Stiftelser och ideella föreningar som inte bedriver
näringsverksamhet

5 b § Sådana stiftelser och ideella föreningar som inte
bedriver näringsverksamhet ska lämna de uppgifter som avses i
5 § 1 och 4. Förordning (2013:946).

Kommuner och landsting

5 c § Kommuner och landsting ska för den officiella
statistiken lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7, samt
uppgifter om

1. preliminära och definitiva årliga bokslut,

2. budget och plan för resultat- och balansräkning enligt 5
kap. 1 och 2 §§ lagen (1997:614) om kommunal redovisning,

3. utfall av kommunernas och landstingens resultaträkning för
räkenskapsårets första tertial samt årsprognoser för
innevarande år vid utgången av samma tertial,

4. kommun- och landstingsägda företag, och

5. alternativa utförare av kommun- och landstingsfinansierad
verksamhet.

Kommuner och landsting ska för den officiella statistiken
dessutom lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och
kostnader, finansiella tillgångar och skulder,
balansräkningsposter, investeringsutgifter samt kvartalsvisa
årsprognoser för dessa. Förordning (2013:946).

Kommunalförbund

5 d § Kommunalförbund ska för den officiella statistiken
lämna de uppgifter som avses i 5 § 1–7 och uppgifter från de
årliga boksluten.

Kommunalförbund ska för den officiella statistiken dessutom
lämna kvartalsvisa uppgifter om intäkter och kostnader,
finansiella tillgångar och skulder, balansräkningsposter,
investeringsutgifter samt kvartalsvisa årsprognoser för
dessa. Förordning (2013:946).

6 § En statlig myndighet skall till statistikansvariga
myndigheter lämna de uppgifter som behövs för framställning av
officiell statistik. Uppgifterna skall lämnas vid den tidpunkt
och på det sätt som myndigheterna kommer överens om.
Förordning (2004:943).

Information

7 § När en statistikansvarig myndighet samlar in uppgifter
för den officiella statistiken från någon annan än en statlig
myndighet, ska den samtidigt lämna information om

1. ändamålet med uppgiftsinsamlandet,

2. vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter
grundas på,

3. vem som samlar in uppgifterna eller på vems uppdrag
insamlandet sker,

4. ifall samråd har skett med den organisation som företräder
uppgiftslämnaren,

5. vilka bestämmelser om sekretess i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) som kan bli tillämpliga på
uppgifterna hos den insamlande myndigheten,

6. vad som gäller om uppgifternas bevarande,

7. andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget,
såsom den enskildes rätt att ansöka om information och få
rättelse, och

8. eventuella påföljder om uppgiftsskyldigheten inte
fullgörs.

Om uppgiftslämnandet är frivilligt, ska myndigheten upplysa
om det. Förordning (2013:946).

Behandling av personuppgifter m.m.

8 § I bilagan anges när det är tillåtet att behandla sådana
personuppgifter som avses i 15 § lagen (2001:99) om den
officiella statistiken.

9 § Uppgifter som behandlas för framställning av officiell
statistik får även behandlas för framställning av annan
statistik och för forskning. Detta gäller dock endast om
ändamålet med behandlingen inte är oförenligt med det ändamål
för vilket uppgifterna samlades in.

10 § En statistikansvarig myndighets verksamhet för
framställning av statistik skall vara organiserad så att den är
avgränsad från myndighetens verksamhet i övrigt.

11 § Har upphävts genom förordning (2001:997).

Gallring

12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter
enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella
statistiken skall den underrätta Riksarkivet.

Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring
enligt 19 § andra stycket samma lag. Förordning (2001:997).

Tillgänglighet

13 § De statistikansvariga myndigheterna ska dokumentera och
kvalitetsdeklarera officiell statistik. Myndigheterna ska
också utan avgift offentliggöra och hålla sådan statistik
allmänt tillgänglig i elektronisk form genom ett allmänt
nätverk.

Officiell statistik som även publiceras i tryckt form ska
tillhandahållas länsbibliotek, universitetsbibliotek,
statliga högskolebibliotek och Statistiska centralbyrån utan
avgift. Förordning (2013:946).

14 § Individbaserad officiell statistik skall vara uppdelad
efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Bemyndiganden

15 § En statistikansvarig myndighet får inom sitt
verksamhetsområde meddela föreskrifter om verkställighet av
bestämmelserna om uppgiftsskyldighet i 7 och 8 §§ lagen
(2001:99) om den officiella statistiken och 5–5 d §§ denna
förordning. Förordning (2013:946).

16 § Statistiska centralbyrån får, utöver av vad som följer
av 15 §, meddela föreskrifter om verkställighet av
bestämmelserna

1. i 13 § första stycket, och

2. om kvalitet i 3 a § lagen (2001:99) om den officiella
statistiken.

Innan myndigheten meddelar sådana föreskrifter ska den höra
övriga statistikansvariga myndigheter.
Förordning (2013:946).

Övergångsbestämmelser

2001:100

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001. Genom
förordningen upphävs

a. kungörelsen (1970:27) om uppgifter till lagfarts- och
fastighetsprisstatistiken,

b. förordningen (1992:1032) om uppgiftsskyldighet på
jordbrukets område,

c. förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken,

d. förordningen (1995:1060) om vissa personregister för
officiell statistik.

2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen
(1992:1668) om den officiella statistiken skall vid
tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd
av 5 § den nya förordningen.

3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av
datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 8 §
denna förordning motsvarande bestämmelser i datalagen tillämpas
till och med den 30 september 2001.

2001:997

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

2. Officiell statistik får, oberoende av vad som sägs i 13 §,
offentliggöras och hållas allmänt tillgänglig endast i tryckta
publikationer till den 1 januari 2003.

Bilaga

Den officiella statistiken

De statistikansvariga myndigheterna

Arbetsmiljöverket

Brottsförebyggande rådet

Centrala studiestödsnämnden

Domstolsverket

Ekonomistyrningsverket

Finansinspektionen

Försäkringskassan

Havs- och vattenmyndigheten

Kemikalieinspektionen

Konjunkturinstitutet

Kungliga biblioteket

Medlingsinstitutet

Myndigheten för kulturanalys

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

Naturvårdsverket

Pensionsmyndigheten

Riksgäldskontoret

Skogsstyrelsen

Socialstyrelsen

Statens energimyndighet

Statens jordbruksverk

Statens skolverk

Statistiska centralbyrån

Sveriges lantbruksuniversitet

Tillväxtverket

Trafikanalys

Universitetskanslersämbetet

Områden inom vilka det ska produceras officiell statistik

Arbetsmarknad

Befolkning

Boende, byggande och bebyggelse

Demokrati

Energi

Finansmarknad

Handel med varor och tjänster

Hälso- och sjukvård

Hushållens ekonomi

Jord- och skogsbruk, fiske

Kultur och fritid

Levnadsförhållanden

Miljö

Nationalräkenskaper

Näringsverksamhet

Offentlig ekonomi

Priser och konsumtion

Rättsväsende

Socialförsäkring m.m.

Socialtjänst

Transporter och kommunikationer

Utbildning och forskning

Officiell statistik och vilka myndigheter som ansvarar för
respektive område

Officiell statistik Ansvarig myndighet

ARBETSMARKNAD
Löner och arbetskostnader Medlingsinstitutet
Sysselsättning, förvärvsarbete och
arbetstider Statistiska centralbyrån
(SCB)
Lönesummor SCB
Arbetskraftsundersökningar SCB
Vakanser och arbetslöshet SCB
Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket
Arbetsskador Arbetsmiljöverket
Sjuklöner SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Sysselsättning, förvärvsarbete och
arbetstider, Arbetskraftsundersökningar, Vakanser och arbetslöshet,
Arbetsmiljö och Arbetsskador får personuppgifter enligt 8 § behandlas
som avser enskilda personers hälsotillstånd och medlemskap i
fackförening.

BEFOLKNING
Befolkningens storlek och förändringar SCB
Befolkningens sammansättning SCB
Befolkningsframskrivningar SCB
Invandring och asylsökande SCB

BOENDE, BYGGANDE OCH BEBYGGELSE
Bostadsbyggande och ombyggnad SCB
Bygglovsstatistik för bostäder och SCB
lokaler
Byggnadskostnader SCB
Intäkter, kostnader och outhyrt i SCB
flerbostadshus
Bostads- och hyresuppgifter SCB
Fastighetspriser och lagfarter SCB
Fastighetstaxeringar SCB

DEMOKRATI

Allmänna val SCB
Partisympatier SCB

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Allmänna val och
Partisympatier får personuppgifter enligt 8 § behandlas som
avser enskilda personers politiska åsikter, om de har samtyckt
till behandlingen, och medlemskap i fackförening.

ENERGI
Tillförsel och användning av energi Statens energimyndighet
Energibalanser Statens energimyndighet
Prisutvecklingen inom energiområdet Statens energimyndighet

FINANSMARKNAD
Finansräkenskaper Finansinspektionen
Aktieägarstatistik Finansinspektionen
Finansiella företag utom försäkring Finansinspektionen
Försäkring Finansinspektionen

HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER
Inrikeshandel SCB
Utrikeshandel SCB

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen
Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen
Dödsorsaker Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Hälsa och sjukdomar och
Hälso- och sjukvård får personuppgifter enligt 8 § behandlas
som avser enskilda personers hälsotillstånd.

HUSHÅLLENS EKONOMI
Inkomster och inkomstfördelning SCB
Hushållens utgifter SCB

Behandling av känsliga personuppgifter
För framställning av statistik över Inkomster och
inkomstfördelning och Hushållens utgifter får personuppgifter
enligt 8 § behandlas som avser utbetalningar i samband med
enskilda personers ohälsa samt medlemskap i fackförening och
trossamfund.

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE
Jordbrukets struktur Statens jordbruksverk
Jordbrukets produktion Statens jordbruksverk
Sysselsättning i jordbruket Statens jordbruksverk
Jordbrukets ekonomi Statens jordbruksverk
Prisutveckling i jordbruket Statens jordbruksverk
Djurhälsa Statens jordbruksverk
Vattenbruk Statens jordbruksverk
Produktion i skogsbruket Skogsstyrelsen
Sysselsättning i skogsbruket Skogsstyrelsen
Miljö och sociala frågor i skogsbruket Skogsstyrelsen
Skogarnas tillstånd och förändring Sveriges
lantbruksuniversitet
Fiske Havs- och vattenmyndigheten

KULTUR OCH FRITID
Bibliotek Kungl. biblioteket
Kulturmiljövård Myndigheten för kulturanalys
Museer Myndigheten för kulturanalys
Studieförbund Myndigheten för kulturanalys
Samhällets kulturutgifter Myndigheten för kulturanalys

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

Levnadsförhållanden SCB
Jämställdhet SCB

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Levnadsförhållanden får
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda
personers hälsotillstånd och medlemskap i fackförening.

MILJÖ
Utsläpp Naturvårdsverket
Avfall Naturvårdsverket
Miljötillstånd Naturvårdsverket
Miljöbalkens tillämpning Naturvårdsverket
Kemikalier, försäljning och användning Kemikalieinspektionen
Miljöekonomi och hållbar utveckling SCB
Gödselmedel och kalk SCB
Markanvändning SCB
Vattenanvändning SCB
Havs- och vattenmiljö Havs- och
vattenmyndigheten

NATIONALRÄKENSKAPER
Nationalräkenskaper SCB

NÄRINGSVERKSAMHET
Nystartade företag Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
Internationella företag Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
Konkurser och offentliga ackord Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser
Näringslivets struktur SCB
Industriproduktionens utveckling SCB
Industrins kapacitetsutnyttjande SCB
Industrins lager SCB
Industrins leveranser och order SCB
Näringslivets investeringar SCB
Inkvartering Tillväxtverket

OFFENTLIG EKONOMI
Finanser för den kommunala sektorn SCB
Statlig upplåning och statsskuld Riksgäldskontoret
Beskattning SCB
Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket

PRISER OCH KONSUMTION
Konsumentprisindex SCB
Prisindex i producent- och importled SCB
Köpkraftspariteter SCB
Byggnadsprisindex samt faktorprisindex SCB
för byggnader
Hushållens inköpsplaner Konjunkturinstitutet

RÄTTSVÄSENDE
Brott Brottsförebyggande rådet
För brott lagförda personer Brottsförebyggande rådet
Domstolarnas verksamhet Domstolsverket
Kriminalvård Brottsförebyggande rådet
Återfall i brott Brottsförebyggande rådet

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.
För framställning av statistik över Brott, För brott lagförda
personer, Kriminalvård och Återfall i brott får personuppgifter
enligt 8 § behandlas som avser brott, domar i brottmål och
straffprocessuella tvångsmedel.

SOCIALFÖRSÄKRING M.M.
Stöd till barnfamiljer Försäkringskassan
Stöd vid sjukdom och handikapp Försäkringskassan
Stöd vid ålderdom Pensionsmyndigheten

Behandling av känsliga personuppgifter

För framställning av statistik över Stöd till barnfamiljer,
Stöd vid sjukdom och handikapp och Stöd vid ålderdom får
personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser enskilda
personers hälsotillstånd.

SOCIALTJÄNST

Individ- och familjeomsorg Socialstyrelsen
Äldre- och handikappomsorg Socialstyrelsen
Stöd och service till funktionshindrade Socialstyrelsen

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över Individ- och familjeomsorg
får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser uppgift om
att hälsotillstånd utgjort orsak till och ändamål med
ekonomiskt bistånd, administrativa frihetsberövanden samt
enskildas hälsotillstånd när det gäller tvångsingripanden med
stöd av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall.

För framställning av statistik över Äldre- och handikappomsorg
får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser
utbetalningar och andra insatser i samband med enskilda
personers hälsotillstånd.

För framställning av statistik över Stöd och service till
funktionshindrade får personuppgifter enligt 8 § behandlas som
avser enskildas hälsotillstånd och andra uppgifter i samband
med insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade.

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER
Vägtrafik Trafikanalys
Bantrafik Trafikanalys
Sjöfart Trafikanalys
Luftfart Trafikanalys
Postverksamhet Trafikanalys
Televerksamhet Trafikanalys
Kommunikationsvanor Trafikanalys
Kollektivtrafik och Trafikanalys
samhällsbetalda resor

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

För framställning av statistik över trafikolyckor inom området
Vägtrafik får personuppgifter enligt 8 § behandlas som avser
brott, domar i brottmål samt trafikskadades hälsotillstånd.

UTBILDNING OCH FORSKNING
Skolväsende och barnomsorg Statens skolverk
Högskoleväsende Universitetskanslersämbetet
Studiestöd Centrala studiestödsnämnden
Forskning SCB
Befolkningens utbildning SCB
Förordning (2013:946).