Förordning (2001:281) med instruktion för Statens skolor för vuxna

SFS nr
2001:281
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2001-05-31
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1201
Upphävd
2002-01-01

Uppgifter

1 § Av 1 § första stycket lagen (1991:1108) om statens skolor
för vuxna framgår att Statens skolor för vuxna skall stödja
kommunernas användning av distansmetoder i vuxenutbildningen
och komplettera den kommunala vuxenutbildningen genom att
erbjuda utbildning av i huvudsak samma slag i form av
distansundervisning. I uppgifterna ligger att

– utveckla och tillhandahålla främst gymnasial vuxenutbildning
i form av distansutbildning,

– utveckla och sprida kunskap om arbetssätt och metoder vid
användning av medieburet material som stöd för ett flexibelt
lärande,

– tillhandahålla fortbildning för lärare och skolledare, som
skall arbeta som handledare och lärare för deltagare i
distansutbildning,

– tillhandahålla beskrivande information om det aktuella
utbudet av Internetbaserad programvara, som har relevans för
vuxnas lärande i första hand på gymnasial nivå, samt

– i samarbete med Specialpedagogiska institutet utveckla och
tillhandahålla stöd för vuxenstuderande som har teckenspråk som
första språk.

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Statens
skolor för vuxna med undantag av 2, 4, 5, 17 och 32-35 §§.

Organisation

3 § Statens skolor för vuxna består av två skolenheter, en i
Härnösand och en i Norrköping, samt ett för skolenheterna
gemensamt kansli.

Därutöver bestämmer myndigheten sin egen organisation.

Myndighetens ledning

4 § Vid myndigheten finns en generaldirektör som är chef för
myndigheten.

5 § Styrelsen för Statens skolor för vuxna består av högst nio
ledamöter, generaldirektören inräknad.

Generaldirektören är styrelsens ordförande. Andra ledamöter än
generaldirektören utses av regeringen för högst fyra år.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande.

Personalföreträdare

6 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på Statens skolor för vuxna.

Anställningar

7 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Övrig personal anställs av myndigheten. Vid anställning av
rektorer och lärare gäller de behörighetskrav som anges i 2
kap. 2 § andra stycket, 3, 4 och 5 §§ skollagen (1985:1100).

Uppgiftsskyldighet

8 § Statens skolor för vuxna skall för uppföljning och
utvärdering av skolväsendet lämna de statistiska uppgifter och
den verksamhetsredovisning för sin skolverksamhet som Statens
skolverk föreskriver. Detsamma gäller för sådana uppgifter som
behövs för verkets nationella utvärderingsprojekt.

Statens skolor för vuxna skall också på begäran av Statens
skolverk eller Riksrevisionsverket lämna de uppgifter och det
verifikationsmaterial som behövs för granskning av de uppgifter
som lämnats enligt första stycket.

Rätt att ta ut ersättning

9 § Statens skolor för vuxna har rätt att ta ut ersättning för
sådana varor och tjänster som avses i 4 § första stycket 1-6
och 9 avgiftsförordningen (1992:191) utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.

Överklagande

10 § Beslut om anställning får överklagas hos Statens skolverk.
Verkets beslut får inte överklagas.