Förordning (2001:1254) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör

SFS nr
2001:1254
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:142
Upphävd
2008-05-01

1 § Förordningen gäller sådana förkopplingsdon till
lysrörsbelysning (förkopplingsdon) som avses i 1 § lagen
(2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till
lysrör.

Föreskrifterna i denna förordning meddelas för att genomföra
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/55/EG av den 18
september 2000 om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon
till lysrör.

2 § Elsäkerhetsverket skall ha tillsyn över att lagen
(2001:1253) om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till
lysrör och de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen
eller denna förordning följs.

3 § Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om

1. definition och indelning i kategorier av förkopplingsdon,

2. den maximalt tillförda effekt för kretsar förkopplingsdon –
lampor som skall gälla för olika kategorier av förkopplingsdon,

3. hur den maximalt tillförda effekten skall beräknas,

4. CE-märkning enligt 6 § lagen (2001:1253) om
energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör, och

5. avgifter enligt 11 § lagen om energieffektivitetskrav för
förkopplingsdon till lysrör.