Lag (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen

SFS nr
2001:1113
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:303

1 § Försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom
socialförsäkringsadministrationen får bedrivas enligt vad som
anges i denna lag.

Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,
föreskriver vid vilka allmänna försäkringskassor och i vilken
omfattning försöksverksamheten får bedrivas samt vilka
försäkrade som skall erbjudas att delta.

2 § Med elektroniskt dokument avses i denna lag en upptagning
som gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars
innehåll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt
förfarande, enligt vad som föreskrivs av regeringen eller den
myndighet regeringen bestämmer.

3 § I försöksverksamheten får elektroniska dokument användas i
den utsträckning som anges i 4 §.

4 § En försäkrad som deltar i försöksverksamheten får göra
anmälan enligt 4 kap. 15 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring och avstå rätt till föräldrapenning enligt 4 kap.
3 § sjätte stycket samma lag samt lämna försäkran för
föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning genom ett
elektroniskt dokument. Med en sådan försäkran avses att en
försäkrad i ett ärende om föräldrapenningförmåner fullgör sin
skyldighet enligt 20 kap. 8 § nämnda lag att lämna de uppgifter
som är av betydelse för tillämpningen av lagen.

5 § Ett elektroniskt dokument anses ha kommit in till den
försäkringskassa som den försäkrades ärende hör till när det
anlänt till den del av Riksförsäkringsverkets system för
automatiserad behandling som av försäkringskassan anvisats som
mottagningsställe för elektroniska dokument.

6 § När en försäkrad lämnar en försäkran för föräldrapenning
eller tillfällig föräldrapenning genom elektroniskt dokument
gäller inte kravet i 20 kap. 8 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring om att uppgifter om faktiska förhållanden skall
lämnas på heder och samvete.

7 § Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer,
föreskriver i vilka fall certifikat eller elektroniska
signaturer skall krävas inom försöksverksamheten.