Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt

SFS nr
2002:106
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2002-03-07
Ändring införd
t.o.m. SFS 2009:1148

Ekonomisk plan

1 § En ekonomisk plan för en kooperativ hyresrättsförening
enligt 4 kap. 2 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt skall
innehålla följande uppgifter. Om uppgiften är preliminär skall
detta anges.

1. Den kooperativa hyresrättsföreningens firma och
organisationsnummer.

2. Beskrivning av fastigheten.

3. Tidpunkt för upplåtelse och inflyttning.

4. Kostnader för föreningens fastighet.

5. Kostnader för nödvändigt underhåll och nödvändig
tillbyggnad, ombyggnad eller andra nödvändiga ändringsarbeten.

6. Kostnader för andra åtgärder som har betydelse för
föreningens verksamhet.

7. Uppgifter om finansieringen av kostnader enligt 4-6
(finansieringsplan).

8. Föreningens löpande kostnader och intäkter.

9. Driftskostnader som de kooperativa hyresgästerna skall svara
för och som inte ingår i hyran.

Planen skall dessutom innehålla en ekonomisk prognos och en
känslighetsanalys. Förordning (2003:36).

2 § Beskrivningen av fastigheten enligt 1 § 2 skall innehålla
följande uppgifter.

1. Fastighetens beteckning och areal. Om marken innehas med
tomträtt eller annan nyttjanderätt, skall detta anges.

2. Byggnadernas antal och användningssätt med kortfattad
byggnadsbeskrivning.

3. Lägenheternas antal, upplåtelseform, användningssätt,
storlek och kortfattad lägenhetsbeskrivning.

4. Gemensamma anordningar, kända servitut och skyldighet att
ingå i gemensamhetsanläggning.

5. Underhållsbehov och planerad tillbyggnad, ombyggnad eller
annan ändring av föreningens hus.

6. Fastighetens försäkringar.

3 § I finansieringsplanen enligt 1 § 7 skall anges

1. lånebelopp och lånevillkor,

2. föreningens amorteringsplan för de första tre åren,

3. medlems- och upplåtelseinsatser samt upplåtelseinsatsernas
fördelning i stort på de olika kooperativa hyresrätterna, och

4. övriga finansieringsposter.

4 § Uppgifter om löpande kostnader och intäkter enligt 1 § 8
skall ange

1. kostnader uppdelade på kapitalkostnader under de första tre
åren, driftskostnader, avsättning för underhåll samt övriga
kostnader,

2. intäkter uppdelade på hyresintäkter och övriga intäkter,
samt

3. hyresintäkternas fördelning på de olika kooperativa
hyresrätterna i enlighet med de grunder som anges i stadgarna.

4 a § En ekonomisk prognos enligt 1 § andra stycket skall avse

1. kapitalkostnader,

2. driftskostnader,

3. avsättningar för underhåll,

4. eventuella övriga avsättningar,

5. underhållskostnader,

6. övriga kostnader,

7. hyresintäkter, och

8. övriga intäkter.

I prognosen skall anges vilka antaganden om inflation och
räntor som prognosen bygger på.

Uppgifterna enligt första stycket 1-8 skall avse de sex första
verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.
Förordning (2003:36).

4 b § En känslighetsanalys enligt 1 § andra stycket skall avse
beräknad hyra vid olika inflations- och räntenivåer beträffande
de sex första verksamhetsåren och det elfte verksamhetsåret.
Förordning (2003:36).

5 § En ekonomisk plan med därtill fogat besiktningsprotokoll
enligt 4 kap. 2 § andra stycket lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt skall undertecknas av samtliga ledamöter i
föreningens styrelse.

6 § Boverket lämnar allmänna råd om utformningen av ekonomiska
planer.

Intygsgivare

7 § Beslut om behörighet som intygsgivare enligt 4 kap. 4 §
första stycket 1 lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt
fattas av Boverket.

Boverket ska se till att det finns ett lämpligt antal
intygsgivare och utöva tillsyn över deras verksamhet.
Förordning (2009:1148).

8 § Behörighet som intygsgivare får meddelas endast den som har
nödvändig utbildning i fastighetsrätt och företags- eller
fastighetsekonomi samt kunskaper avseende byggverksamhet och
förvaltning av fastigheter.

Behörighet skall meddelas för viss tid, högst tre år, men kan
efter ny ansökan förlängas.

Vid prövning av en ansökan om förlängning av behörighet skall
särskilt beaktas i vilken utsträckning sökanden har varit
verksam som intygsgivare. Förordning (2003:36).

8 a § Om Boverket begär att sökanden ska ge in certifikat,
intyg eller andra liknande dokument som visar att ett visst
tillståndskrav är uppfyllt, ska Boverket godta motsvarande
dokument från en annan stat inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet. Boverket får av sökanden begära en icke-
auktoriserad översättning av dokumentet till svenska.
Förordning (2009:1148).

8 b § I ett ärende om behörighet som intygsgivare ska beslut
meddelas inom tre månader efter det att en fullständig
ansökan kom in till Boverket. Om det är nödvändigt på grund
av utredningen av ärendet, får handläggningstiden vid högst
ett tillfälle förlängas med högst tre månader. Sökanden ska
informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre marknaden
finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska skickas
till sökanden när en fullständig ansökan har kommit in och om
innehållet i ett sådant bevis.

Ett beslut om att förlänga handläggningstiden får inte
överklagas. Förordning (2009:1148).

8 c § Boverket skall återkalla behörigheten för en intygsgivare
som

1. inte uppfyller de krav som anges i 8 § första stycket, eller

2. inte iakttar tillbörlig omsorg vid utförandet av sina
åligganden enligt 4 kap. 3 § lagen (2002:93) om kooperativ
hyresrätt eller enligt 3 kap. 2 § eller 5 kap. 3 §
bostadsrättslagen (1991:614).

I fall som avses i första stycket 2 får Boverket meddela
varning i stället för att återkalla behörigheten, om det kan
anses vara en tillräcklig åtgärd. Förordning (2009:1148).

9 § Boverket skall föra en förteckning över intygsgivare.

Säkerhet

10 § Säkerhet för återbetalning av förskott enligt 2 kap. 13 §
lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt skall täcka det
sammanlagda beloppet av de förskott som avses i den kooperativa
hyresrättsföreningens ansökan om tillstånd.

11 § Säkerheten enligt 10 § skall bestå av en bankgaranti eller
annan likvärdig säkerhet. Som säkerhet får även godtas en
garantiförbindelse av Aktiebolaget Bostadsgaranti, HSB:s
Riksförbund ek. för., Riksbyggen ekonomisk förening samt GAR-BO
Aktiebolag.

12 § Säkerheten skall förvaras hos Bolagsverket.
Förordning (2004:362).

13 § Till en ansökan om återställande av säkerhet för förskott
skall fogas en skriftlig försäkran av samtliga ledamöter i
föreningens styrelse att den lägenhet för vilken förskott har
tagits ut är upplåten med kooperativ hyresrätt till den som har
betalat förskottet eller att det mottagna förskottet har
betalats tillbaka.

14 § När säkerhet återställs skall Bolagsverket återkalla
tillståndet att ta emot förskott. Förordning (2004:362).

Elektronisk ansökan

14 a § En ansökan om tillstånd enligt 2 kap. 12 § lagen
(2002:93) om kooperativ hyresrätt och en ansökan enligt 13 §
denna förordning får överföras elektroniskt till Bolagsverket
enligt föreskrifter som Bolagsverket får meddela.

Bestämmelserna i 2 a, 27 a och 28 §§ förordningen (1987:978) om
ekonomiska föreningar gäller. Förordning (2008:107).

Avgift

15 § För handläggning och prövning av en ansökan enligt 2 kap.
12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt skall avgift
betalas med 1 000 kr.

Avgiften skall betalas när ansökan ges in. Avgiften återbetalas
inte om handläggningen av en ansökan har påbörjats.
Förordning (2003:1046).

Övergångsbestämmelser

2003:36

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.

2. Vid prövning enligt 8 a § av intygsgivarens behörighet
meddelad med stöd av äldre bestämmelser skall äldre
behörighetskrav gälla.

2003:1046

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt 2
kap. 12 § lagen (2002:93) om kooperativ hyresrätt som har
inletts före ikraftträdandet. Detsamma gäller för ärenden
enligt 2 kap. 13 § andra stycket lagen om kooperativ hyresrätt,
om tillstånd enligt 2 kap. 12 § samma lag har lämnats av
länsstyrelsen.

2004:362

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.

2. Säkerhet som enligt 12 § förvaras hos Patent- och
registreringsverket skall överlämnas till Bolagsverket.

2009:1148

1. Denna förordning träder i kraft den 27 december 2009.

2. Bestämmelserna i 8 b § tillämpas inte på ärenden som har
kommit in till Boverket före ikraftträdandet men ännu inte
har avgjorts.