Revisorslag (2001:883)

SFS nr
2001:883
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2001-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:735

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. Revisorsnämnden (3 §),

2. auktorisation av revisorer (4 och 5 §§),

3. godkända revisorer (6 §),

4. revisionsföretag (8–12 §§),

5. registrering av revisionsbolag och revisorer från
tredjeland (13–16 b §§),

6. huvudansvarig i revisionsverksamhet (17 §),

7. giltighetstid för auktorisation, godkännande och
registrering (18 §),

8. revisorns skyldigheter (19–27 §§),

9. kvalitetskontroll (27 a §),

10. uppgiftslämnande m.m. (27 b–31 a §§),

11. disciplinära åtgärder m.m. (32–35 §§), och

12. överklagande, straffansvar m.m. (36–41 §§).
Lag (2013:217).

2 § I denna lag avses med

1. revisor: en auktoriserad eller godkänd revisor,

2. auktoriserad revisor: en revisor som har auktoriserats
enligt 4 §,

3. godkänd revisor: en revisor som ursprungligen har godkänts
enligt äldre bestämmelser utan att ha avlagt
revisorsexamen,
4. revisionsföretag:

a) en revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild
näringsidkare,

b) ett enkelt bolag med annan revisor, ett handelsbolag eller
ett aktiebolag som en revisor utövar revisionsverksamhet i,
eller

c) ett företag som av en behörig myndighet i en annan stat
inom EES än Sverige har godkänts att utföra lagstadgad
revision och som en revisor utövar revisionsverksamhet i,

5. registrerat revisionsbolag: ett revisionsföretag som har
registrerats enligt 13 eller 14 §,

6. revisor från tredjeland: någon som har registrerats enligt
16 b §,

7. nätverk: en struktur för samarbete i vilken minst ett
revisionsföretag ingår och som

a) tydligt syftar till vinstdelning eller kostnadsdelning,

b) har ett gemensamt ägande eller en gemensam kontroll eller
ledning,

c) har gemensamma system för kvalitetssäkring,

d) har en gemensam affärsstrategi,

e) använder ett gemensamt namn, eller

f) i betydande omfattning har gemensam personal,

8. revisionsverksamhet:

a) verksamhet som består i sådan granskning av förvaltning
eller ekonomisk information som utmynnar i en rapport eller
någon annan handling som är avsedd att utgöra
bedömningsunderlag även för någon annan än uppdragsgivaren,
samt

b) rådgivning eller annat biträde som föranleds av
iakttagelser vid granskning enligt a,

9. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

10. tredjeland: en stat utanför EES.
Lag (2013:217).

Revisorsnämnden

3 § Revisorsnämnden ska

1. pröva frågor om auktorisation, godkännande och
registrering enligt denna lag,

2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över
revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från
tredjeland,

3. pröva frågor om disciplinära och andra åtgärder mot
revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från
tredjeland, samt

4. ansvara för att god revisorssed och god revisionssed
utvecklas på ett ändamålsenligt sätt.

Regeringen meddelar närmare föreskrifter om
Revisorsnämnden. Lag (2013:217).

Auktorisation av revisorer

4 § En auktoriserad revisor ska

1. yrkesmässigt utöva revisionsverksamhet,

2. vara bosatt i Sverige, i en annan stat inom EES eller i
Schweiz,

3. varken vara i konkurs, ha näringsförbud, ha förvaltare
enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken, vara förbjuden att lämna
juridiskt eller ekonomiskt biträde enligt 3 § lagen
(1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i
vissa fall eller vara föremål för någon motsvarande
rådighetsinskränkning i en annan stat,

4. ha den utbildning och erfarenhet som behövs för
revisionsverksamhet,

5. hos Revisorsnämnden ha avlagt revisorsexamen, och

6. vara redbar och i övrigt lämplig att utöva
revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett
enskilt fall bevilja undantag från kraven i första stycket 1
och 2. Lag (2013:217).

5 § Det krav på revisorsexamen som ställs upp i 4 § första
stycket 5 ska anses uppfyllt också av den som

1. innehar ett sådant utländskt examensbevis som krävs för
att få utföra lagstadgad revision i

a) någon stat inom EES eller i Schweiz, eller

b) ett annat tredjeland än Schweiz, om den staten tillåter
att revisorer som har auktoriserats enligt denna lag på
motsvarande villkor utövar revisionsverksamhet där, och

2. hos Revisorsnämnden har genomgått ett särskilt
lämplighetsprov. Lag (2013:217).

Godkända revisorer

6 § En godkänd revisor ska uppfylla de krav som anges i 4 §
första stycket 1–4 och 6.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett
enskilt fall bevilja undantag från kraven i 4 § första
stycket 1 och 2. Lag (2013:217).

7 § Har upphävts genom lag (2013:217).

Revisionsföretag

Tillåtna verksamhetsformer

8 § En revisor får utöva revisionsverksamhet endast som
enskild näringsidkare eller i ett annat revisionsföretag.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden tillåta att
en revisor utövar revisionsverksamhet i ett annat tredjeland
än Schweiz trots att villkoret i första stycket inte är
uppfyllt. Lag (2009:564).

Verksamhet som enskild näringsidkare eller i enkelt bolag

9 § En revisor som utövar revisionsverksamhet som enskild
näringsidkare eller i enkelt bolag skall hålla annan verksamhet
som inte har ett naturligt samband med revisionsverksamhet
tydligt avskild från denna.

Endast en revisor får vara prokurist i revisionsverksamheten.

Verksamhet i handelsbolag eller aktiebolag

10 § Om revisionsverksamheten utövas i ett handelsbolag eller
ett aktiebolag, får ingen annan verksamhet utövas i bolaget
än sådan som har ett naturligt samband med
revisionsverksamhet. Bolaget får inneha andelar i andra
företag endast om

1. företaget är ett revisionsföretag eller ett företag som
avses i 11 § andra stycket, eller

2. innehavet har ett naturligt samband med
revisionsverksamheten. Lag (2013:217).

11 § En revisor får utöva revisionsverksamhet i ett
handelsbolag eller i ett aktiebolag endast om följande fyra
villkor är uppfyllda:

1. Bolaget är inte i konkurs eller likvidation.

2. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera
registrerade revisionsbolag.

3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
verkställande direktör, vice verkställande direktör,
firmatecknare och prokurister är revisorer.

4. Bolaget är redbart och i övrigt lämpat att utöva
revisionsverksamhet i.

Vid tillämpningen av första stycket 2 ska med en revisors
direkta ägande jämställas indirekt ägande genom ett eller
flera handelsbolag eller aktiebolag som uppfyller följande
tre villkor (ägarbolag):

1. Bolaget ägs av revisorer eller av ett eller flera
registrerade revisionsbolag eller av andra ägarbolag.

2. Bolaget utövar inte någon annan verksamhet än

a) revisionsverksamhet,

b) verksamhet som har ett naturligt samband med
revisionsverksamhet eller

c) ägande av revisionsföretag eller annat ägarbolag.

3. Bolagets styrelseledamöter, styrelsesuppleanter,
verkställande direktör, vice verkställande direktör,
firmatecknare och prokurister är revisorer.

Trots första och andra styckena får revisionsverksamhet också
bedrivas enligt de villkor för registrerade revisionsbolag
som föreskrivs i 13–15 §§.

Det som sägs i första stycket 3 och andra stycket 3 avser
inte styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som är utsedda
enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de
privatanställda. Lag (2013:735).

Revisors anställning

12 § En revisor får vara anställd endast hos ett
revisionsföretag eller ett sådant bolag som avses i 11 § andra
stycket.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden bevilja
undantag från föreskriften i första stycket.

Registrering av revisionsbolag

Handelsbolag

13 § Ett handelsbolag som utövar revisionsverksamhet får
registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i
10 och 11 §§.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden beträffande
viss bolagsman, firmatecknare eller prokurist bevilja
undantag från villkoren i 11 §. En majoritet av bolagsmännen
ska dock alltid utgöras av revisorer eller registrerade
revisionsbolag. Om det finns endast två bolagsmän, måste
minst en av dem vara revisor eller ett registrerat
revisionsbolag. Lag (2009:564).

Aktiebolag

14 § Ett aktiebolag som utövar revisionsverksamhet får
registreras som revisionsbolag, om det uppfyller villkoren i
10 och 11 §§.

Om följande tre förutsättningar är uppfyllda, får ett
aktiebolag registreras som revisionsbolag, trots att
villkoren i 11 § första stycket 2 och 3 inte är uppfyllda:

1. Aktier i bolaget med mer än hälften av röstetalet ägs av
revisorer eller ett eller flera registrerade revisionsbolag.

2. Mer än hälften av styrelseledamöterna och mer än hälften
av styrelsesuppleanterna samt den verkställande direktören är
revisorer.

3. I bolagsordningen anges att styrelsen är beslutför endast
om mer än hälften av de närvarande ledamöterna är
revisorer. Lag (2013:217).

15 § Vid tillämpningen av 14 § andra stycket 1
ska med revisors direkta ägande jämställas indirekt ägande
genom ett eller flera ägarbolag enligt 11 § andra stycket. Om
ägarbolaget är ett aktiebolag, behöver dock endast aktier med
mer än hälften av röstetalet ägas av revisorer eller av andra
ägarbolag och endast mer än hälften av styrelseledamöterna
och mer än hälften av styrelsesuppleanterna och den
verkställande direktören vara revisorer.

Trots första stycket får ett aktiebolag registreras som
revisionsbolag endast om revisorernas direkta eller indirekta
ägande i bolaget motsvarar mer än hälften av röstetalet i
bolaget. Lag (2013:217).

16 § Har upphävts genom lag (2013:735).

Fysiska personer och företag från andra stater inom EES

16 a § Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och 3 samt
andra stycket, 13 § andra stycket, 14 § andra stycket samt
15 § ska med revisor jämställas en annan fysisk person som
har godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat
inom EES än Sverige.

Vid tillämpningen av 11 § första stycket 2 och andra stycket
1, 13 § andra stycket och 14 § andra stycket 1 ska med
registrerat revisionsbolag jämställas ett företag som har
godkänts att utföra lagstadgad revision i en annan stat inom
EES än Sverige. Lag (2013:735).

Registrering av revisorer från tredjeland

16 b § En fysisk person eller ett företag från ett tredjeland
får registreras som revisor från tredjeland, om kraven på
lagstadgad revision och på dem som utför revisionen i den
staten är likvärdiga med dem som följer av svensk rätt.
Lag (2009:564).

Huvudansvarig i revisionsverksamhet

17 § Ett handelsbolag eller aktiebolag som utövar
revisionsverksamhet ska för varje uppdrag som det åtar sig
och som utgör revisionsverksamhet utse en av de
yrkesverksamma revisorerna i bolaget att vara huvudansvarig.
Den huvudansvarige ska vara auktoriserad revisor, om det
behövs för att uppfylla föreskrifter i lag eller annan
författning. Bolaget ska utan dröjsmål underrätta
uppdragsgivaren om vem som är huvudansvarig.

Den huvudansvarige ska underteckna revisionsberättelser och
andra utlåtanden. Om en berättelse eller ett utlåtande
undertecknas av flera revisorer, ska det anges vem som är
huvudansvarig. Lag (2013:217).

Giltighetstid för auktorisation, godkännande och
registrering

18 § Auktorisation, godkännande och registrering gäller i fem
år. Har en ansökan om fortsatt auktorisation, godkännande
eller registrering gjorts före giltighetstidens utgång
fortsätter auktorisationen, godkännandet eller registreringen
att gälla till dess att beslut i saken har vunnit laga
kraft.

Revisorsnämnden får i ett enskilt fall besluta att en
auktorisation ska gälla i längre tid än fem år, dock längst
sex år.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får
bestämma att ett beslut om avslag på en ansökan som avses i
första stycket ska gälla omedelbart. Lag (2013:217).

Revisorns skyldigheter

God revisorssed

19 § En revisor skall iaktta god revisorssed.

Om arbete som hänför sig till ett uppdrag i
revisionsverksamheten utförs av ett biträde till revisorn, är
revisorn skyldig att se till att även biträdet iakttar god
revisorssed.

Revisorns opartiskhet och självständighet

20 § En revisor skall i revisionsverksamheten utföra sina
uppdrag med opartiskhet och självständighet samt vara objektiv
i sina ställningstaganden. Revisionsverksamheten skall
organiseras så att revisorns opartiskhet, självständighet och
objektivitet säkerställs.

21 § En revisor ska för varje uppdrag i revisionsverksamheten
pröva om det finns omständigheter som kan rubba förtroendet
för hans eller hennes opartiskhet eller självständighet.
Revisorn ska avböja eller avsäga sig ett sådant uppdrag,

1. om han eller hon eller någon annan i det nätverk där han
eller hon är verksam

a) har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i
uppdragsgivarens verksamhet,

b) vid rådgivning som inte utgör revisionsverksamhet har
lämnat råd i en fråga som till någon del omfattas av
granskningsuppdraget,

c) uppträder eller har uppträtt till stöd för eller mot
uppdragsgivarens ståndpunkt i någon rättslig eller ekonomisk
angelägenhet,

d) har nära personliga relationer till uppdragsgivaren eller
till någon person i dennes ledning,

e) utsätts för hot eller någon annan påtryckning som är ägnad
att inge obehag, eller

2. om det föreligger något annat förhållande av sådan art att
det kan rubba förtroendet för revisorns opartiskhet eller
självständighet.

Revisorn behöver dock inte avböja eller avsäga sig uppdraget,
om det i det enskilda fallet föreligger sådana särskilda
omständigheter eller har vidtagits sådana åtgärder som medför
att det inte finns anledning att ifrågasätta hans eller
hennes opartiskhet eller självständighet. Lag (2009:564).

22 § Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela
förhandsbesked om huruvida en viss särskild omständighet är
sådan som avses i 21 § första stycket och, om så är fallet,
huruvida omständigheter i det enskilda fallet eller vidtagna
åtgärder medför att revisorn ändå inte behöver avböja eller
avsäga sig uppdraget.

När ett förhandsbesked har vunnit laga kraft, är det bindande
för nämnden i förhållande till revisorn. Förhandsbeskedet
upphör att gälla vid förändrade förutsättningar eller vid
författningsändringar som påverkar den fråga som beskedet
avser.

22 a § En revisor som har ett revisionsuppdrag i ett företag,
vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en
reglerad marknad, ska årligen upprätta en rapport om sin
verksamhet. Rapporten ska vara undertecknad av revisorn.
Revisorn ska hålla rapporten tillgänglig på sin eller
revisionsföretagets webbplats inom tre månader efter utgången
av varje räkenskapsår. Lag (2009:564).

23 § Bestämmelserna i 20–22 a §§ gäller i tillämpliga delar
även ett registrerat revisionsbolag. En rapport enligt 22 a §
ska vara undertecknad av en behörig företrädare för
revisionsbolaget. Lag (2009:564).

Dokumentation

24 § Revisorer och registrerade revisionsbolag skall
dokumentera sina uppdrag i revisionsverksamheten.
Dokumentationen skall innehålla sådan information som är
väsentlig för att revisorns arbete samt hans eller hennes
opartiskhet och självständighet skall kunna bedömas i
efterhand.

Dokumentationen skall ha färdigställts när revisionsberättelsen
eller annat utlåtande avges.

Förtroenderubbande sidoverksamhet

25 § En revisor får inte utöva annan verksamhet än
revisionsverksamhet eller verksamhet som har ett naturligt
samband därmed, om

1. utövandet är av sådan art eller omfattning att det kan rubba
förtroendet för revisorns opartiskhet eller självständighet,
eller

2. utövandet på annat sätt är oförenligt med den ställning som
följer av behörigheten att utföra lagstadgad revision.

Revisorsnämnden skall på ansökan av en revisor meddela
förhandsbesked om huruvida en viss verksamhet är förenlig med
kravet i första stycket. För ett sådant förhandsbesked gäller
bestämmelserna i 22 § andra stycket.

Tystnadsplikt

26 § En revisor får inte, till fördel för sig själv eller
till skada eller nytta för någon annan, använda uppgifter som
revisorn har fått i sin yrkesutövning. Revisorn får inte
heller obehörigen röja sådana uppgifter. Revisorn ska se till
att biträde till honom eller henne iakttar dessa
föreskrifter.

I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna
i 27 b och 27 c §§ samt i offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400). Lag (2009:564).

Försäkring

27 § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska teckna
försäkring för den ersättningsskyldighet som revisorn eller
bolaget kan ådra sig i sin revisionsverksamhet.

Om det finns särskilda skäl, får Revisorsnämnden i ett
enskilt fall bevilja undantag från kravet på försäkring.
Lag (2013:217).

Kvalitetskontroll

27 a § Revisorer och registrerade revisionsbolag ska minst
vart sjätte år vara föremål för en oberoende
kvalitetskontroll. En revisor eller ett registrerat
revisionsbolag som har revisionsuppdrag i ett eller flera
företag, vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel
på en reglerad marknad eller på en motsvarande marknad
utanför EES, ska dock vara föremål för kontroll minst vart
tredje år.

En revisor från tredjeland ska vara föremål för sådan
kontroll som sägs i första stycket, om revisorn inte redan
har varit föremål för likvärdig kontroll i hemlandet.
Lag (2009:564).

Uppgiftslämnande m.m.

27 b § Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter till
behöriga myndigheter i andra stater inom EES eller i Schweiz,
om uppgifterna behövs där för verksamhet som motsvarar den
verksamhet som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser
redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden. De får
inte lämnas till behörig myndighet i Schweiz, såvida inte
sådana garantier som avses i 27 c § första stycket 2 har
lämnats. Lag (2009:564).

27 c § Revisorsnämnden får på begäran lämna ut uppgifter
till en behörig myndighet i ett annat tredjeland än Schweiz,
om utlämnandet är förenligt med personuppgiftslagen (1998:204)
och om

1. uppgifterna har samband med revision av ett företag som
har
sitt säte inom EES och som har emitterat värdepapper upptagna
till handel i tredjelandet eller ingår i en koncern, för
vilken koncernredovisning upprättas i tredjelandet,

2. tillräckliga garantier har lämnats för att uppgifterna
inte
kommer att utnyttjas för annat ändamål än verksamhet som
motsvarar den som Revisorsnämnden bedriver enligt denna lag,

3. Europeiska kommissionen har beslutat att myndigheten
uppfyller tillräckliga krav i enlighet med artikel 47.3 i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17
maj 2006 om lagstadgad revision av årsbokslut och
sammanställd
redovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och
83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG,
och

4. Revisorsnämnden har träffat ett samarbetsavtal med
myndigheten.

Uppgifterna får inte lämnas ut, om den sak som begäran avser
redan prövas eller har prövats av Revisorsnämnden.
Lag (2010:689).

28 § Revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer
från tredjeland är skyldiga att låta Revisorsnämnden vid sin
tillsyn granska akter, bokföring och övriga handlingar som
hör till verksamheten och att lämna nämnden de uppgifter som
behövs för tillsynen. Detsamma gäller vid tillsyn som
Revisorsnämnden utför på begäran av en behörig myndighet i en
annan stat. Lag (2009:564).

28 a § Revisorer eller registrerade revisionsbolag som har
revisionsuppdrag i moderföretag är skyldiga att låta
Revisorsnämnden vid sin tillsyn granska dokumentation som
avser sådan del av koncernrevisionen som har utförts av en
fysisk person eller ett företag från ett tredjeland, vars
behöriga myndighet saknar samarbetsavtal med Revisorsnämnden.

Det som sägs i första stycket gäller inte, om någon
omständighet som inte beror på revisorn eller det
registrerade revisionsbolaget utgör hinder mot att få
tillgång till dokumentationen. Lag (2009:564).

29 § Ett företag som har en särskilt stark affärsmässig
anknytning till ett revisionsföretag skall, efter föreläggande
från Revisorsnämnden, lämna nämnden upplysningar om rådgivning
eller annat biträde åt dem som gett revisionsföretaget eller en
i revisionsföretaget verksam revisor i uppdrag att utföra
revisionsverksamhet.

Ett föreläggande enligt första stycket får förenas med vite.

30 § Ingår ett revisionsföretag i ett nätverk, ska företaget
underrätta Revisorsnämnden om vilka övriga företag som ingår
i nätverket. Om nätverkets sammansättning ändras, ska
företaget anmäla ändringen till nämnden.

Underrättelser enligt första stycket ska lämnas utan
dröjsmål.

Skyldigheten att lämna underrättelser gäller inte för sådana
revisionsföretag som avses i 2 § 4 c. Lag (2009:564).

31 § Om Skatteverket i fråga om en revisor eller ett
registrerat revisionsbolag uppmärksammar någon omständighet,
som kan vara av betydelse för Revisorsnämndens verksamhet,
skall verket underrätta nämnden. Detta gäller dock inte
omständigheter som verket har fått kännedom om i verksamhet
enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i
brottsutredningar. Lag (2003:738).

31 a § Revisorsnämnden får i ett ärende enligt denna lag
begära att en behörig myndighet i en annan stat inom EES ska
biträda nämnden. Lag (2009:564).

Disciplinära åtgärder m.m.

32 § Om en revisor uppsåtligen gör orätt i sin
revisionsverksamhet eller på annat sätt handlar oredligt
eller om en revisor inte betalar en sådan avgift som avses i
39 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas. Om det
finns förmildrande omständigheter, får i stället varning
ges.

Om en revisor på annat sätt åsidosätter sina skyldigheter som
revisor eller som ställföreträdare för revisionsföretag, får
varning ges. Om det är tillräckligt, får Revisorsnämnden i
stället ge en erinran. Är omständigheterna synnerligen
försvårande, får auktorisationen eller godkännandet
upphävas.

Om det uppkommer en fråga om upphävande, varning eller
erinran, ska revisorn genom skriftlig underrättelse ges
tillfälle att yttra sig om det som anförs i ärendet.

Varning eller erinran får inte ges om det som läggs revisorn
till last har inträffat mer än fem år innan revisorn fick
underrättelse i ärendet. Lag (2013:217).

33 § Om en auktoriserad revisor inte längre uppfyller kraven
i 4 § eller en godkänd revisor inte längre uppfyller kraven i
6 §, ska auktorisationen eller godkännandet upphävas.

Om det för en revisor inträder någon omständighet som innebär
hinder för auktorisation eller godkännande, ska revisorn
genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Lag (2013:217).

34 § Föreskrifterna i 32 § gäller även för registrerade
revisionsbolag och revisorer från tredjeland. Det som sägs
där om upphävande av auktorisation eller godkännande ska i
stället avse upphävande av registrering.

Om ett registrerat revisionsbolag inte längre uppfyller de
för bolaget gällande kraven i 10, 11, 13 och 14 §§, ska
registreringen upphävas. Detsamma gäller i fråga om en
revisor från tredjeland, om kraven för registrering enligt
16 b § inte längre är uppfyllda.

Om det för ett registrerat revisionsbolag inträder någon
omständighet som innebär hinder för registrering, ska bolaget
genast anmäla detta till Revisorsnämnden. Detsamma gäller för
en revisor från tredjeland. Lag (2013:217).

35 § I stället för att upphäva en auktorisation, ett
godkännande eller en registrering får Revisorsnämnden
förelägga revisorn, det registrerade revisionsbolaget eller
revisorn från tredjeland att inom viss tid vidta rättelse. Om
föreläggandet inte följs, ska Revisorsnämnden pröva enligt
32–34 §§ om auktorisationen, godkännandet eller
registreringen ska upphävas.

Revisorsnämnden eller, efter överklagande, en domstol får vid
sin prövning av frågor om åtgärder enligt 32–34 §§ bestämma
att ett beslut att upphäva auktorisation, godkännande eller
registrering ska gälla omedelbart. Lag (2013:217).

Övriga bestämmelser

Överklagande m.m.

36 § Revisorsnämndens beslut enligt denna lag får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

Beslut som rör examination enligt 4 § första stycket 5 eller
särskild lämplighetsprövning enligt 5 § får dock inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten. Lag (2013:217).

37 § Om Revisorsnämnden i ett ärende om ansökan om
auktorisation, godkännande eller registrering inte meddelar
beslut inom fyra månader från det att ansökan gavs in, får
sökanden begära förklaring av domstol att ärendet uppehålls i
onödan.

En begäran om en förklaring som avses i första stycket ska
göras hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd
krävs vid överklagande till kammarrätten.

Om nämnden inte har meddelat beslut inom en månad från det
att en förklaring har lämnats, ska ansökan anses ha
avslagits. Lag (2013:222).

Straffansvar

38 § Den som obehörigen utger sig för att vara
auktoriserad eller godkänd revisor döms till böter.
Lag (2013:217).

Avgifter

39 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om avgifter i ärenden enligt denna
lag.

Register

40 § Revisorsnämnden ska föra ett register över revisorer,
registrerade revisionsbolag och revisorer från tredjeland.
Lag (2009:564).

Bemyndiganden

41 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om auktorisation,
godkännande och registrering samt om villkor för
verksamheten. Föreskrifterna får innehålla undantag från
bestämmelserna i 24 §. Lag (2013:217).

Övergångsbestämmelser

2001:883

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002, då lagen
(1995:528) om revisorer skall upphöra att gälla.

2. Under år 2002 skall verksamhet som utövas vid
ikraftträdandet inte beaktas vid tillämpningen av
bestämmelserna i

a) 9 § om att visst slag av verksamhet måste hållas tydligt
avskild,

b) 10 § om att visst slag av verksamhet inte får utövas i
revisionsbolag, samt

c) 11 § andra stycket och 15 § första och andra styckena om att
där avsedda bolag får utöva enbart visst slag av verksamhet.

3. En fråga om discipliningripande mot en revisor på grund av
en åtgärd eller underlåtenhet före lagens ikraftträdande prövas
enligt äldre bestämmelser, om inte en prövning enligt de nya
bestämmelserna är förmånligare för revisorn.

4. En revisor som är godkänd eller auktoriserad enligt äldre
bestämmelser skall anses som godkänd respektive auktoriserad
enligt denna lag.

5. Ett revisionsbolag som är registrerat enligt 9 § lagen
(1995:528) om revisorer skall anses som registrerat enligt
denna lag.

6. Ett revisionsbolag som är godkänt eller auktoriserat enligt
äldre bestämmelser skall anses som registrerat till den
tidpunkt som Revisorsnämnden har bestämt.

7. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som
inte uppfyller de villkor för godkännande av revisor som
föreskrivs i 4 §, får t.o.m. utgången av år 2002 godkännas
enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995
under förutsättning att han eller hon har genomgått en
kompletterande teoretisk utbildning i enlighet med vad
regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare
föreskriver.

8. Den som den 1 juli 1995 genomgick revisorsutbildning, som
inte uppfyller de villkor för auktorisation av revisor som
föreskrivs i 5 §, får t.o.m. utgången av år 2002 auktoriseras
enligt de bestämmelser som gällde vid utgången av juni 1995.

2009:564

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

2. Bestämmelserna i 22 a § tillämpas första gången för det
räkenskapsår som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.

3. Vid tillämpning av 27 a § första stycket andra meningen
ska kvalitetskontroll av revisorer, registrerade
revisionsbolag och revisorer från tredjeland anses ha
genomförts vid ikraftträdandet.

4. Bestämmelserna i 28 a § tillämpas första gången för sådan
dokumentation som avser det räkenskapsår för moderföretaget
som påbörjas närmast efter den 30 juni 2009.

5. Bestämmelserna i 32 § i sin nya lydelse tillämpas även
såvitt avser disciplinåtgärder på grund av åtgärder eller
underlåtenhet före lagens ikraftträdande.

6. För beslut om straffavgift som har fattats före
ikraftträdandet gäller 35 § andra stycket i sin äldre
lydelse.

2013:217

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2013.

2. En godkänd revisor som har avlagt revisorsexamen enligt
äldre bestämmelser ska anses vara auktoriserad enligt denna
lag. Detsamma gäller en godkänd revisor som enligt äldre
bestämmelser har ansetts uppfylla kravet på revisorsexamen
efter att ha genomgått ett särskilt lämplighetsprov.

3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en examination
eller särskild lämplighetsprövning som har anordnats före
ikraftträdandet.

2013:735

1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden enligt
den upphävda 16 § som har inletts före ikraftträdandet.