Förordning (2001:870) om försvarsupphandling

SFS nr
2001:870
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
2001-11-22
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1100
Upphävd
2008-01-01

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om vissa undantag
från bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling.

2 § Försvarets materielverk får besluta om undantag från kravet
på annonsering i 6 kap. 2 a § lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling vid upphandling som omfattas av sekretess eller
andra särskilda begränsningar med hänsyn till rikets säkerhet
om dessa begränsningar förhindrar ett offentliggörande av
upphandlingen.

3 § Försvarets materielverk får besluta om undantag från
bestämmelserna i 6 kap. lagen (1992:1528) om offentlig
upphandling vid upphandling som avses i 1 kap. 3 § andra
stycket samma lag om undantaget är nödvändigt med hänsyn till
försvars- och säkerhetspolitiska intressen och upphandlingen
avser

1. tillägg till upphandling där regeringen tillämpat
undantagsregeln i 6 kap. 17 § lagen om offentlig upphandling,

2. materiel eller tjänster som omgående behövs för
Försvarsmaktens medverkan i internationella insatsstyrkor och
som understiger 3 000 000 kronor,

3. materiel eller tjänster inom ramen för en av Sverige träffad
internationell överenskommelse om mellanstatlig samverkan i
fråga om försörjning av materiel eller tjänster, eller

4. telekabel eller förläggning av telekabel för Försvarsmaktens
fasta telenät och teleförbindelser för det.

4 § Försvarets materielverk skall redovisa de undantag från
lagen (1992:1528) om offentlig upphandling som myndigheten har
beslutat om med stöd av 2 och 3 §§ denna förordning i sin
delårsrapport och i sin årsredovisning.

2007:1100

Regeringen föreskriver att följande förordningar ska upphöra
att gälla vid utgången av år 2007:

1. förordningen (1998:78) om tekniska specifikationer vid
offentlig upphandling,

2. förordningen (1998:1364) om bevis vid offentlig upphandling,

3. förordningen (2000:63) om tröskelvärden vid offentlig
upphandling, och

4. förordningen (2001:870) om försvarsupphandling.

Förordningarna i 1, 2 och 4 gäller dock fortfarande för
upphandlingar som har påbörjats före utgången av år 2007.