Förordning (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet till kommuner som tillämpar maxtaxa

SFS nr
2001:161
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-03-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:679

Inledande föreskrifter

1 § En kommun som har rätt till statsbidrag enligt
förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som
tillämpar maxtaxa inom förskolan och fritidshemmet kan enligt
föreskrifterna i denna förordning få statsbidrag till
kostnader för kvalitetssäkrande åtgärder i förskola,
pedagogisk omsorg, öppen förskola och fritidshem.
Förordning (2011:679).

2 § Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.

Villkor för statsbidrag

3 § Statsbidrag lämnas under förutsättning att bidraget används
till personalförstärkningar i verksamheterna eller
kompetenshöjande åtgärder för förskollärare, fritidspedagoger
och barnskötare som arbetar inom verksamheterna.

Fastställande av statsbidrag

4 § Regeringen fastställer det sammanlagda statsbidraget.

Statsbidrag lämnas med ett visst belopp per kommun.

Statistiska centralbyrån beräknar enligt bestämmelserna i 5 §
för varje bidragsår statsbidraget till kommunerna.

5 § För bidragsåret ska ett index beräknas för varje kommun.
Detta index beräknas genom att kommunens standardkostnad för
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet enligt 6
§ förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning
divideras med den för landet genomsnittliga standardkostnaden.

Det sammanlagda statsbidraget divideras med antalet invånare i
landet den 1 november året före bidragsåret. För att beräkna
en kommuns bidragsbelopp multipliceras bidraget per invånare i
landet med det index som anges i första stycket och med
antalet invånare i kommunen den 1 november året före
bidragsåret samt med en korrigeringsfaktor.
Korrigeringsfaktorns värde bestäms så att summan av bidragen
till de enskilda kommunerna stämmer överens med det
fastställda sammanlagda statsbidraget. Förordning (2011:679).

6 § Statistiska centralbyrån skall senast den 1 oktober året
före bidragsåret lämna uppgift till varje kommun om preliminärt
statsbidrag.

Statens skolverk skall fastställa statsbidraget och senast den
sista december året före bidragsåret lämna uppgift till
kommunerna om slutligt bidrag.

Rekvisition och utbetalning av statsbidrag

7 § Statsbidrag betalas ut av Statens skolverk efter
rekvisition två gånger per bidragsår. Vid rekvisitionen skall
kommunen ange vilka kvalitetssäkrande åtgärder enligt 3 § som
bidraget är avsett att användas till.

Bidraget betalas ut senast den 31 mars och den 30 september
bidragsåret med hälften av bidraget per gång.

Uppföljning och utvärdering

8 § Statens skolverk skall följa upp och utvärdera effekterna
av statsbidraget.

Skolverket skall sprida information om hur statsbidraget
används i kommunerna.

9 § En kommun som får bidrag enligt bestämmelserna i denna
förordning är skyldig att till Statens skolverk lämna sådana
uppgifter om verksamheten som behövs för uppföljning och
utvärdering.

Innehållande av statsbidrag

10 § Om en kommun inte genomför de åtgärder för vilka
statsbidrag har lämnats får Statens skolverk besluta att bidrag
helt eller delvis skall hållas inne från kommande
utbetalningar.

Bemyndigande

11 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för tillämpningen av denna förordning.

Överklagande

12 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2001:161

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001 och tillämpas
första gången i fråga om statsbidrag för bidragsåret 2002.

2004:1043

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för statsbidrag som avser tid
före ikraftträdandet.

2005:22

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2005. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1
januari 2005.