Förordning (2001:1309) om projektbidrag för debatt och ökad kunskap om Europeiska unionen och unionens utveckling och framtid

SFS nr
2001:1309
Departement/myndighet
Statsrådsberedningen
Utfärdad
2001-12-20

Förutsättningar för bidrag

1 § Projektbidrag enligt denna förordning kan lämnas till
ideella föreningar, stiftelser, kommuner, landsting,
kommunalförbund, regionförbund och länsstyrelser samt till
folkbildningsorganisationer och liknande sammanslutningar.

2 § Bidrag kan endast lämnas till projekt som

1. bidrar till en bred och öppen debatt och ökad kunskap om EU
och framtidsfrågorna,

2. har god spridningseffekt.

Bidrag får inte lämnas för sökandens fasta kostnader för
personal, resor, administration och liknande.

3 § Bidrag lämnas inom ramen för tillgängliga medel.

4 § Vid bidragsgivningen beaktas om projektet särskilt riktar
sig till ungdomar och studerande.

Hänsyn skall tas särskilt till personer med bristande kunskaper
i svenska och till andra som kan ha svårt att tillgodogöra sig
information och att delta i debatt på andra vägar.

5 § För att bidrag skall kunna lämnas krävs att sökanden visar
hur projektet kommer att finansieras och att sökanden står för
minst 20 procent av projektkostnaderna.

6 § Ett beslut om bidrag kan förenas med villkor.

Ansökan och prövning

7 § Ansökan om bidrag görs hos EU 2004-kommittén på den
blankett som kommittén tillhandahåller.

8 § Kommittén prövar frågor om bidrag.

Vid prövningen är kommittén beslutför när ordföranden och minst
hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

9 § Innan kommittén beslutar att lämna bidrag till ett projekt
skall Delegationen med uppgift att följa och stödja
demokratiutvecklingen (Ju 2000:P) ges tillfälle att yttra sig i
ärendet.

Utbetalning

10 § Bidraget betalas ut i två delar.

När bidraget beviljats betalas hälften av bidraget ut.

Den återstående delen av bidraget betalas ut sedan
delredovisning lämnats enligt vad som sägs om slutredovisning i
11 § andra och tredje stycket.

Om det finns särskilda skäl kan kommittén betala ut hela
bidraget när bidraget beviljats.

Redovisning

11 § Den som har tagit emot bidrag skall lämna en
slutredovisning till kommittén senast en månad efter det att
projektet har avslutats.

Redovisningen lämnas på en särskild blankett som kommittén
tillhandahåller. Redovisningen skall överskådligt visa hur det
beviljade bidraget har utnyttjats och innehålla uppgifter om
genomförda aktiviteter.

Redovisningen skall vara bestyrkt av en auktoriserad eller
godkänd revisor eller av organisationens revisor samt av den
som är projektansvarig.

Återbetalningsskyldighet

12 § Den som har tagit emot bidrag skall efter det att
projektet har slutförts omedelbart betala tillbaka den del av
bidraget som inte har använts.

Återkrav

13 § Kommittén kan besluta att den som har tagit emot bidrag
skall betala tillbaka bidraget helt eller delvis om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på annat
sätt har förorsakat att bidrag lämnats felaktigt eller med för
högt belopp,

2. bidraget inte har använts för angivet ändamål,

3. en vidtagen åtgärd i väsentliga avseenden avviker från de
villkor som gäller för bidraget,

4. mottagaren inte inom föreskriven tid eller på föreskrivet
sätt har lämnat redovisning enligt 10 § tredje stycket eller
11 § eller om redovisningen innehåller oriktiga uppgifter, eller

5. återbetalning inte har skett enligt 12 §.

Återbetalning får beslutas endast om felet eller avvikelsen har
mer än ringa betydelse och om mindre än sex månader har gått
från det att slutredovisningen av projektet kom in till
kommittén.

Överklagande

14 § Kommitténs beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.