Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

SFS nr
2001:182
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:382

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet, om behandlingen
är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i
eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller
sammanställning enligt särskilda kriterier.

Bestämmelserna i 4 och 5 §§ samt 2 kap. gäller även vid
behandling av uppgifter om avlidna. Lag (2003:671).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i
stället för personuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling
som är tillåten enligt denna lag.

3 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt
andra föreskrifter i det ämne som regleras i lagen gäller
personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,

2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,

3. grundläggande krav på behandling i 9 § med undantag för vad
som sägs i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30-32 §§,

5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,

6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38-41 §§,

7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,

8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och

9. straff i 49 §.

Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databaser
gäller även 22 § personuppgiftslagen.

Ändamål

4 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av
information som behövs för

1. samordnad behandling, kontroll och analys av
identifieringsuppgifter för fysiska personer och av andra
folkbokföringsuppgifter,

2. handläggning av folkbokföringsärenden,

3. fullgörande av underrättelseskyldighet enligt lag eller
förordning,

4. framställning av personbevis och andra registerutdrag,

5. aktualisering, komplettering och kontroll av
personuppgifter,

6. uttag av urval av personuppgifter, och

7. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av
folkbokföringsverksamheten.

Personuppgiftsansvar

5 § Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling
av personuppgifter som verket skall utföra. Lag (2003:671).

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

6 § Känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas
endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är
nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas
endast om det särskilt anges i 2 kap.

2 kap. Folkbokföringsdatabasen

1 § I folkbokföringsverksamheten skall det finnas en samling
personuppgifter som med hjälp av automatiserad behandling
används gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4 § angivna
ändamålen (folkbokföringsdatabas).

Innehåll

2 § I databasen får uppgifter behandlas om

1. personer som är eller har varit folkbokförda här i landet,

2. personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b §
folkbokföringslagen (1991:481), och

3. personer som har tilldelats samordningsnummer.

Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för
handläggningen av ett ärende. Lag (2009:274).

3 § /Upphör att gälla U:2014-01-01 och U:2016-01-01 (se över.best.)/
För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande
uppgifter behandlas i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,

2. namn,

3. födelsetid,

4. födelsehemort,

5. födelseort,

6. adress,

7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer,
folkbokföringsort och folkbokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,

9. civilstånd,

10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person
som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,

12. inflyttning från utlandet,

13. avregistrering enligt 19–21 §§ folkbokföringslagen
(1991:481),

14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837), och

15. gravsättning.

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991
enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan
personakt som avses i 16 § i den upphävda
folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna
är sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b §
folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges
grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat
till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning av
samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder
osäkerhet om personens identitet. Lag (2009:274).

3 § /Träder i kraft I:2014-01-01 och I:2016-01-01 (se överg.best.)/
För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande
uppgifter behandlas i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,

2. namn,

3. födelsetid,

4. födelsehemort,

5. födelseort,

6. adress,

7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer,
folkbokföringsort, distrikt och folkbokföring under särskild
rubrik,

8. medborgarskap,

9. civilstånd,

10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person
som den registrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,

12. inflyttning från utlandet,

13. avregistrering enligt 19–21 §§ folkbokföringslagen
(1991:481),

14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837),

15. gravsättning,

16. personnummer som personen har tilldelats i ett annat
nordiskt land, och

17. uppehållsrätt för en person som är folkbokförd.

I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991
enligt särskilda bestämmelser var antecknade i sådan
personakt som avses i 16 § i den upphävda
folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna
är sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b §
folkbokföringslagen eller samordningsnummer får även anges
grunden för tilldelningen och de handlingar som har legat
till grund för identifiering. I ärenden om tilldelning av
samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder
osäkerhet om personens identitet. Lag (2013:382).

4 § I databasen får uppgifter behandlas om yrkanden, grunder
och beslut i ett ärende samt andra uppgifter som behövs för
handläggningen av ett ärende.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får behandlas i
databasen enligt första stycket.

5 § En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i
databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 6 §.
En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i
databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är
nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för
automatiserad behandling

6 § Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på
medium för automatiserad behandling endast om regeringen har
meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

7 § Har upphävts genom lag (2003:671).

8 § En myndighet får ha direktåtkomst till uppgift om person-
eller samordningsnummer, namn, adress, folkbokföringsfastighet,
lägenhetsnummer och folkbokföringsort samt avregistrering från
folkbokföringen. En myndighet får även ha direktåtkomst till
andra uppgifter som avses i 3 § första och tredje styckena om
myndigheten enligt lag eller förordning får behandla dem.
Lag (2006:380).

9 § En enskild får ha direktåtkomst till uppgifter i databasen
endast om regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av
direktåtkomst enligt första stycket. Åtkomst till uppgifter om
annan person än den enskilde själv får dock medges endast till
uppgifter som avses i 8 § första meningen.

Sökbegrepp

10 § Vid sökning i databasen får uppgifter som avses i 3 §
första stycket 5, 11, 12 och 17 inte användas som
sökbegrepp.

Uppgifter som avses i 3 § första stycket 8 får användas som
sökbegrepp endast i fråga om medborgarskap i Sverige,
Danmark, Norge, Finland eller Island samt om medborgarskap
inom eller utom Europeiska unionen (unionsmedborgarskap eller
icke unionsmedborgarskap). Lag (2013:382).

11 § Vid sökning efter handlingar som avses i 5 § får endast
uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och
uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som
sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 6 §
användas. Lag (2009:492).

Avgifter

12 § Skatteverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter
ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av
regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte
innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd
avgift få kopia eller utskrift av en allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen. Lag (2003:671).

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 § Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om
information till den registrerade i 23 och 25-27 §§
personuppgiftslagen (1998:204), med den begränsning som anges i
2 §.

2 § Information som skall lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som avses i 2 kap. 5 §, om den enskilde har tagit
del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det skall
dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första
stycket, skall det av informationen framgå att handlingen
behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag eller anslutande författningar.

Överklagande

4 § Skatteverkets beslut om rättelse och om information som
skall lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2003:671).

Övergångsbestämmelser

2001:182

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då lagen
(1990:1536) om folkbokföringsregister och lagen (1995:743) om
aviseringsregister skall upphöra att gälla.

2. Punkt 2 av övergångsbestämmelserna till lagen (1997:997) om
ändring i lagen (1990:1536) om folkbokföringsregister gäller
fortfarande i fråga om personnummer som har tilldelats en
person utan samband med folkbokföring.

3. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av
personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och
uppgifter om lagöverträdelser m.m. skall inte börja tillämpas
förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling
av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller
manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.

4. Bestämmelsen i 9 § lagen (1995:743) om aviseringsregister
gäller dock fortfarande till utgången av år 2001.

5. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har
utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall
framställningen anses som en ansökan om information enligt
denna lag.

6. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.

2003:671

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Den nya föreskriften i 1 kap. 5 § gäller även för behandling
av personuppgifter som Riksskatteverket eller skattemyndighet
utfört.

3. Äldre föreskrifter i 3 kap. 4 § första stycket gäller
fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.

2013:382

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 2
kap. 3 § första stycket 7 och i övrigt den 1 januari 2014.

2. Äldre bestämmelser i 2 kap. 3 § första stycket 7 gäller
fortfarande för förhållanden som avser tid före
ikraftträdandet.