Förordning (2001:798) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2002

SFS nr
2001:798
Departement/myndighet
Finansdepartementet S2
Utfärdad
2001-11-01

Regeringen fastställer enligt 23 § tredje stycket lagen
(1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon avgiften till
följande belopp för år 2002.

Fordon som inte uppfyller de av Europeiska gemenskapen
fastställda kraven i rådets direktiv 88/77/EEG av den 3
december 1987 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från
dieselmotorer som används i fordon2 i dess lydelse enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv 96/1/EG av den 22
januari 1996 om ändring av direktiv 88/77/EEG3.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 9 343 kronor 934 kronor 253 kronor 77 kronor
axlar

4 eller 15 086 kronor 1 508 kronor 399 kronor 77 kronor
fler axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad A i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 8 273 kronor 827 kronor 223 kronor 77 kronor
axlar

4 eller 13 626 kronor 1 362 kronor 360 kronor 77 kronor
fler axlar

Fordon med de egenskaper som anges i rad B i tabellen i punkt
8.3.1.1 i bilaga I till direktiv 88/77/EEG i dess lydelse
enligt direktiv 96/1/EG eller fordon som uppfyller högre
ställda krav i senare lydelse.

Antal axlar Avgift per Avgift per Avgift per Avgift per
år månad vecka dag

högst 3 7 299 kronor 729 kronor 194 kronor 77 kronor
axlar

4 eller 12 166 kronor 1 216 kronor 321 kronor 77 kronor
fler axlar

Avgift för inlösen av årsbevis tas ut med 243 kronor.