Förordning (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet

SFS nr
2001:160
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-03-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:153

Inledande föreskrifter

1 § En kommun kan enligt föreskrifterna i denna förordning få
statsbidrag om en viss högsta avgift (maxtaxa) tillämpas för
plats i förskola eller fritidshem.

Med förskola eller fritidshem jämställs i denna förordning
pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller
fritidshem samt omsorg som erbjuds enligt 25 kap. 5 §
skollagen (2010:800) under tid då förskola eller fritidshem
inte erbjuds. Förordning (2011:678).

2 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Villkor för statsbidrag

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Statsbidrag lämnas under följande förutsättningar.

1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två respektive
en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad
för det första, andra respektive tredje barnet i hushållet.
Avgiften får dock inte överstiga 1 260 kronor i månaden för
det första barnet, 840 kronor i månaden för det andra barnet
respektive 420 kronor i månaden för det tredje barnet i
förskolan.

2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en
respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
per månad för det första, andra respektive tredje barnet i
hushållet. Avgiften får dock inte överstiga 840 kronor i
månaden för det första barnet och 420 kronor i månaden för det
andra respektive tredje barnet i fritidshemmet.

3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella
verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet
och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella
verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Från
och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
Förordning (2011:678).

3 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Statsbidrag lämnas under följande förutsättningar.

1. Avgiften per månad i förskolan är högst tre, två
respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
per månad för det första, andra respektive tredje barnet i
hushållet.

2. Avgiften per månad i fritidshemmet är högst två, en
respektive en procent av hushållets avgiftsgrundande inkomst
per månad för det första, andra respektive tredje barnet i
hushållet.

3. Den högsta avgiften i den för barnet aktuella
verksamhetsformen betalas för det yngsta barnet i hushållet
och den närmast lägre avgiften i den för barnet aktuella
verksamhetsformen betalas för det närmast äldre barnet. Från
och med det fjärde barnet i hushållet betalas ingen avgift.
Förordning (2015:153).

4 § Med hushåll avses i 3 § ensamstående och makar.

Med makar skall jämställas man och kvinna som utan att vara
gifta med varandra lever tillsammans och

1. har eller har haft gemensamt barn eller

2. är folkbokförda på samma adress.

Med makar skall också jämställas personer som lever tillsammans
i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma
adress.

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Med avgiftsgrundande inkomst i 3 § avses lön före skatt och
andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst samt
överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret.

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Med avgiftsgrundande inkomst i 3 § avses lön före skatt
och andra skattepliktiga inkomster i inkomstslaget tjänst
samt överskott i inkomstslaget näringsverksamhet enligt
inkomstskattelagen (1999:1229) under bidragsåret med den
begränsning som följer av andra stycket.

Som avgiftsgrundande inkomst per månad räknas inte den del av
inkomsten som överstiger ett belopp som beräknas genom att
bastalet 42 000 kronor multipliceras med ett tal som
motsvarar kvoten mellan det inkomstindex enligt 58 kap.
10–12 §§ socialförsäkringsbalken som fastställts för
bidragsåret och det som fastställts för bidragsåret 2014.
Beloppet avrundas till närmaste tiotal kronor.
Förordning (2015:153).

5 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Statens skolverk ska senast den 1 oktober året före
bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om högsta
avgiftsgrundande inkomst per månad enligt 5 § och det högsta
avgiftsbeloppet per månad för det första, andra respektive
tredje barnet i förskolan respektive fritidshemmet enligt 3
och 5 §§. Förordning (2015:153).

Fastställande av statsbidrag

6 § Regeringen fastställer det sammanlagda statsbidraget.

Statsbidrag lämnas med ett visst belopp per kommun.

Statistiska centralbyrån beräknar enligt bestämmelserna i 7 §
för varje bidragsår statsbidraget till kommunerna.

7 § För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun.
Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt
6 § förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning
divideras med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i
landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna
en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i
landet med det index som anges i första stycket och med
antalet invånare i kommunen den 1 november året före
bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor.
Korrigeringsfaktorns värde bestäms så att summan av bidragen
till de enskilda kommunerna stämmer överens med det
fastställda sammanlagda statsbidraget. Förordning (2011:678).

8 § Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året
före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminärt
statsbidrag.

Statens skolverk skall fastställa statsbidraget och senast den
sista december året före bidragsåret lämna uppgift till
kommunerna om slutligt bidrag.

Utbetalning av statsbidrag

9 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk två gånger per
bidragsår.

Bidraget betalas ut senast den 31 mars och senast den 30
september bidragsåret med hälften av bidraget per gång.
Förordning (2003:1050).

Uppföljning och utvärdering

10 § Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna
av statsbidraget.

11 § En kommun som får statsbidrag enligt bestämmelserna i
denna förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna
sådana uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljning och
utvärdering.

Innehållande av statsbidrag

12 § Om en kommun inte följer villkoren för statsbidrag enligt
denna förordning får Statens skolverk besluta att bidrag helt
eller delvis skall hållas inne från kommande utbetalningar.

Bemyndigande

13 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

14 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2001:160

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och
tillämpas första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret
2002.

2. I fråga om kommuner som får statsbidrag för bidragsåret 2002
skall bidrag för bidragsåren 2002 och 2003 beräknas enligt
punkterna 3-6.

3. Vad som nedan i punkterna 4 och 5 benämns intäktsminskning
eller intäktsökning utgörs av skillnaden mellan en kommuns
beräknade intäkter av avgifter i förskoleverksamheten och
skolbarnsomsorgen 1999 och summan av en kommuns beräknade
intäkter av avgifter enligt 3 § och beräknat statsbidrag enligt
7 §, om denna förordning skulle ha gällt för 1999.

4. En begränsning av intäktsminskningen skall göras för de
kommuner vars beräknade intäktsminskning per invånare i
kommunen den 1 november året före bidragsåret överstiger 100
kronor bidragsåret 2002 respektive 300 kronor bidragsåret 2003.
För dessa kommuner skall statsbidraget ökas med ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan den beräknade intäktsminskningen
och

– 100 kronor för 2002, och

– 300 kronor för 2003.
Förordning (2002:54).

5. En begränsning av intäktsökningen skall göras för de
kommuner vars beräknade intäktsökning per invånare i kommunen
den 1 november året före bidragsåret överstiger 100 kronor
bidragsåret 2002 respektive 300 kronor bidragsåret 2003. För
dessa kommuner skall statsbidraget minskas med ett belopp som
motsvarar skillnaden mellan den beräknade intäktsökningen och

– 100 kronor för 2002, och

– 300 kronor för 2003.
Förordning (2002:54).

6. Om den totala ökningen av statsbidraget enligt punkten 4
avviker från den totala minskningen av statsbidraget enligt
punkten 5 skall en nivåjustering göras som motsvaras av den
skillnaden.

2004:1042

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid
före ikraftträdandet.

2015:153

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

2. Förordningen tillämpas på bidrag som betalas ut efter
ikraftträdandet.

3. Äldre föreskrifter gäller för bidrag som betalats ut före
ikraftträdandet.