Förordning (2001:817) om registrering av båtbyggnadsförskott

SFS nr
2001:817
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2001-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1550

1 § Denna förordning gäller registrering av avtal enligt lagen
(1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

2 § Transportstyrelsen är personuppgiftsansvarigt enligt
personuppgiftslagen (1998:204) för registrering av avtal enligt
lagen (1975:605) om registrering av båtbyggnadsförskott.

Transportstyrelsen skall se till att det inte förekommer
otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet
eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får
styrelsen i enskilda fall ställa upp särskilda villkor för
behandlingen av personuppgifter. Förording (2008:1226).

3 § I fråga om personuppgifter skall registreringen ha till
ändamål att tillhandahålla uppgifter om huruvida den som har
beställt en båt har lämnat eller utfäst sig att lämna
tillverkaren förskott av pengar på ett sådant sätt att
förmånsrätt uppkommer enligt 4 § förmånsrättslagen (1970:979).

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter
för registrering enligt lagen (1975:605) om registrering av
båtbyggnadsförskott. Förordning (2010:1550).