Förordning (2001:1132) om Institutet för fortbildning av journalister

SFS nr
2001:1132
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:18
Upphävd
2012-03-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1993

Inledande bestämmelser

1 § Vid Linnéuniversitetet finns Institutet för fortbildning av
journalister. Institutet har ett nationellt ansvar inom sitt
område. Förordning (2010:1787).

Uppgifter

2 § Institutet skall bedriva fortbildning och vidareutbildning
av yrkesverksamma journalister. Utbildningen skall utformas så
att den

1. ger de fördjupade kunskaper som journalister behöver för att
med aktiv, granskande och oberoende journalistik bidra till en
fungerande samhällsdemokrati, och

2. utvecklar journalisternas yrkeskunskaper.

Institutet skall också främja en internationell anknytning i
utbildningen och ett samarbete med utländska organ för
fortbildning av journalister.

Institutets ledning och organisation

3 § Institutet leds av en styrelse. Under styrelsen leds
verksamheten av en chef som ska anställas av styrelsen för
Linnéuniversitetet efter förslag av institutets styrelse.
Förordning (2009:1225).

4 § Styrelsen ska bestå av en ordförande, chefen för institutet
och elva övriga ledamöter. Ordföranden och de övriga
ledamöterna ska utses av styrelsen för Linnéuniversitetet. De
övriga ledamöterna ska utgöras av dels företrädare för centrala
press- och etermedieorganisationer, allmänna intressen och
institutets personal, dels företrädare för internationella
samarbetsorganisationer eller andra personer som har insikt i
internationella samarbetsfrågor.

För varje ledamot, utom ordföranden, får det finnas en
ersättare.

Ordföranden och övriga ledamöter samt ersättare ska utses för
en tid av högst tre år. En person får inte utses till ledamot
eller ersättare för mer än sex år i följd.

Styrelsen ska utse en vice ordförande inom sig.
Förordning (2010:1993).

5 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Styrelsens uppgifter

6 § Styrelsen ska ansvara för institutets ekonomi och
besluta om

1. institutets organisation, verksamhet och arbetsformer,

2. dispositionen av institutets resurser,

3. utbildningens innehåll, och

4. villkor för antagning till den anslagsfinansierade
utbildningsverksamheten.

Styrelsen ska vidare utarbeta förslag till budgetunderlag
och årsredovisning till styrelsen för Linnéuniversitetet.
Förordning (2009:1225).