Lag (2001:99) om den officiella statistiken

SFS nr
2001:99
Departement/myndighet
Finansdepartementet SFÖ
Utfärdad
2001-03-15
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:945

Tillämpningsområde m.m.

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om officiell
statistik.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som
ansvarar för officiell statistik (statistikansvariga
myndigheter).

Bestämmelserna i 14, 15 och 19 §§ gäller även vid
framställning av annan statistik hos en statistikansvarig
myndighet. Lag (2013:945).

2 § Personuppgiftslagen (1998:204) gäller vid framställning av
statistik i den mån det inte finns avvikande bestämmelser i
denna lag.

3 § Officiell statistik ska finnas för allmän information,
utredningsverksamhet och forskning. Lag (2013:945).

3 a § Officiell statistik ska vara objektiv och allmänt
tillgänglig.

Den officiella statistiken ska utvecklas, framställas och
spridas på grundval av enhetliga standarder och harmoniserade
metoder. Följande kvalitetskriterier ska då tillämpas:

1. relevans: mått på i hur hög grad statistiken tillgodoser
användarnas nuvarande och potentiella behov,

2. noggrannhet: grad av överensstämmelse mellan skattningarna
och de okända sanna värdena,

3. aktualitet: perioden mellan den tidpunkt då de statistiska
uppgifterna finns tillgängliga och den händelse eller
företeelse som de beskriver,

4. punktlighet: den tid som förflyter mellan det datum då den
statistikansvariga myndigheten gör uppgifterna tillgängliga
och det datum då de ska lämnas,

5. tillgänglighet och tydlighet: hur användarna kan få
tillgång till, använda och tolka uppgifter,

6. jämförbarhet: mätning av effekten av skillnader i de
statistiska begrepp, mätverktyg och mätförfaranden som
använts, när statistik från olika geografiska områden eller
sektorsområden eller från olika tidsperioder jämförs, samt

7. samstämmighet: mått på i vilken utsträckning uppgifterna
med tillförlitlighet kan kombineras på olika sätt och för
olika ändamål. Lag (2013:945).

4 § När officiell statistik görs tillgänglig skall den vara
försedd med beteckningen Sveriges officiella statistik eller
den symbol som framgår av bilaga till denna lag. Beteckningen
eller symbolen får endast användas för officiell statistik.

Uppgiftsskydd m.m.

5 § Den officiella statistiken ska framställas och
offentliggöras med beaktande av behovet av skydd för fysiska
och juridiska personers intressen.

Bestämmelser om sekretess finns i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).

Bestämmelser om skydd mot kränkning av enskilds personliga
integritet genom behandling av personuppgifter finns i
personuppgiftslagen (1998:204). Lag (2009:490).

6 § Uppgifter i den officiella statistiken får inte sammanföras
med andra uppgifter i syfte att utröna enskilds identitet.

Uppgiftsskyldighet

7 § Följande är skyldiga att till de statistikansvariga
myndigheterna lämna uppgifter för den officiella statistiken
och uppgifter för framställning av europeisk statistik som en
myndighet enligt en EU-förordning ska ge in till Europeiska
kommissionen:

1. näringsidkare,

2. ägare till en fastighet där någon annan driver jordbruk,
skogsbruk, eller trädgårdsodling eller håller djur,

3. stiftelser och ideella föreningar, samt

4. kommuner, landsting och kommunalförbund.

Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella
statistiken gäller inte uppgifter som avser förhållanden som
ligger mer än tre år tillbaka i tiden.

Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om
uppgiftsskyldigheten enligt första stycket.

Regeringen får vidare bemyndiga en myndighet att meddela
föreskrifter om skyldigheten att lämna uppgifter för den
officiella statistiken. Lag (2013:945).

8 § Registrerade trossamfund som inte bedriver
näringsverksamhet är skyldiga att lämna följande uppgifter
till de statistikansvariga myndigheterna för den officiella
statistiken:

1. namn och person- eller organisationsnummer för den som
bedriver verksamheten, och

2. antalet anställda, deras sysselsättning, löner och yrken
samt vakanser.

Skyldigheten att lämna uppgifter gäller inte uppgifter som
avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i
tiden. Lag (2013:945).

9 § Har upphävts genom lag (2013:945).

10 § Har upphävts genom lag (2013:945).

11 § Har upphävts genom lag (2013:945).

12 § Har upphävts genom lag (2013:945).

13 § Har upphävts genom lag (2013:945).

Behandling av personuppgifter

14 § En statistikansvarig myndighet får behandla
personuppgifter för framställning av statistik om inte annat
följer av 15 §. För sådan behandling är myndigheten
personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204).

Behandling av personuppgifter får omfatta uppgift om
personnummer.

15 § Personuppgifter som avses i 13 § och 21 § första stycket
personuppgiftslagen (1998:204) får behandlas om det följer av
föreskrifter som regeringen meddelar.

Utlämnande av uppgifter i vissa fall

16 § När en statistikansvarig myndighet lämnar ut uppgifter som
inte direkt kan hänföras till en enskild, får myndigheten i
samband med utlämnandet förse uppgifterna med en beteckning som
hos den statistikansvariga myndigheten kan kopplas till
personnummer eller motsvarande för att göra det möjligt att
senare komplettera uppgifterna. En sådan åtgärd får vidtas om
den som uppgifterna lämnas ut till skall använda dessa för
forskning eller statistik samt har ett särskilt behov av att
senare kunna komplettera uppgifterna.

Om en uppgift rättats, blockerats eller utplånats hos den
statistikansvariga myndigheten skall myndigheten vidta de
åtgärder som behövs för att uppgifterna skall kunna ändras hos
den som uppgifterna lämnats ut till.

17 § Uppgifter som lämnats ut i fall som avses i 16 § första
stycket får av den som uppgifterna lämnas ut till behandlas
endast för forskning eller statistik.

18 § Den som har fått personuppgifter som avses i 16 § första
stycket behöver inte lämna information till den registrerade om
att uppgifter behandlas, om den som behandlar uppgifterna inte
själv har möjlighet att vidta någon åtgärd för att identifiera
den registrerade. Inte heller behöver den som behandlar
uppgifterna på begäran av den registrerade rätta, blockera
eller utplåna uppgifter.

Gallring

19 § Personuppgifter skall gallras hos de statistikansvariga
myndigheterna när uppgifterna inte längre behövs för sitt
ändamål.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
föreskriva om undantag från denna skyldighet, om en gallring
skulle äventyra arkivens roll som en del av det nationella
kulturarvet eller strida mot forskningens behov. Därvid skall
behovet av skydd för den enskildes personliga integritet
särskilt beaktas.

Material som inte gallras skall överlämnas till en
arkivmyndighet.

Tvångsmedel m.m.

20 § Om den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket
1–3 eller 8 § inte fullgör skyldigheten, får den myndighet
som har begärt uppgiften förelägga den uppgiftsskyldige att
göra det.

Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
Lag (2013:945).

21 § Frågor om att döma ut vite som har förelagts enligt 20 §
andra stycket prövas av den förvaltningsrätt inom vars domkrets
uppgiftsskyldigheten skall fullgöras. Lag (2009:835).

22 § Om symbolen för officiell statistik eller beteckningen
Sveriges officiella statistik, eller någon symbol eller
beteckning som kan förväxlas därmed, används för annat än den
officiella statistiken, kan allmän domstol vid vite förbjuda
fortsatt användning av symbolen eller beteckningen.

Den myndighet som regeringen bestämmer skall föra talan om
sådant förbud.

Rättelse och skadestånd

23 § Om personuppgifter behandlas i strid med denna lag eller
föreskrifter som meddelats med stöd av lagen tillämpas
bestämmelserna om rättelse och skadestånd i personuppgiftslagen
(1998:204).

Överklagande

24 § Beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol. Beslut om vitesföreläggande eller om att
någon ska ingå i en statistisk undersökning får dock inte
överklagas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Lag (2013:945).

Ansvar m.m.

25 § Den som är uppgiftsskyldig enligt 7 § första stycket 1–3
eller 8 § men uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör
sin uppgiftsskyldighet eller lämnar oriktig uppgift, döms
till penningböter, högst 1 000 kronor.

Den som inte har följt ett vitesföreläggande ska inte dömas
till ansvar enligt denna lag för en gärning som omfattas av
föreläggandet.

Allmänt åtal får väckas endast efter anmälan av den
statistikansvariga myndigheten. Lag (2013:945).

26 § Den som bryter mot 6 § skall dömas för olovlig
identifiering till böter eller fängelse i högst ett år, om
gärningen inte är belagd med straff i brottsbalken eller
personuppgiftslagen (1998:204). I ringa fall döms inte till
ansvar.

Kompletterande föreskrifter

27 § Regeringen meddelar kompletterande föreskrifter om den
officiella statistiken.

Övergångsbestämmelser

2001:99

1. Denna lag träder i kraft den 1 april år 2001. Genom lagen
upphävs

a. lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets
område,

b. lagen (1992:889) om den officiella statistiken,

c. lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell
statistik.

2. Bestämmelserna i 14 och 15 §§ lagen (1992:889) om den
officiella statistiken gäller fortfarande i fråga om gärningar
som begåtts före den 1 april 2001.

3. Beträffande behandling av personuppgifter som omfattas av
datalagen (1973:289) skall i stället för vad som sägs i 2 § och
5 § tredje stycket denna lag, motsvarande bestämmelser i
datalagen tillämpas till och med den 30 september 2001.

4. I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats
före den 1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om
uppgiftsskyldighet på jordbrukets område eller lagen (1992:889)
om den officiella statistiken, tillämpas den lagen.

5. Beslut om undantag från gallringsföreskrift som meddelats
enligt lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell
statistik gäller fortfarande.

Bilaga

//Symbolen finns inte med här//

Symbolen består av begynnelsebokstäverna i Sveriges officiella
statistik (SOS). Den är utformad med O:et ytterst, öppet
upptill och nedtill. Det ena S:et är i centrum och fyller ut
den nedre öppna delen av O:et med nedersta slingan i bokstaven.
Det andra S:et ligger bakom det första som en skugga av detta
och fyller ut den övre öppna delen av O:et med översta slingan
i bokstaven. Bokstäverna är blåfärgade, med det skuggade S:et i
en ljusare nyans och mellanrummen vita. Om symbolen visas i
svart/vitt är bokstäverna svarta respektive grå och
mellanrummen vita.