Förordning (2001:14) om försöksverksamhet med validering av yrkeskompetens

SFS nr
2001:14
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-01-18
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:612
Upphävd
2008-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2002:1169

1 § Den som har deltagit i ett sådant projekt som har
organiserats av Utredningen om validering av vuxnas kunskap och
kompetens (U 1999:06) eller Myndigheten för skolutveckling skall
få ett bevis över sina kunskaper och sin kompetens
(kompetensbevis) i en viss bransch eller ett visst yrkesområde.

Kompetensbeviset skall utfärdas av en rektor inom det
offentliga skolväsendet i en kommun som ingår i ett sådant
projekt. Förordning (2002:1169).

2 § Om en deltagare genomgår prövning enligt 4 kap. 16 §
förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning, får
avgift inte tas ut enligt förordningen (1991:1124) om avgifter
för prövning inom det offentliga skolväsendet.
Förordning (2002:1016).

3 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.