Förordning (2001:1201) med instruktion för Nationellt centrum för flexibelt lärande

SFS nr
2001:1201
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:612
Upphävd
2008-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:400

Uppgifter

1 § Nationellt centrum för flexibelt lärande ska stödja
användningen av distansmetoder i folkbildning och
vuxenutbildning samt komplettera den kommunala
vuxenutbildningen genom att erbjuda utbildning av i huvudsak
samma slag i form av distansundervisning. I uppgifterna ligger
att

– utveckla och tillhandahålla vuxenutbildning på främst
gymnasial nivå i form av distansutbildning,

– fördela medel till och på annat sätt stödja projekt inom
folkbildning och vuxenutbildning som syftar till att utveckla
distansutbildning och flexibelt lärande,

– utveckla och sprida kunskap om arbetssätt och metoder vid
användningen av medieburet material som stöd för ett flexibelt
lärande,

– tillhandahålla fortbildning för lärare, skolledare och
cirkelledare som ska arbeta som handledare och lärare för
deltagare i distansutbildning,

– tillhandahålla beskrivande information om det aktuella
utbudet av internetbaserad programvara, som har relevans för
vuxnas lärande i första hand på gymnasial nivå,

– vara en nätburen informationscentral för IT-stödd
distansutbildning,

– följa och informera om forskning och utvecklingsarbete som
rör distansutbildning och flexibelt lärande i andra länder, och

– i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten utveckla
och tillhandahålla stöd för vuxenstuderande, som har
teckenspråk som första språk. Förordning (2008:400).

2 § Har upphävts genom förordning (2007:945).

Organisation

3 § Nationellt centrum för flexibelt lärande skall bedriva
verksamhet i Härnösand och Norrköping samt vid ett kansli i
Hässleholm.

Vid centrumet skall det finnas ett planeringsråd med uppgift
att bereda ärenden som rör folkbildningen. Rådet skall bestå av
en ordförande och högst fyra andra ledamöter.

Därutöver bestämmer myndigheten sin egen organisation.

4 § Ordföranden och andra ledamöter i planeringsrådet utses av
styrelsen. Ordföranden skall därvid utses bland ledamöterna i
styrelsen.

Myndighetens ledning

5 § Generaldirektören är chef för myndigheten.

6 § Styrelsen för Nationellt centrum för flexibelt lärande
består av högst elva ledamöter, generaldirektören inräknad.
Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Andra ledamöter än generaldirektören utses av regeringen på
högst fyra år.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Personalföreträdare

7 § Nationellt centrum för flexibelt lärande ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101) i dess lydelse före
den 1 januari 2008. Förordning (2007:945).

Anställningar

8 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Övrig personal anställs av myndigheten. Vid anställning av
rektorer och lärare gäller de behörighetskrav som anges i 2
kap. 2 § andra stycket, 3, 4 och 5 §§ skollagen (1985:1100).

Uppgiftsskyldighet

9 § Nationellt centrum för flexibelt lärande skall för
uppföljning och utvärdering av skolväsendet lämna de
statistiska uppgifter och den verksamhetsredovisning för sin
skolverksamhet som Statens skolverk föreskriver. Detsamma
gäller för sådana uppgifter som behövs för verkets nationella
utvärderingsprojekt.

Nationellt centrum för flexibelt lärande skall också på begäran
av Statens skolverk eller Riksrevisionen lämna de uppgifter och
det verifikationsmaterial som behövs för granskning av de
uppgifter som lämnats enligt första stycket.
Förordning (2003:287).

Rätt att ta ut ersättning och avgifter

10 § Nationellt centrum för flexibelt lärande har rätt att ta
ut ersättning för sådana varor och tjänster som avses i 4 §
första stycket 1-6 och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan
den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

11 § Utbildningen vid Nationellt centrum för flexibelt lärande
skall vara avgiftsfri för eleverna när det gäller utbildning
som motsvarar gymnasial vuxenutbildning och
påbyggnadsutbildning inom komvux, om inte annat följer av 11 §.

Myndigheten får bestämma att läroböcker, skrivmaterial,
verktyg, skyddskläder och andra därmed jämförliga hjälpmedel,
som varje elev har för eget bruk och behåller som sin egendom,
skall anskaffas av eleverna själva på egen bekostnad eller
erbjudas mot avgifter som högst motsvarar statens
anskaffningskostnader. Myndighetens beslut får inte överklagas.

I övrigt skall hjälpmedel som används i Nationellt centrum för
flexibelt lärande tillhandahållas utan kostnad för eleverna.

12 § Styrelsen får, när det gäller utbildning som motsvarar
gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning inom komvux,
ta ut en ansökningsavgift av den som ansöker om att få delta i
utbildningen.

Avgiften skall vara skälig.

Ansökningsavgiften skall betalas tillbaka om den sökande

1. inte kommer in på den kurs som avgiften avser, eller

2. slutför och får betyg från den kurs som avgiften avser.

Styrelsens beslut i fråga om ansökningsavgifter får inte
överklagas.

13 § Har upphävts genom förordning (2006:1364).

Övergångsbestämmelser

2006:1364

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana
beslut i anställningsärenden som har meddelats före
ikraftträdandet.

2007:945

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

2. Den upphävda verksförordningen (1995:1322) ska fortfarande
gälla för Nationellt centrum för flexibelt lärande med undantag
av 2, 4, 5, 17 och 32-35 §§.