Förordning (2001:741) om vissa gemenskapskrav som rör buller

SFS nr
2001:741
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
2001-10-04
Författningen har upphävts genom
SFS 2001:1084
Upphävd
2002-01-01

1 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac)
skall, i enlighet med 3 § lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll, utse och till Europeiska gemenskapernas kommission
och övriga medlemsstater i Europeiska unionen anmäla organ med
uppgift att genomföra bedömning av överensstämmelse i enlighet
med artikel 14 och 15 jämte bilagorna V-IX i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2000/14/EG av den 8 maj 2000 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om buller i
miljön från utrustning som är avsedd att användas utomhus2.

Ett beslut enligt första stycket skall ske med hänvisning till
direktiv 2000/14/EG och denna förordning.