Förordning (2001:623) med instruktion för Arbetsmarknadsverket

SFS nr
2001:623
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2001-07-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1030
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:422

Arbetsmarknadsverket

1 § Arbetsmarknadsverket omfattar Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS)
och en länsarbetsnämnd i varje län. Den offentliga
arbetsförmedlingen finns hos AMS och länsarbetsnämnderna.

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna
arbetsmarknadsfrågor och chefsmyndighet för
länsarbetsnämnderna. Förordning (2005:603).

2 § Arbetsmarknadsverket har de uppgifter som framgår av
förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten.

3 § Enligt lagen (1997:1144) om försöksverksamhet med vidgad
samordnad länsförvaltning i Gotlands län fullgör Länsstyrelsen
i Gotlands län under tiden den 1 januari 1998-den 31 december
2010 de uppgifter som länsarbetsnämnden skall utföra. Vad som i
lag eller annan författning sägs om länsarbetsnämnden skall
under den tiden i stället avse länsstyrelsen.

Under tiden den 1 januari 1998-den 31 december 2010 tillämpas
för Gotlands län inte 1 § första meningen och andra stycket,
9 § andra stycket, 11, 28-30 §§, 31 § fjärde stycket, 32,
39-44, 46, 48 och 49 §§ i denna förordning.
Förordning (2006:1134).

Internrevision

3 a § Arbetsmarknadsverket skall tillämpa
internrevisionsförordningen (2006:1228).

Det som anges i 5 och 9-11 §§ internrevisionsförordningen om
chefen för myndigheten och styrelsen, skall gälla chefen och
styrelsen för AMS. Förordning (2006:1251).

AMS

Uppgifter

4 § AMS skall särskilt

1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten inom landet och se till att den bedrivs effektivt,

2. sätta upp mål och riktlinjer för verksamheten inom
respektive länsarbetsnämnd,

3. fördela de ekonomiska och andra resurser som står till
Arbetsmarknadsverkets förfogande,

4. följa upp och utvärdera resultatet av den
arbetsmarknadspolitiska verksamheten, och

5. meddela de internadministrativa föreskrifter och andra
beslut som behövs för att uppnå samordning, rationaliseringar
och enhetlighet inom Arbetsmarknadsverket.

5 § Har upphävts genom förordning (2006:1251).

5 a § Om Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen funnit
brister vid sin granskning av

– handläggningen och rutinerna för handläggning av ärenden hos
arbetsförmedlingen som påverkar rätten till
arbetslöshetsersättning,

– handläggningen och rutinerna för handläggning av ärenden hos
arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till
arbetsmarknadspolitiska program, eller

– utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna,

skall AMS till regeringen och inspektionen redovisa vilka
åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas med anledning av
inspektionens granskning. Förordning (2003:1111).

Verksförordningens tillämpning

6 § Verksförordningen (1995:1322) tillämpas på AMS med undantag
av 2-5, 12, 17, 21-25 och 32-35 §§.

Styrelsen har det ansvar för verksamheten och de uppgifter som
anges i 6-9, 11 och 13 §§ verksförordningen (1995:1322).

AMS ledning

7 § AMS leds av en styrelse som ansvarar för verksamheten.

Styrelsen består av en ordförande och generaldirektören samt
högst nio andra ledamöter. Bland ledamöterna skall det finnas
personer med särskild insikt i förhållandena på
arbetsmarknaden. Styrelsen utser vice ordförande.

Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande
verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer.
Förordning (2006:938).

8 § Generaldirektören skall ha en ställföreträdare som
tjänstgör i generaldirektörens ställe när denne inte är i
tjänst.

Ställföreträdaren inträder i övrigt i generaldirektörens ställe
i den utsträckning som generaldirektören bestämmer.
Förordning (2003:571).

Organisation

9 § Inom AMS finns en personalansvarsnämnd, en rådgivande
nämnd, en kulturarbetsdelegation, en central delegation för
arbetslivsinriktad rehabilitering (centrala AR-delegationen)
och enheter för offentlig arbetsförmedling.

Vid AMS eller vid viss länsarbetsnämnd får det efter AMS
bestämmande finnas avdelningar, kontor eller enheter för
verksamhet som rör minst två länsarbetsnämnder.

I övrigt bestämmer AMS sin egen organisation.
Förordning (2005:603).

Personalföreträdare

10 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på AMS.

Personalansvarsnämnden

11 § Personalansvarsnämnden vid AMS prövar frågor som avses i
19 § verksförordningen (1995:1322) för anställda inom
Arbetsmarknadsverket.

Den rådgivande nämnden

12 § Hos AMS finns en rådgivande nämnd för samverkan med
representanter för arbetsgivare och arbetstagare i frågor om
den offentliga arbetsförmedlingens organisation och verksamhet
samt vid utarbetandet av riktlinjer för dess fortsatta
utveckling.

13 § Nämnden består av en ordförande och det antal ledamöter
som AMS bestämmer. Ledamöterna, förutom ordföranden, skall till
lika antal representera arbetsgivare och arbetstagare.

14 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

15 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

Kulturarbetsdelegationen

16 § Hos AMS finns en kulturarbetsdelegation. Den är rådgivande
och skall följa utvecklingen samt överväga åtgärder som kan
förbättra förhållandena på kulturarbetsmarknaden. AMS får
överlämna åt delegationen att besluta i frågor som rör
kulturarbetare.

17 § Delegationen består av en ordförande och det antal
ledamöter som AMS bestämmer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Centrala AR-delegationen

18 § Hos AMS finns en central delegation för arbetslivsinriktad
rehabilitering (centrala AR-delegationen).

Delegationen är rådgivande och skall särskilt

– följa och stödja utvecklingen av anställningsfrämjande
insatser för personer med funktionshinder,

– verka för en samordning av statliga, kommunala och andra
insatser som görs för att ta till vara arbetsförmågan hos
personer med funktionshinder, och

– sprida information om personer med funktionshinder och deras
levnadsförhållanden.

AMS får överlämna åt delegationen att besluta i frågor inom
delegationens verksamhetsområde.

19 § Delegationen består av en ordförande och det antal
ledamöter som AMS bestämmer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Ärendenas handläggning

20 § Styrelsen avgör ärenden som inte skall avgöras av
delegationerna eller personalansvarsnämnden.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till generaldirektören att avgöra ärenden som är av det
slaget att de inte behöver prövas av styrelsen.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut lämna
över till länsarbetsdirektören att avgöra
arbetsmarknadspolitiska frågor inom länet.

Generaldirektören får överlåta åt någon annan tjänsteman att
avgöra sådana ärenden som avses i andra stycket. Detta gäller
dock inte föreskrifter. Förordning (2007:50).

21 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte
hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras
genom meddelanden mellan ordföranden och minst så många
ledamöter som behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

22 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen
eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som
avgörs enligt 20 § andra eller fjärde stycket inte behöver
föredras.

Anställningar

23 § Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för
en bestämd tid.

Andra anställningar beslutas av AMS. Förordning (2003:571).

24 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören utses av
regeringen för en bestämd tid.

Regeringen utser ordföranden i styrelsen.

25 § Ordförande och andra ledamöter i den rådgivande nämnden
utses av AMS för en bestämd tid. Andra ledamöter i nämnden än
ordföranden utses efter samråd med representativa arbetsgivar-
och arbetstagarorganisationer.

Ordförande och andra ledamöter i delegationerna utses av AMS
för en bestämd tid.

Länsarbetsnämnden

Uppgifter

26 § Länsarbetsnämnden är, under AMS, länsmyndighet för
allmänna arbetsmarknadsfrågor.

27 § Länsarbetsnämnden skall särskilt

1. leda, samordna och utveckla den arbetsmarknadspolitiska
verksamheten i länet och se till att den bedrivs effektivt, och

2. enligt AMS föreskrifter hjälpa AMS i dess verksamhet i
totalförsvaret.

Verksförordningens tillämpning

28 § Följande bestämmelser i verksförordningen (1995:1322)
skall tillämpas på länsarbetsnämnden:

6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

18 § om myndighetens organisation,

23 § om ställföreträdare,

24 och 25 §§ om ärendens avgörande,

26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

29 § om inhämtande av uppgifter och tillsyn,

31 § om myndighetens beslut.
Förordning (2007:50).

Länsarbetsnämndens ledning

29 § Länsarbetsnämnden leds av länsarbetsdirektören som är chef
för myndigheten.

Länsarbetsdirektören rapporterar till AMS generaldirektör.

30 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

Organisation

31 § Vid länsarbetsnämnden finns en regional delegation för
arbetslivsinriktad rehabilitering (regionala AR-delegationen).

Vid länsarbetsnämnden bör dessutom finnas en
arbetsmarknadsnämnd i varje kommun, om inte länsarbetsnämnden
och Kommunförbundets länsförbund kommer överens om annat.

Vid länsarbetsnämnden finns även offentlig arbetsförmedling
och, vid vissa länsarbetsnämnder efter AMS bestämmande, bl.a.
verksamhet med kulturarbetsförmedling, sjöarbetsförmedling och
vissa särskilda resurser för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vid länsarbetsnämnden kan också enligt 9 § andra stycket finnas
verksamhet som rör minst två länsarbetsnämnder.

Länsarbetsnämnden fastställer i övrigt den närmare
organisationen av den verksamhet som uppdragits åt
länsarbetsnämnden. Förordning (2005:603).

Personalföreträdare

32 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas
på länsarbetsnämnden.

En personalföreträdare skall ingå i en arbetsmarknadsnämnd.
Denne har rätt att närvara och yttra sig vid all handläggning i
nämnden. I övrigt gäller personalföreträdarförordningen i
tillämpliga delar.

Samverkan med arbetsgivare och arbetstagare

33 § Länsarbetsnämnden skall då så är lämpligt samråda med och
begära in synpunkter från företrädare för arbetsgivare
respektive arbetstagare.

Regionala AR-delegationen

34 § Hos länsarbetsnämnden finns en regional delegation för
arbetslivsinriktad rehabilitering (regionala AR-delegationen).

Delegationen är rådgivande och skall särskilt

– följa och stödja utvecklingen av anställningsfrämjande
insatser för personer med funktionshinder i länet, och

– verka för en samordning av statliga, kommunala och andra
insatser som görs inom länet för att ta till vara
arbetsförmågan hos personer med funktionshinder.

Länsarbetsnämnden får överlämna åt delegationen att besluta i
frågor inom delegationens verksamhetsområde.

35 § Delegationen består av en ordförande och det antal
ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I delegationen skall
det finnas företrädare för arbetsmarknadens parter och
handikapporganisationer.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av
de andra ledamöterna är närvarande.

Arbetsmarknadsnämnden

36 § Arbetsmarknadsnämnden är ett samarbetsorgan med uppgift
att medverka till att den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
inom ramen för den statliga arbetsmarknadspolitiken utformas
utifrån lokala förutsättningar och behov.

Länsarbetsnämnden skall överlåta åt arbetsmarknadsnämnden att
besluta i frågor som nämnden lämpligen bör pröva. En sådan
överlåtelse skall framför allt avse frågor där ett utökat
ansvar för arbetsmarknadsnämnden påtagligt ökar
förutsättningarna för en lokal anpassning av verksamheten.

37 § Arbetsmarknadsnämnden består av en ordförande och det
antal andra ledamöter som länsarbetsnämnden bestämmer. I
nämnden skall det finnas företrädare för länsarbetsnämnden,
arbetsförmedlingen, den eller de kommuner som berörs, det
lokala näringslivet och lokala arbetstagarorganisationer.
Ordföranden skall besitta goda kunskaper om den nationella
arbetsmarknadspolitiken och den lokala arbetsmarknaden. Bland
de ledamöter som företräder den eller de kommuner som berörs
skall det finnas personer med insikt om bland annat sociala
frågor, arbetsmarknad och utbildning. Bland ledamöterna bör det
vidare finnas kunskap om Försäkringskassans område.

En majoritet av ledamöterna i nämnden, däribland ordföranden,
skall utses på förslag av den eller de kommuner som berörs.
Representanter för det lokala näringslivet och lokala
arbetstagarorganisationer skall utses på förslag av
näringslivet och berörda organisationer.

Nämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av de
andra ledamöterna är närvarande.

För andra ledamöter än ordföranden skall det finnas personliga
ersättare. Förordning (2004:961).

38 § Arbetsmarknadsnämnden skall särskilt

– medverka till att målen för den nationella
arbetsmarknadspolitiken uppnås,

– medverka till att finna former och skapa utrymme för jobb-
och utvecklingsgarantin,

– ansvara för kvaliteten i ungdomsinsatserna,

– skapa samsyn mellan olika aktörer för att främja att varje
individs arbetsförmåga tas till vara så att det blir möjligt
för den enskilde att försörja sig genom eget arbete, och

– mobilisera det lokala arbetskraftsutbudet.
Förordning (2007:422).

Ärendenas handläggning

39 § Länsarbetsdirektören avgör ärenden som inte skall avgöras
av arbetsmarknadsnämnden eller regionala AR-delegationen.

Länsarbetsdirektören skall avgöra de arbetsmarknadspolitiska
frågor inom länet som AMS bestämt i sin arbetsordning eller i
särskilda beslut.

Om ett ärende inte behöver prövas av länsarbetsdirektören, får
det avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske
anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.
Förordning (2007:50).

40 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

41 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

42 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

Anställning m.m.

43 § Länsarbetsdirektören anställs genom beslut av regeringen
efter anmälan av generaldirektören för AMS.

Andra anställningar vid länsarbetsnämnden beslutas av
myndigheten.

44 § Har upphävts genom förordning (2007:50).

45 § Ordförande och andra ledamöter i den regionala AR-
delegationen utses av länsarbetsnämnden för en bestämd tid.

Ordförande, andra ledamöter och ersättare i
arbetsmarknadsnämnden utses av länsarbetsnämnden för en bestämd
tid. För arbetsmarknadsnämnden i Gotlands län utses
ordföranden, ledamöterna och ersättarna av landshövdingen.
Förordning (2007:50).

46 § En anställd hos länsarbetsnämnden är skyldig att på
begäran av länsstyrelsen delta, som föredragande eller på annat
sätt, i länsstyrelsens handläggning av ett ärende som har
samband med länsarbetsnämndens uppgifter.

Gemensamma bestämmelser

47 § Har upphävts genom förordning (2007:86).

48 § Inom Arbetsmarknadsverkets område företräder AMS staten
vid domstol. Myndigheten får uppdra åt en annan myndighet eller
åt ett ombud att föra myndighetens talan.

49 § AMS får lämna skälig ersättning till den som är anställd
inom Arbetsmarknadsverket för en sakskada som har uppstått i
tjänsten.

Överklagande

50 § Länsarbetsnämndens beslut får överklagas hos AMS, om inte
något annat följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

51 § AMS beslut i ett överklagat ärende får överklagas endast
om det följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).

AMS beslut enligt 49 § får inte överklagas.

Övriga beslut får överklagas hos regeringen, om inte något
annat följer av en annan bestämmelse än 22 a §
förvaltningslagen (1986:223).