Lag (2002:1024) om lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna

SFS nr
2002:1024
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2012:882
Upphävd
2013-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:344

Uppgifter, m.m.

1 § Det belopp som månadsvis skall betalas i lön till
riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna skall bestämmas av
Nämnden för lön till riksdagens ombudsmän och riksrevisorerna.
Nämnden skall också besluta om avgångsersättning och om övriga
anställningsförmåner för riksdagens ombudsmän och
riksrevisorerna.

Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2007:344).

Sammansättning

2 § Enligt 8 kap. 5 § riksdagsordningen består nämnden av
ordförande och två andra ledamöter.

Organisation

3 § Nämnden har en sekreterare som nämnden utser.

Ärendenas handläggning

4 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

I ärende som avses i 1 § är nämnden beslutför när alla
ledamöter är närvarande.

Nämnden får i arbetsordning eller i särskilda beslut lämna över
till ordföranden eller någon annan som tjänstgör hos nämnden
att avgöra ärenden som är av det slaget att de inte behöver
prövas av nämnden.

Överklagande

5 § Nämndens beslut får inte överklagas.

Arvoden för uppdrag i nämnden

6 § Riksdagsförvaltningen bestämmer arvoden till nämndens
ledamöter och sekreterare.