Förordning (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

SFS nr
2001:720
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L7
Utfärdad
2001-09-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:310

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen
(1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i
Migrationsverkets, Polismyndighetens, Säkerhetspolisens och
utlandsmyndigheternas verksamhet enligt utlännings- och
medborgarskapslagstiftningen.

Med verksamhet enligt utlännings- och
medborgarskapslagstiftningen enligt första stycket avses

1. verksamhet som gäller utlänningars vistelse i och
avlägsnande från landet,

2. verksamhet som gäller utlänningars rätt att arbeta i
landet,

3. mottagande av asylsökande och vissa andra utlänningar,

4. verksamhet som rör bistånd och stöd till utlänningar som
enligt lag eller annan författning handläggs av
Migrationsverket,

5. verksamhet som avser förvärv, förlust eller bibehållande
av svenskt medborgarskap,

6. verksamhet som gäller ersättning för och bosättning av
utlänningar som enligt lag eller annan författning handläggs
av Migrationsverket.

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2008
av den 9 juli 2008 om informationssystemet för viseringar
(VIS) och utbytet mellan medlemsstaterna av uppgifter om
viseringar för kortare vistelse (VIS-förordningen) finns
bestämmelser om behandling av personuppgifter i VIS för
viseringsmyndigheter, myndigheter som ansvarar för kontroll
av personers gränspassage, myndigheter som ansvarar för
kontroll av utlänningars rätt att uppehålla sig i
medlemsstaten samt för den centrala utlänningsmyndigheten.
Bestämmelser om behandling av personuppgifter som
kompletterar VIS-förordningen finns i 15 §.

En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling av
personuppgifter enligt denna förordning.
Förordning (2014:1190).

Personuppgiftsansvar

2 § Migrationsverket är personuppgiftsansvarigt för den
behandling av personuppgifter som verket utför. Verket är
även personuppgiftsansvarigt för den behandling som en
utlandsmyndighet utför.

Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för den behandling
som myndigheten utför och Säkerhetspolisen för den behandling
som den utför. Förordning (2014:1190).

Verksamhetsregister

Ändamål

3 § /Upphör att gälla U:2015-07-15/
Automatiserade register får föras i ärenden som handläggs
av respektive myndighet (verksamhetsregister). I ett
verksamhetsregister får personuppgifter behandlas för

1. myndighetens handläggning av ärenden i enlighet med vad som
föreskrivs i lag eller författning,

2. fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag
eller annan författning,

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av verksamheten
samt framställning av statistik.

3 § /Träder i kraft I:2015-07-10/
Automatiserade register får föras i ärenden som handläggs
av respektive myndighet (verksamhetsregister). I ett
verksamhetsregister får personuppgifter behandlas för

1. myndighetens handläggning av ärenden i enlighet med vad
som föreskrivs i lag eller författning,

2. fullgörande av underrättelseskyldighet som följer av lag
eller annan författning,

3. tillsyn, kontroll, uppföljning och planering av
verksamheten, framställning av statistik samt
testverksamhet. Förordning (2015:310).

Innehåll

4 § I den mån det är nödvändigt för det ändamål för vilket
behandlingen utförs, får följande personuppgifter behandlas i
ett verksamhetsregister:

Identitetsuppgifter

1. namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön,
vårdnadshavare, civilstånd och andra identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om nuvarande och tidigare medborgarskap,

3. uppgifter om tidigare adress och boende i utlandet,

4. uppgifter om adress och boende i Sverige,

5. uppgifter om resedokument och identitetshandlingar,

Uppgifter som behövs för handläggning av ärenden

6. uppgifter som rör utlänningens resa och ankomst till
Sverige,

7. uppgifter om språk, religion, politisk åskådning, etnisk
tillhörighet, hälsotillstånd och sexuell läggning om
uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för de ändamål som
sägs i 3 § 1 och 2,

8. administrativa uppgifter som behövs för handläggningen av
ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,

9. namn- och adressuppgifter för god man,

10. namn- och adressuppgifter för ombud,

11. uppgifter om namn, adress, personnummer, kön och speciell
kompetens för biträden,

12. uppgifter om namn, adress, personnummer, kön,
språkkunskaper och speciell kompetens för tolkar och
språkanalytiker,

13. uppgifter om namn, adress, personnummer, språkkunskaper
och speciell kompetens för översättare,

14. uppgifter om anhöriga och kontakt- eller referenspersoner
i Sverige samt om deras relation till utlänningen om
uppgifterna är nödvändiga för bedömningen av rätten att
vistas i Sverige,

Uppgifter som behövs för mottagandet av asylsökande m.fl.

15. uppgifter om inskrivning vid boendeenhet,

16. uppgifter om utbildning, yrke och anställning,

Uppgifter som behövs för förvar och andra tvångsåtgärder
enligt utlänningslagen (2005:716)

17. uppgifter om inskrivning vid förvarsenhet,

18. uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga
förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för
förvarstagandet,

Uppgifter som behövs för verkställighet enligt 12 kap.
utlänningslagen

19. uppgifter om utresan,

20. uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga
förhållanden om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för
verkställigheten,

Uppgifter om beslut

21. beslut i frågor om uppehålls- och arbetstillstånd,
återreseförbud eller visering,

22. beslut om resedokument eller statusförklaring enligt 4
kap. utlän-ningslagen,

23. beslut om tvångsåtgärder enligt utlänningslagen,

24. beslut enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande
m.fl.,

25. beslut som rör ersättning för och bosättning av
utlänningar,

26. beslut som rör verkställighet enligt 12 kap.
utlänningslagen,

27. beslut om förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt
medborgarskap,

28. uppgifter om delgivning och expediering av beslut.
Förordning (2014:1068).

Känsliga personuppgifter

5 § Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas endast om
uppgifterna är oundgängligen nödvändiga för de ändamål som sägs
i 3 § 1 och 2.

Direktåtkomst

6 § Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och utlandsmyndigheter
får ha direktåtkomst till Migrationsverkets
verksamhetsregister. Myndigheternas direktåtkomst ska
begränsas till att endast avse personuppgifter som är
nödvändiga för att en tjänsteman ska fullgöra sina
arbetsuppgifter i verksamhet enligt 1 §. Förordning (2014:1190).

6 a § Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha
direktåtkomst till uppgifter i Migrationsverkets
verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska begränsas till
uppgifter som behövs inom Försäkringskassans och
Pensionsmyndighetens verksamhet som underlag för att bedöma
eller fastställa förmån, ersättning eller annat stöd åt en
enskild eller som behövs i ett ärende om motsvarande stöd.
Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten får ha
direktåtkomst först sedan Migrationsverket har försäkrat sig
om att handläggare hos Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten bara kan ta del av uppgifter om personer
som är aktuella i ärenden eller verksamhet som avser
registrering av enskilda hos Försäkringskassan och
Pensionsmyndigheten.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om

1. namn, personnummer och i förekommande fall
samordningsnummer,

2. bevis om uppehållstillstånd, arbetstillstånd eller
uppehållsrätt,

3. dag för beslut om uppehållstillstånd, arbetstillstånd
eller utfärdande av uppehållskort samt uppgift om varje
period för vilken uppehållstillstånd eller arbetstillstånd
har beviljats eller uppehållskort har utfärdats,

4. inresedatum,

5. datum för ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd
eller uppehållskort,

6. särskilt bevis enligt 5 kap. 4 § tredje stycket
utlänningsförordningen (2006:97),

7. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde som
flykting enligt 4 kap. 1 § eller annan skyddsbehövande enligt
4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller
motsvarande äldre bestämmelser,

8. att statusförklaring har beviljats enligt 4 kap. 3 c §
utlänningslagen eller motsvarande äldre bestämmelser,

9. att uppehållstillstånd har beviljats den enskilde för
studier eller som familjemedlem till en sådan person, och

10. beslut om återkallelse av uppehållstillstånd eller
arbetstillstånd, uppgift om från och med vilket datum
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har återkallats och
uppgift om vilket datum beslut om återkallelse av
uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har fått laga
kraft. Förordning (2015:94).

6 b § Skatteverket får ha direktåtkomst till uppgifter i
Migrationsverkets verksamhetsregister. Direktåtkomsten ska
begränsas till uppgifter som behövs för Skatteverkets
handläggning av ansökan om identitetskort enligt förordningen
(2009:284) om identitetskort för folkbokförda i Sverige.

Direktåtkomsten får endast avse uppgift om

1. namn och personnummer,

2. längd,

3. fotografi,

4. underskrift,

5. typ av resehandling, resehandlingens nummer och
giltighetstid, samt

6. bevis om uppehållstillstånd.
Förordning (2010:750).

Sökbegrepp

7 § Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) får inte användas som
sökbegrepp.

Rättsfallsregister

8 § Migrationsverket får föra automatiserade register för
återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och
liknande rättslig information (rättsfallsregister). Ett
rättsfallsregister får inte innehålla personuppgifter som
direkt pekar ut den registrerade.

De personuppgifter som finns i ett rättsfallsregister får föras
över till en stat som inte ingår i Europeiska unionen och
heller inte är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Förordning (2006:124).

Fingeravtrycksregister

Ändamål

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-15/
Migrationsverket får föra ett register över fingeravtryck
och fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 §
utlänningslagen (2005:716) (fingeravtrycksregister).
Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Registret får endast användas vid prövning av ansökningar om
uppehållstillstånd där skyddsskäl åberopats samt i ärenden om
avvisning och utvisning. Förordning (2009:1557).

9 § /Träder i kraft I:2015-07-10/
Migrationsverket får föra ett register över fingeravtryck
och fotografier som tas med stöd av 9 kap. 8 §
utlänningslagen (2005:716) (fingeravtrycksregister).
Registret får föras med hjälp av automatisk databehandling.

Registret får endast användas vid prövning av ansökningar om
uppehållstillstånd där skyddsskäl åberopats, i ärenden om
avvisning och utvisning samt i testverksamhet.
Förordning (2015:310).

Innehåll

10 § Registret får endast innehålla fingeravtryck och fotografi
samt uppgifter om den registrerades namn, person- eller
samordningsnummer, födelsetid, kön, medborgarskap eller annan
identifieringsuppgift.

Uppgifter ur registret får lämnas ut på medium för automatisk
databehandling endast om det följer av lag eller förordning.

Gallring

11 § En uppgift i fingeravtrycksregistret skall gallras när den
registrerade blir svensk medborgare, dock senast tio år efter
det att uppgiften registrerades.

Landinformationsregister

Innehåll

12 § Migrationsverket får föra ett register för återsökning av
information som lämnats rörande förhållanden i andra länder
(landinformationsregister).

Sådana känsliga personuppgifter som anges i 13 §
personuppgiftslagen (1998:204) får endast behandlas i löpande
text och under förutsättning att uppgifterna är oundgängligen
nödvändiga för att fullgöra arbetsuppgifter i sådan verksamhet
som sägs i 1 §.

Sökbegrepp

13 § Personuppgifter som direkt pekar ut den registrerade får
inte användas som sökbegrepp.

Direktåtkomst

14 § Har upphävts genom förordning (2006:124).

Rättelse och skadestånd

15 § Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen
(1998:204) om rättelse och om skadestånd tillämpas vid
behandling av personuppgifter enligt denna förordning.
Detsamma gäller vid behandling av personuppgifter enligt
VIS-förordningen i den mån inte något annat följer av den
förordningen. Förordning (2011:957).

Överklagande

16 § Migrationsverkets, Polismyndighetens eller
Säkerhetspolisens beslut om att inte meddela rättelse eller
om att inte lämna information som ska lämnas efter ansökan
får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns
bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.
Förordning (2014:1190).

Övergångsbestämmelser

2001:720

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då
förordningen (1996:1389) om register hos Migrationsverket över
fingeravtryck skall upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den
omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter
det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella
behandlingen.