Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

SFS nr
2002:1023
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:805

Inledande bestämmelser

1 § Riksrevisionen är enligt 13 kap. 7 § regeringsformen en
myndighet under riksdagen med uppgift att granska den
verksamhet som bedrivs av staten.

I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
finns bestämmelser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser
om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.
Lag (2010:1431).

2 § Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. En av
riksrevisorerna är riksrevisor med administrativt ansvar och
svarar för den administrativa led-ningen av myndigheten.

Om riksrevisorn med administrativt ansvar är förhindrad att
fatta beslut i en fråga som denne ska besluta om, och
beslutet är brådskande, får i första hand den riksrevisor som
har varit riksrevisor längst tid och i andra hand den
riksrevisor som är äldst, fatta beslut i frågan.

Vid Riksrevisionen ska också Riksrevisionens parlamentariska
råd finnas.

I 13 kap. 5, 6 och 8 §§ riksdagsordningen finns bestämmelser
om val av riksrevisorer och Riksrevisionens parlamentariska
råd. Lag (2014:805).

3 § Vid Riksrevisionen finns ett vetenskapligt råd.

Riksrevisorerna

4 § Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelningen av
granskningsområden mellan sig.

Riksrevisorerna beslutar inom sina respektive
granskningsområden vilken huvudsaklig inriktning granskningen
ska ha. De ska dessförinnan samråda med varandra.

Riksrevisorerna beslutar var för sig i sina granskningsärenden.
En riksrevisor får uppdra åt en tjänsteman vid Riksrevisionen
att i riksrevisorns ställe avgöra granskningsärenden.

Riksrevisorernas beslut om granskningens huvudsakliga
inriktning ska redovisas i en granskningsplan.

Av 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet
m.m. framgår att de viktigaste iakttagelserna vid
effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen ska samlas i
en årlig rapport. Den rapporten beslutar riksrevisorerna
gemensamt. Lag (2010:1421).

4 a § Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om
förslag till anslag för Riksrevisionen på statsbudgeten.
Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar även om
årsredovisningen för Riksrevisionen. Lag (2010:1421).

4 b § Riksrevisorn med administrativt ansvar ansvarar inför
riksdagen för verksamheten och ska se till att den bedrivs
effektivt och enligt gällande rätt, att den redovisas på ett
tillförlitligt och rättvisande sätt samt att Riksrevisionen
hushållar väl med statens medel. Lag (2010:1817).

5 § Riksrevisorn med administrativt ansvar beslutar om
arbetsordning och verksamhetsplan samt de ekonomi- och
personaladministrativa föreskrifter som ska gälla för den egna
verksamheten och som inte ska beslutas av
Riksdagsförvaltningen enligt 7 § 1 och 2 lagen (2011:745) med
instruktion för Riksdagsförvaltningen eller av
riksdagsstyrelsen enligt 46 § lagen (2006:999) med
ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och
Riksrevisionen.

Enligt de förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och
3 lagen (1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorn
med administrativt ansvar i särskilda fall besluta att endast
svenska medborgare får vara anställda inom Riksrevisionen.
Lag (2011:750).

6 § Har upphävts genom lag (2010:1421).

7 § Har upphävts genom lag (2010:1421).

8 § Ett ärende som riksrevisorerna skall avgöra gemensamt får
avgöras av endast två riksrevisorer, om det finns särskilda
skäl för det. Ett sådant ärende får avgöras av endast en
riksrevisor, om det är så brådskande att ett beslut inte utan
väsentlig olägenhet kan avvaktas.

9 § Vid sammanträde med riksrevisorerna förs ordet av
riksrevisorn med administrativt ansvar. Om han eller hon inte
är närvarande vid sammanträdet, förs ordet i första hand av den
som har varit riksrevisor längst tid och i andra hand av den
som är äldst.

Som riksrevisorernas mening gäller den som två enar sig om
eller, vid lika röstetal, ordförandens mening.

Endast den som är riksrevisor har rätt att få avvikande mening
antecknad. Lag (2010:1421).

10 § Av 9 kap. 17 § första och fjärde styckena
riksdagsordningen framgår att Riksrevisionen eller
riksrevisorerna var för sig får göra framställningar hos
riksdagen i frågor som rör Riksrevisionens kompetens,
organisation, personal och verksamhetsformer.

En riksrevisor får göra framställningar enligt första stycket
först efter samråd med övriga riksrevisorer. Lag (2014:805).

Riksrevisionens parlamentariska råd

11 § Riksrevisionens parlamentariska råd följer
granskningsverksamheten.

Det parlamentariska rådet ska verka för samråd och insyn i
Riksrevisionens verksamhet. Lag (2010:1421).

12 § Riksrevisorerna ska för Riksrevisionens parlamentariska
råd redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur
granskningsplanen följs.

Innan ett beslut enligt 4 a § om förslag till anslag på
statsbudgeten för Riksrevisionen fattas ska riksrevisorn med
administrativt ansvar redogöra för förslaget för
Riksrevisionens parlamentariska råd. Lag (2010:1421).

13 § Har upphävts genom lag (2010:1421).

Anmälningsskyldighet

14 § En riksrevisor får inte inneha egendom som medför att han
eller hon har ett direkt eller indirekt ekonomiskt intresse i
den verksamhet som bedrivs av ett aktiebolag som avses i 2 § 4
lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.
Lag (2007:88).

14 a § Vid Riksrevisionen ska föras en förteckning över
sådana finansiella instrument som anges i 1 kap. 1 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument och som
innehas av arbetstagare, uppdragstagare och andra
funktionärer i Riksrevisionen med särskild insynsställning.

De arbetstagare, uppdragstagare och funktionärer som
riksrevisorerna gemensamt bestämmer är skyldiga att till
Riksrevisionen anmäla innehav och ändringar i innehav av
finansiella instrument. Anmälningsskyldighet enligt denna
paragraf gäller inte för riksrevisorerna.

I tilläggsbestämmelsen 13.6.2 till riksdagsordningen finns
bestämmelser om att en riksrevisor skriftligen ska anmäla
innehav och ändring i innehavet av finansiella instrument som
anges i 1 kap. 1 § lagen (1991:980) om handel med finansiella
instrument samt vissa andra förhållanden till riksdagen.
Lag (2014:805).

Personalansvarsnämnd

15 § Vid Riksrevisionen ska det finnas en personalansvarsnämnd
med riksrevisorn med administrativt ansvar som ordförande.
Nämnden ska därutöver bestå av, förutom personalföreträdarna,
de ledamöter som myndigheten utser. Följande frågor ska prövas
av personalansvarsnämnden:

1. skiljande från anställning på grund av personliga
förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan, och

4. avstängning. Lag (2010:1421).

16 § Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och
minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Ersättningar

17 § Föreskrifter om arvoden till ledamöterna i Riksrevisionens
parlamentariska råd finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Under resor och förrättningar som ledamöterna gör för sitt
uppdrag har de rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
och tillämpningsföreskrifterna till denna. Vid bedömningen av
rätten till ersättning ska ledamöternas bostad på hemorten
anses som tjänsteställe. Lag (2010:1421).

Övriga bestämmelser

18 § Bestämmelser om internrevision finns i lagen (2006:999)
med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för
Riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.
Lag (2011:750).

19 § Riksdagens finansutskott svarar för att revision sker av
Riksrevisionen. Lag (2006:1003).

20 § Riksrevisionen skall planera för sin verksamhet under
kris- och krigsförhållanden.

21 § Riksrevisionen företräder Sverige som det nationella
revisionsorganet i internationella sammanhang.

22 § Riksrevisionen ska bedriva internationellt
utvecklingssamarbete i enlighet med vad riksdagen har beslutat.
Inriktningen av det internationella utvecklingssamarbetet ska
beslutas av Riksrevisionen efter samråd med Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Riksrevisionen får även i övrigt inom sitt verksamhetsområde
utföra uppdrag och tillhandahålla tjänster på det
internationella området.

Riksrevisionen får ta betalt för sådana uppdrag och tjänster
som avses i andra stycket. Riksrevisionen bestämmer avgifternas
storlek. Lag (2010:1421).

Överklagande

23 § Bestämmelser om överklagande av Riksrevisionens beslut
finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa
beslut av Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.
Lag (2011:750).