Förordning (2001:641) om registerföring m.m. vid Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna med hjälp av automatiserad behandling

SFS nr
2001:641
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
2001-08-23
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:402

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i
Högsta förvaltningsdomstolens och kammarrätternas rättskipande
eller rättsvårdande verksamhet.

En domstol är personuppgiftsansvarig för den behandling av
personuppgifter som domstolen utför. Om Domstolsverket utför
behandling av personuppgifter enligt första stycket, är verket
personuppgiftsansvarig för behandlingen.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är
tillåten enligt denna förordning. Förordning (2010:1807).

Verksamhetsregister

2 § En domstol får föra automatiserade register över mål som
handläggs vid domstolen. Ett register får användas för

1. handläggning av mål,

2. återsökning av vägledande avgöranden,

3. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och

4. framställning av statistik.

3 § Högsta förvaltningsdomstolen och kammarrätterna får ha
direktåtkomst till varandras register. Även
förvaltningsrätterna, Domstolsverket och Riksdagens ombudsmän
får ha direktåtkomst till registren.

Skatteverket och länsstyrelser får ha direktåtkomst till
registren för återsökning av vägledande avgöranden.
Förordning (2010:1807).

4 § Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i
bilaga 1 till denna förordning.

Vid angivande av saken i ett mål (ärendemening) får känsliga
personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204)
och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall
kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

5 § Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter
enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om
nationalitet eller utfärdandeland för körkort.

Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål får
inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om
parter eller andra aktörer i ett mål.

Myndigheter som enligt 3 § andra stycket har direktåtkomst till
ett register får som sökbegrepp inte använda uppgifter om
parter eller andra aktörer i ett mål. Förordning (2003:601).

6 § Uppgifter ska gallras ur ett register enligt de
gallringsföreskrifter från Riksarkivet som gäller för
domstolarna.

Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras
i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver.
Förordning (2013:402).

Rättsfallsregister

7 § En domstol får föra andra automatiserade register än de som
avses i 2 § för återsökning av vägledande avgöranden,
rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett
register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2
till denna förordning.

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

8 § En domstol får behandla personuppgifter automatiserat i
löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i
anslutning till de register som avses i 2 och 7 §§.

Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i
21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats
i ett mål eller om de behövs för handläggningen av målet.
Förordning (2007:776).

9 § För bevarande av personuppgifter som med stöd av 8 §
behandlas automatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i
personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt
föreskrivet. Förordning (2007:776).

Rättelse och skadestånd

10 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om
rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

11 § Beslut av en kammarrätt om att inte meddela rättelse eller
om att inte lämna information som ska lämnas efter ansökan får
överklagas. I 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns
bestämmelser om överklagande. Beslut av Högsta
förvaltningsdomstolen får inte överklagas.

Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om
att inte lämna information som ska lämnas efter ansökan får
överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2010:1807).

Övergångsbestämmelser

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister

A Mål

1. målnummer

2. målkategori och målprefix

3. målgrupp och måltyp

4. sakkod och typkod

5. saken (ärendemening)

6. inkommandedatum

7. registreringsdatum och registreringskod

8. målsamband

9. författning

10. beskattningsår

11. typ av beskattningsbeslut

12. taxeringsår

13. typ av taxering

14. kommun

15. om körkort:

– körkortsklass

– körkortstillstånd

– utfärdandeland

16. förtur

17. prövningstillstånd

18. om underinstansens avgörande:

– underinstans

– målnummer och prefix

– avgörandedatum

– avgörandetyp

– rättens sammansättning

– förhandlingstid

– förhörstid

19. om fastighet m.m.:

– geografisk enhet

– fastighetsbeteckning

– gatuadress

– ort

– SNI-kod

– geografiska x- och y-koordinater

20. uppskattad förhandlingstid

21. avgörandedatum

B Aktörer

1. om offentlig part:
– partställning
– namn, tjänstetitel och myndighet
– myndighets- eller organisationsnummer
– postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– diarienummer och diariebeteckning

2. om enskild part:
– partställning
– namn eller firma,
– yrke eller titel
– person-, samordnings- eller organisationsnummer
– nationalitet
– grupper av parter
– koppling till andra aktörer
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– rättshjälp
– förenklad delgivning
– nytt förhör eller omförhör
– uppskattad förhörstid
– förhörs- och bevistema
– information om ed
– behov av tolk och på vilket språk

3. om ställföreträdare:
– egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e.d.)
– namn eller firma
– yrke eller titel
– person-, samordnings- eller organisationsnummer
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress

4. om biträde, ombud:
– egenskap
– fullmakt
– namn
– yrke eller titel
– koppling till annan aktör
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– F-skatt

5. om vittne, sakkunnig, underårig som berörs av målet utan att
vara part samt andra som målet rör:
– egenskap
– namn
– yrke eller titel
– person-, samordnings-, myndighets- eller
organisationsnummer
– koppling till annan aktör
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– förskottsbetalning
– nytt förhör eller omförhör
– uppskattad förhörstid
– förhörs- och bevistema
– information om ed
– behov av tolk och på vilket språk

6. om tolk:
– språk och arvodesnivå
– namn och firma
– person-, samordnings- eller organisationsnummer
– postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– generell tolked avlagd vid domstolen
– förskottsbetalning
– F-skatt

7. om tillsynsmyndighet eller annan som skall höras:
– egenskap
– namn, tjänstetitel och myndighet
– myndighets- eller organisationsnummer
– postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
– registreringsdatum för adress
– diarienummer och diariebeteckning

C Händelser

1. om inkomna och hos domstolen upprättade handlingar:
– datum då handlingen kom in eller upprättades
– aktbilage- och löpnummer
– från vem en handling kommit
– i korthet vad handlingen rör och om dess innehåll

2. om delgivning:
– adressat
– handling
– delgivningssätt
– delgivningsnummer
– delgivningsdatum
– övriga åtgärder

3. om förhandling, sammanträde, möte e.d.:
– deltagare
– tidpunkt och plats
– typ av förhandling e.d.
– antal förhandlingar e.d.
– beräknad och verklig förhandlingstid e.d.
– förhandling e.d. inställt och skälen för detta
– händelsetext

4. om handläggningsbeslut, anteckningar:
– art och typ av beslut eller anteckning
– beslutsfattare och handläggare
– datum
– nummer
– innebörd och utgång
– i korthet om innehåll

5. om avgöranden och ersättningsbeslut:
– art och typ av avgörande eller beslut
– domstol samt ställe för meddelande
– datum
– nummer
– kod
– innebörd och utgång
– i korthet om innehåll
– laga kraft
– rättens sammansättning
– ordförande

6. rättshjälpskostnader

7. om expedition:
– dag för expedition
– mottagarens namn och adress
– handling
– yttrandefrist
– utbetalt belopp

8. om överklagande:
– datum
– person som överklagat
– vad som överklagats
– resultat av överklagande

9. samband med andra händelser i det aktuella målet
10. hänvisning till andra löpnummer
11. datum för händelseregistrering
12. målstatus
13. gallringsbar eller ej

D Planering

1. målsättning för avgörande
2. handläggnings- och målstatus
3. om bevakning:
– bevakningsdatum och klockslag
– bevakningstext
– bevakare
– händelsens löpnummer
– händelsetyp

4. författning
5. målets art (ensamdomare, förenklad delgivning,
prövningstillstånd e.d.)
6. sekretessmarkering

E Organisation

1. enhet (avdelning, rotel, process)
2. titel och namn på domare och andra handläggare vid domstolen
3. jäv

F Övriga uppgiftear

1. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att
tillgodose ändamålen med registret
Förordning (2011:1460).

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister

1. beteckning på handling
2. målnummer
3. avgörandedatum
4. avgörandenummer
5. sökord
6. författningshänvisning
7. problembeskrivning (sammanfattning)
8. hänvisning till rättsutredning
9. fullföljd
10. sökkod
11. RÅ-nummer