Lag (2001:239) om kvalificerad yrkesutbildning

SFS nr
2001:239
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-05-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2009:128
Upphävd
2009-04-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2006:1446

1 § Kvalificerad yrkesutbildning kan anordnas av statliga
universitet och högskolor, kommuner, landsting och enskilda
fysiska eller juridiska personer. Utbildningsanordnarna får
anordna utbildningen i samverkan med andra.

2 § Utbildningen skall anordnas med statsbidrag eller särskilda
medel efter ansökan av utbildningsanordnaren. Bidragen eller
medlen skall fördelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer.

En utbildningsanordnare, som beviljats sådan finansiering som
avses i första stycket, får efter anmälan till regeringen eller
en myndighet bedriva uppdragsutbildning mot annan ersättning.
Regeringen meddelar föreskrifter om till vilken myndighet en
sådan anmälan skall göras.

Regeringen får meddela föreskrifter om att en myndighet får ta
ut avgifter av en sådan utbildningsanordnare som avses i andra
stycket. Lag (2006:1446).

3 § Utbildningen skall bygga på de kunskaper som eleverna får
på nationella eller specialutformade program i gymnasieskolan
eller motsvarande kunskaper.

4 § Utbildningen skall

1. ha sin grund dels i kunskap som genererats i produktionen av
varor och tjänster och dels i vetenskap samt utformas så att en
hög kvalitet och yrkesrelevans nås,

2. ge sådana fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper som
krävs för att självständigt och i arbetslag kunna utföra
kvalificerade uppgifter i ett modernt organiserat arbetsliv,

3. präglas av såväl teoretiskt djup som en stark
arbetslivsanknytning,

4. utvecklas och bedrivas i samverkan mellan arbetsliv och
utbildningsanordnare, och

5. bidra till att bryta traditioner i fråga om könsbundna
utbildnings- och yrkesval samt motverka social snedrekrytering.

5 § Lärare och handledare skall genom utbildning eller
erfarenhet ha kompetens för den undervisning som de skall
bedriva.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om antagning till utbildningen och om
vilka examina som får avläggas.

7 § Utbildningsanordnaren får utfärda utbildningsbevis och
examensbevis enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer.

8 § De studerande skall ha rätt att utöva inflytande över
utbildningen.

9 § Regeringen får meddela föreskrifter om att en studerande
tills vidare skall avskiljas från utbildningen i fall då den
studerande

1. lider av psykisk störning,

2. missbrukar alkohol eller narkotika, eller

3. har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet.

Som ytterligare förutsättning för ett avskiljande gäller att
det, till följd av något sådant förhållande som avses i första
stycket 1-3, bedöms föreligga en påtaglig risk att den
studerande kan komma att skada annan person eller värdefull
egendom under utbildningen.

10 § En särskild nämnd skall pröva frågor om avskiljande.
Nämndens ordförande skall vara jurist och ha erfarenhet som
domare.

Nämndens beslut i avskiljandefrågor får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol av den studerande och
utbildningsanordnaren.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Ett beslut om avskiljande skall, om den som har avskiljts begär
det, omprövas efter två år.

11 § För prövning av överklaganden av vissa andra beslut än de
som avses i 10 § svarar en särskild överklagandenämnd. Nämndens
beslut med anledning av ett överklagande dit får inte
överklagas.

12 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om kvalificerad
yrkesutbildning.

Övergångsbestämmelser

2009:128

1. Denna lag träder i kraft den 15 april 2009 och tillämpas på
utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2009.

2. Genom lagen upphävs lagen (2001:239) om kvalificerad
yrkesutbildning. Den upphävda lagen gäller dock fortfarande
för utbildning för vilken det före den 15 april 2009 har
beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning.

3. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
bevilja en utbildningsanordnare som före den 15 april 2009 har
beviljats statligt stöd för kvalificerad yrkesutbildning
fortsatt stöd, dock längst till och med 2013. Den upphävda
lagen gäller även för utbildning för vilken beslut om statligt
stöd har förlängts enligt denna punkt.