Förordning (2001:22) om den europeiska flyktingfonden

SFS nr
2001:22
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2001-02-01
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:203
Upphävd
2005-05-01

1 § Denna förordning gäller förvaltningen av den europeiska
flyktingfonden som inrättats enligt rådets beslut 2000/596/EG
av den 28 september 2000 om inrättande av en europeisk
flyktingfond.

2 § Frågor om stöd till insatser som avses i artikel 4 i rådets
beslut om inrättande av en europeisk flyktingfond skall prövas
av Migrationsverket efter att verket har hört
Integrationsverket.

3 § Migrationsverket skall betala ut stöd som beslutats enligt
2 §.

4 § Migrationsverket skall i enlighet med vad som anges i
rådets beslut om inrättande av en europeisk flyktingfond vidta
de åtgärder som behövs för kontroll, övervakning och
utvärdering av de insatser som fått stöd enligt denna
förordning.

5 § Migrationsverket får efter att ha hört Integrationsverket
meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

6 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2005:203

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2005.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (2001:22) om den
europeiska flyktingfonden. Den upphävda förordningen skall dock
fortsätta att tillämpas i fråga om ärenden enligt den
förordningen.