Lag (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet

SFS nr
2001:185
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2001-04-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:103

1 kap. Allmänna bestämmelser

Lagens tillämpningsområde

1 § Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i
Tullverkets verksamhet, om behandlingen är helt eller delvis
automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att
ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är
tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt särskilda
kriterier.

Bestämmelserna i 4-6 och 8 §§ samt 2 kap. gäller även vid
behandling av uppgifter om juridiska personer.

Bestämmelserna i denna lag gäller inte behandling av uppgifter
i den brottsbekämpande verksamhet som Tullverket bedriver. För
sådan behandling finns det särskilda bestämmelser i lagen
(2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet. Lag (2005:790).

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inte annat anges i 3 § eller 3 kap. gäller denna lag i
stället för personuppgiftslagen (1998:204).

En registrerad har inte rätt att motsätta sig sådan behandling
som är tillåten enligt denna lag.

3 § När personuppgifter behandlas enligt denna lag eller enligt
andra föreskrifter som meddelats med stöd av lagen gäller
personuppgiftslagens (1998:204) bestämmelser om

1. definitioner i 3 §,

2. förhållandet till offentlighetsprincipen m.m. i 8 §,

3. grundläggande krav på behandling i 9 §, med undantag för vad
som sägs i första stycket i och tredje stycket,

4. säkerheten vid behandling i 30-32 §§,

5. överföring av personuppgifter till tredje land i 33-35 §§,

6. personuppgiftsombud, m.m. i 36 § andra stycket och 38-41 §§,

7. upplysningar till allmänheten om vissa behandlingar i 42 §,

8. tillsynsmyndighetens befogenheter i 43 och 47 §§, och

9. straff i 49 §.

Vid behandling av personuppgifter som inte sker i databasen
gäller även 22 § personuppgiftslagen. Lag (2005:790).

Ändamål

4 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av
information som behövs hos Tullverket för

1. bestämmande, redovisning, betalning och återbetalning av
tull, annan skatt och avgifter,

2. övervakning, revision och annan analys- eller
kontrollverksamhet,

3. fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige
bindande internationellt åtagande, och

4. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av
verksamheten.

Uppgifter som behandlas enligt första stycket får även
behandlas för tillhandahållande av information som behövs i
Tullverkets brottsbekämpande verksamhet enligt 7 § lagen
(2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet. Lag (2005:790).

4 a § Uppgifter får behandlas för att informera allmänheten
om tillstånd och om certifikat för godkända ekonomiska
aktörer. Lag (2010:103).

5 § Uppgifter får behandlas för tillhandahållande av
information som behövs i författningsreglerad verksamhet hos
någon annan än Tullverket för

1. fastställande av underlag för samt bestämmande, redovisning,
betalning och återbetalning av skatter eller avgifter,

2. revision och annan analys- eller kontrollverksamhet,

3. tillsyn samt lämplighets- och tillståndsprövning och annan
liknande prövning, och

4. utsökning och indrivning.

Personuppgiftsansvar

6 § Tullverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av
personuppgifter.

Behandling av känsliga personuppgifter m.m.

7 § Känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om
lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas
endast om uppgifterna har lämnats i ett ärende eller är
nödvändiga för handläggningen av det.

Uppgifter som avses i första stycket får i annat fall behandlas
endast om det särskilt anges i 2 kap.

Gallring

8 § Uppgifter som behandlas automatiserat i ett ärende skall
gallras senast ett år efter det att ärendet har avslutats om
inte regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer har
meddelat föreskrifter om att uppgifter skall gallras vid en
annan tidpunkt eller att uppgifter skall bevaras.

För uppgifter som behandlas med stöd av 2 kap. gäller särskilda
bestämmelser.

2 kap. Tulldatabasen

1 § I Tullverkets verksamhet ska det finnas en samling
uppgifter som med hjälp av automatiserad behandling används
gemensamt i verksamheten för de i 1 kap. 4–5 §§ angivna
ändamålen (tulldatabas). Lag (2010:103).

Innehåll

2 § I databasen får uppgifter behandlas om personer som
omfattas av verksamhet enligt 1 kap. 4 § 1-3. Uppgifter om
andra personer får behandlas om det behövs för handläggningen
av ett ärende.

3 § För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande
uppgifter behandlas i databasen:

1. en fysisk persons identitet och bosättning,

2. en juridisk persons identitet, säte, firmatecknare och andra
företrädare,

3. identitetsbeteckningar för transportmedel, containrar och
tankar,

4. tulltaxor,

5. registrering för skatter och avgifter,

6. underlag för tull, annan skatt och avgifter,

7. bestämmande av tull, annan skatt och avgifter,

8. revision och annan kontroll av tull, annan skatt och
avgifter,

9. tillstånd och licenser som krävs för import eller export av
varor,

10. yrkanden och grunder i ett ärende, och

11. beslut, betalning, redovisning och övriga åtgärder i ett
ärende.

I databasen får även andra uppgifter behandlas som behövs för
fullgörande av ett åliggande som följer av ett för Sverige
bindande internationellt åtagande.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som får
behandlas i databasen enligt första stycket.

4 § En handling som har kommit in i ett ärende får behandlas i
databasen och får innehålla uppgifter som avses i 1 kap. 7 §.
En handling som upprättats i ett ärende får behandlas i
databasen och får innehålla sådana uppgifter om de är
nödvändiga för ärendets handläggning.

Utlämnande av uppgifter till enskilda på medium för
automatiserad behandling

5 § Uppgifter i databasen får lämnas ut till en enskild på
medium för automatiserad behandling endast om regeringen har
meddelat föreskrifter om det.

Direktåtkomst

6 § Har upphävts genom lag (2005:790).

7 § Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter som avses
i 3 § 1, 2, 5-7, 10 och 11 i fråga om personer som är eller kan
antas vara skattskyldiga eller förekommer i ett ärende enligt
lagen (1998:506) om punktskattekontroll av transporter m.m. av
alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter.

Kronofogdemyndigheten får ha direktåtkomst till uppgifter som
avses i 3 § 1, 2, 5-7, 10 och 11 i fråga om den som är
registrerad som gäldenär hos kronofogdemyndigheten eller make
till gäldenären eller någon annan som likställs med make.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter
direktåtkomst enligt första stycket får omfatta.
Lag (2007:467).

8 § En enskild får ha direktåtkomst till sådana uppgifter om
sig själv i databasen som får lämnas ut till honom om
regeringen har meddelat föreskrifter om det.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om vilka uppgifter som får omfattas av
direktåtkomst enligt första stycket.

Offentliggörande via Internet

8 a § I artikel 253m.3 i kommissionens förordning (EEG) nr
2454/93 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning
(EEG) nr 2913/92 om inrättandet av en tullkodex för
gemenskapen finns bestämmelser om offentliggörande via
Internet av uppgifter om enhetstillstånd.

Vad som sägs i artikel 253m.3 om krav på samtycke i förväg
gäller även då Tullverket avser att via Internet
offentliggöra uppgifter om andra tillstånd eller om
certifikat för godkända ekonomiska aktörer. Lag (2010:103).

Sökbegrepp

9 § Vid sökning efter handlingar som avses i 4 § får endast
uppgift om namn, person- eller samordningsnummer och
uppgifter som avses i 5 kap. 2 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) användas som sökbegrepp. Som
sökbegrepp får dock inte uppgift som avses i 1 kap. 7 §
användas. Lag (2009:495).

Gallring

10 § Uppgifter och handlingar i databasen skall gallras senast
sex år efter utgången av det kalenderår då uppgifterna eller
handlingarna behandlades i databasen första gången.

Om det i lag eller annan författning har föreskrivits längre
tid för bevarande av vissa uppgifter än vad som anges i första
stycket, gäller den föreskriften.

Vad som sägs i första stycket hindrar inte att regeringen eller
den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om
att uppgifter eller handlingar skall bevaras under längre tid
än som anges i första stycket.

Avgifter

11 § Tullverket får ta ut avgifter för att lämna ut uppgifter
ur databasen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av
regeringen.

Rätten att ta ut avgifter enligt första stycket får inte
innebära inskränkning i rätten att ta del av och mot fastställd
avgift få kopia eller utskrift av allmän handling enligt
tryckfrihetsförordningen.

3 kap. Enskildas rättigheter

Information till den registrerade

1 § Vid tillämpningen av denna lag gäller bestämmelserna om
information till den registrerade i 23 och 25-27 §§
personuppgiftslagen (1998:204), med den begränsning som anges i
2 §.

2 § Information som skall lämnas enligt 26 §
personuppgiftslagen (1998:204) behöver inte omfatta uppgift i
en handling som avses i 2 kap. 4 §, om den enskilde har tagit
del av handlingens innehåll. Om den enskilde begär det skall
dock informationen även omfatta uppgift i en sådan handling.

Om informationen inte innehåller handling som avses i första
stycket skall det av informationen framgå att handlingen
behandlas i databasen.

Rättelse och skadestånd

3 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse
och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag eller anslutande författningar.

Överklagande

4 § Tullverkets beslut om rättelse och om information som skall
lämnas enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) får
överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut enligt
denna lag får inte överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Övergångsbestämmelser

2001:185

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001, då
tullregisterlagen (1990:137) skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelser i lagen om grundläggande krav på behandling av
personuppgifter samt behandling av känsliga personuppgifter och
uppgifter om lagöverträdelser m.m., skall inte börja tillämpas
förrän den 1 oktober 2007 i fråga om sådan manuell behandling
av personuppgifter som påbörjats före den 24 oktober 1998 eller
manuell behandling som utförs för ett visst bestämt ändamål om
manuell behandling för ändamålet påbörjats före den 24 oktober
1998.

3. Har en begäran om registerutdrag enligt 10 § datalagen
(1973:289) kommit in innan denna lag träder i kraft men har
utdraget inte expedierats före ikraftträdandet, skall
framställningen anses som en ansökan om information enligt
denna lag.

4. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att lagen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.