Förordning (2002:1085) med instruktion för Statens beredning för medicinsk utvärdering

SFS nr
2002:1085
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2002-12-12
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1233
Upphävd
2008-01-01

Uppgifter

1 § Statens beredning för medicinsk utvärdering har till
uppgift att vetenskapligt utvärdera tillämpade och nya
medicinska metoder ur medicinskt, ekonomiskt, socialt och
etiskt perspektiv.

Beredningen skall sammanställa utvärderingarna på ett enkelt
och lättfattligt sätt samt sprida dem så att vårdgivare och
andra berörda kan tillägna sig den kunskap som vunnits.
Beredningen skall utvärdera hur denna kunskap har använts och
vilka resultat som nåtts.

Verksförordningens tillämpning

2 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på
beredningen med undantag av 3 §, 4 § andra stycket, 5, 10, 12,
17, 19-23, 25, 32 och 34 §§.

Det som gäller för myndighetens chef enligt 6-9 §§
verksförordningen skall gälla för styrelsen.

Myndighetens ledning m.m.

3 § Beredningen leds av en styrelse som består av högst elva
personer. En av ledamöterna är ordförande.

Regeringen utser ordförande för en bestämd tid. Styrelsen utser
inom sig vice ordförande.

4 § Vid beredningen skall det finnas ett vetenskapligt råd, som
har till uppgift att ge stöd åt styrelsen. Beredningens
styrelse utser ledamöterna i rådet.

5 § Vid beredningen finns ett kansli som leds av en direktör.
Beredningen bestämmer i övrigt sin organisation.

Ärendenas handläggning

6 § Styrelsen avgör sina ärenden vid sammanträde om inte annat
följer av tredje stycket.

När ärenden av större vikt handläggs skall om möjligt samtliga
ledamöter vara närvarande.

Styrelsen får i arbetsordningen eller i särskilda beslut
överlämna till en anställd eller till ett beredande eller
rådgivande organ att avgöra ärenden som inte behöver prövas av
styrelsen.

7 § Om ett ärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom
meddelanden mellan ordföranden och minst så många ledamöter som
behövs för beslutförhet.

Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam
avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen.

Anställningar

8 § Direktören anställs genom beslut av regeringen. Andra
anställningar beslutas av beredningen.

Övergångsbestämmelser

2002:1085

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003, då
förordningen (1996:608) med instruktion för Statens beredning
för utvärdering av medicinsk metodik skall upphöra att gälla.
En ledamot som har utsetts med stöd av äldre föreskrifter skall
i stället anses förordnad med stöd av bestämmelserna i den nya
förordningen.