Förordning (2001:88) om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet

SFS nr
2001:88
Departement/myndighet
Finansdepartementet S7
Utfärdad
2001-03-08
Författningen har upphävts genom
SFS 2005:791
Upphävd
2005-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2004:214

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter om sådan
behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2001:85)
om behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet. Uttryck eller beteckningar i denna förordning har
samma betydelse som i lagen. Förordning (2003:1020).

Förhandskontroll

2 § Automatiserad behandling av personuppgifter som ger
upplysning om att en person är dömd eller misstänkt för brott
skall anmälas för förhandskontroll till Datainspektionen tre
veckor innan behandlingen skall utföras.

Första stycket gäller inte om behandlingen utförs

1. i Tullverkets diarium över inkomna ärenden,

2. till följd av Tullverkets skyldighet enligt 2 kap.
tryckfrihetsförordningen att lämna ut en allmän handling,

3. till följd av bestämmelserna i arkivlagen (1990:728) eller
arkivförordningen (1970:446),

4. i spaningsregistret, i en förundersökning, i en särskild
undersökning i underrättelseverksamhet eller i
underrättelseregister,

5. för hantering av ärenden i samband med förundersökning och
förenklad brottsutredning,

6. i ett ärende som rör en enskild person hos Tullverket,

7. i löpande text och endast avser enstaka personuppgifter.

Underrättelseverksamhet

3 § Tullverkets chef eller efter förordnande annan
chefstjänsteman skall underrättas om beslut att behandla
personuppgifter automatiserat i en särskild undersökning.

4 § En förteckning som förs enligt 19 § lagen (2001:85) om
behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande
verksamhet får inte innehålla uppgifter om namn eller
personnummer.

Särskilda undersökningar

5 § Ett beslut enligt 19 § lagen (2001:85) om behandling av
personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet skall
fattas av Tullverkets chef eller, efter chefens förordnande, av
någon annan chefstjänsteman vid verket. Förordning (2004:214).

6 § Endast de personer som arbetar med en särskild undersökning
får ha direkt åtkomst till de uppgifter som behandlas
automatiserat i undersökningen.

7 § Uppgifter som behandlas automatiserat i en särskild
undersökning får lämnas ut till en annan tulltjänsteman, annan
enhet inom Tullverket, Kustbevakningen, Rikspolisstyrelsen,
polismyndighet eller Skatteverket endast om uppgiften kan
antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning eller
andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020).

Underrättelseregister

8 § Tullverket och Rikspolisstyrelsen får ha direktåtkomst till
underrättelseregistret. Polismyndigheterna och Kustbevakningen
får ha direktåtkomst till underrättelseregistret i de delar som
avser förslag till åtgärder och allmänna strategiska uppgifter.

Åtkomsten till underrättelseregistret skall vara förbehållen de
personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång
till information som behandlas i underrättelseregistren.

9 § Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till
Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket endast om uppgifterna
kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning i
respektive myndighets brottsutredande verksamhet eller för
andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020).

Spaningsregister

10 § Tullverket, Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och
Kustbevakningen får ha direkt åtkomst till spaningsregistret.

Åtkomsten till spaningsregistret skall vara förbehållen de
personer som på grund av sina arbetsuppgifter behöver tillgång
till information som behandlas i underrättelseregistren.

11 § Uppgifter ur ett spaningsregister får lämnas ut till
Ekobrottsmyndigheten eller Skatteverket endast om uppgifterna
kan antas ha särskild betydelse för pågående undersökning i
respektive myndighets brottsutredande verksamhet eller för
andra brottsbekämpande åtgärder. Förordning (2003:1020).

Behandling av uppgifter om kvarstående brottsmisstankar

12 § Om uppgifter om kvarstående brottsmisstankar skall
behandlas enligt 20 eller 21 § lagen (2001:85) om behandling av
personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,
skall den personuppgiftsansvarige särskilt besluta om vem som
får ha direkt åtkomst till uppgifterna.

Undantag från gallring

13 § Riksarkivet får, efter samråd med Tullverket, meddela
föreskrifter om att uppgifter som skall gallras enligt 22 §
lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet får bevaras för historiska,
statistiska eller vetenskapliga ändamål.

Verkställighetsföreskrifter

14 § Tullverket får efter samråd med Datainspektionen meddela
de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställighet av
lagen (2001:85) om behandling av personuppgifter i Tullverkets
brottsbekämpande verksamhet och denna förordning.
Förordning (2003:1020).