Förordning (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar

SFS nr
2002:1058
Departement/myndighet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Utfärdad
2002-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2008:62
Upphävd
2008-04-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2007:509

Allmän bestämmelse

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till
organisationer och stiftelser för verksamhet som syftar till
att bistå personer som vill lämna rasistiska och andra liknande
grupperingar.

Stöd lämnas i mån av tillgång på medel.

Förutsättningar för stöd

2 § Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse för
verksamhet som

1. erbjuder individuellt stöd till enskilda, och

2. ger allmän information om möjligheten att få stöd att lämna
rasistiska och andra liknande grupperingar.

3 § Stödet får lämnas till en organisation eller stiftelse om

1. verksamheten bedrivs utan vinstsyfte,

2. verksamheten även finansieras med kommunala medel till ett
belopp som inte väsentligt understiger det statliga stödet,

3. verksamheten har en långsiktig inriktning,

4. det i verksamheten finns personer med kompetens att leda och
administrera denna,

5. det i verksamheten finns personer med egna erfarenheter av
rasistiska och andra liknande grupperingar vilka kan verka som
kontaktpersoner för dem som vill lämna sådana grupper, och

6. organisationen eller stiftelsen vid behov kan erbjuda
medarbetare terapeutiskt stöd.

Beslutande myndighet

4 § Ungdomsstyrelsen fattar beslut om stöd enligt denna
förordning efter ansökan.

Stödet beviljas för ett år i sänder. Förordning (2007:509).

Utbetalning

5 § Stödet betalas ut förskottsvis två gånger per år.

Ungdomsstyrelsen får besluta att ett beviljat stöd inte skall
betalas ut om det kan antas att stödet har beviljats på grund
av felaktiga uppgifter. Förordning (2007:509).

Uppföljning och utvärdering

6 § En organisation eller stiftelse som har fått stöd enligt
denna förordning skall för uppföljning och utvärdering av
verksamheten till Ungdomsstyrelsen lämna de
redovisningshandlingar, verksamhetsberättelser och andra
uppgifter som Ungdomsstyrelsen bestämmer.
Förordning (2007:509).

Återkrav

7 § Ungdomsstyrelsen får besluta att kräva tillbaka stöd om

1. det har lämnats på grund av felaktiga uppgifter,

2. det inte har använts för det ändamål det beviljats för,
eller

3. organisationen eller stiftelsen inte lämnar sådan
redovisning som avses i 6 §. Förordning (2007:509).

Överklagande

8 § Ungdomsstyrelsens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas. Förordning (2007:509).

Bemyndigande

9 § Ungdomsstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter
som behövs för verkställighet av denna förordning.
Förordning (2007:509).