Förordning (2001:1259) med instruktion för Livsmedelsverket

SFS nr
2001:1259
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
2001-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1043
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:489

Verksamhetens mål

1 § Livsmedelsverket skall som central förvaltningsmyndighet
för livsmedelsfrågor i konsumenternas intresse arbeta aktivt
för säkra livsmedel av hög kvalitet, redlighet i
livsmedelshanteringen och bra matvanor.

Till Livsmedelsverket hör besiktningsveterinärorganisationen.

Uppgifter

2 § Livsmedelsverket skall

1. utarbeta regler inom livsmedelsområdet,

2. utöva offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804)
samt leda och samordna livsmedelskontrollen,

3. hålla regeringen informerad om utvecklingen på
livsmedelsområdet,

4. bistå regeringen i och medverka i EU-arbetet och annat
internationellt arbete på livsmedelsområdet,

5. genomföra utredningar och praktiska vetenskapliga
undersökningar om livsmedel och matvanor samt utveckla metoder
för livsmedelskontrollen,

6. informera konsumenter och intressenter i livsmedelskedjan om
gällande regelverk och andra viktiga förhållanden på
livsmedelsområdet,

7. medverka i genomförandet av politiken för regional
utveckling,

8. verka för en utveckling av landets skolmåltider,

9. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
och

10. ha ett särskilt sektorsansvar för miljömålsarbetet och vara
samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till övriga
berörda parter. Förordning (2006:1152).

3 § Livsmedelsverket skall vidta åtgärder i syfte att

– verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela
landet,

– öka medborgarnas, särskilt barns och ungdomars, kunskaper om
god och säker mat så att de kan göra medvetna val,

– öka medborgarnas, särskilt barns och ungdomars, kunskap om
sambandet mellan kost och hälsa. Förordning (2006:943).

4 § Livsmedelsverket skall när en fråga föranleder det
samarbeta med andra myndigheter, särskilt Konsumentverket,
Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Statens
folkhälsoinstitut, Statens skolverk, Statens jordbruksverk,
Livsmedelsekonomiska institutet, Statens veterinärmedicinska
anstalt och Kemikalieinspektionen.

5 § Föreskrifter om Livsmedelsverkets medverkan i
totalförsvaret finns i förordningen (2006:942) om krisberedskap
och höjd beredskap. Förordning (2006:943).

6 § Livsmedelsverket skall till Livsmedelsekonomiska institutet
lämna ut de uppgifter inom verkets verksamhetsområde som
institutet behöver.

7 § Livsmedelsverket får utföra undersökningar på uppdrag av
myndigheter och enskilda. Verket fastställer en taxa för
uppdragsverksamheten och övrig avgiftsbelagd verksamhet efter
samråd med Ekonomistyrningsverket.

7 a § Livsmedelsverket skall utföra de uppgifter som ankommer
på en medlemsstat enligt artiklarna 41-44 i Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om
offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av
efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt
bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd. Den samlade
kontrollplanen och den årliga rapporten skall utarbetas efter
samråd med Jordbruksverket. Förordning (2007:489).

7 b § Livsmedelsverket skall inom sitt verksamhetsområde bistå
Jordbruksverket med underlag till den allmänna beredskapsplan
för foder och livsmedel som avses i artikel 13 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
Underlaget skall utarbetas i enlighet med samma artikel i denna
EG-förordning. Förordning (2006:943).

7 c § Livsmedelsverket skall i fråga om sitt miljömålsarbete
enligt 2 § 10 rapportera till det miljömålsråd som finns inom
Naturvårdsverket och samråda med rådet om vilken rapportering
som behövs. Förordning (2006:1152).

Verksförordningens tillämpning

8 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
Livsmedelsverket med undantag av 32 §.

Myndighetens ledning

9 § Generaldirektören är chef för verket.

Styrelsen

10 § Generaldirektören är styrelsens ordförande.

Vetenskapliga råd

11 § Till stöd i vetenskapliga frågor kan Livsmedelsverket utse
fristående rådgivare. Sådana rådgivare benämns vetenskapliga
råd.

Personalföreträdare

12 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på myndigheten.

Föreskrifter

13 § Styrelsen får överlåta till generaldirektören att besluta
föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322).
Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag
eller av större vikt.

14 § Om en fråga om föreskrifter är så brådskande att styrelsen
inte hinner sammanträda för att behandla den, får ärendet
avgöras genom meddelande mellan ordföranden och minst så många
ledamöter som behövs för beslutet.

Om detta förfarande inte är lämpligt får generaldirektören
ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

Anställningar m.m.

15 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Professor anställs genom beslut av regeringen efter förslag av
Livsmedelsverket.

Andra anställningar beslutas av verket.

16 § En anställning som professor skall kungöras ledig till
ansökan.

I ett ärende om anställning som professor skall
Livsmedelsverket hämta in förslag från en med hänsyn till sitt
ansvarsområde kompetent fakultetsnämnd vid ett universitet
eller en högskola.

De sökande till en anställning som professor skall ges
tillfälle att yttra sig över Livsmedelsverkets förslag innan
det överlämnas till regeringen.

17 § Professor vid Livsmedelsverket skall meddela utbildning
inom området för sin kompetens i den omfattning som verket
bestämmer.

I fråga om undervisning, handledning och examination vid en
högskoleenhet gäller de bestämmelser verket meddelar efter
samråd med den berörda högskoleenheten.